PDF 180kWORD 272k

 

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 

CJ36(2019)0311_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Процедура на съвместни комисии (член 55)

Понеделник, 11 март 2019 г., 19.30–20.00 ч.

Страсбург

Зала: Уинстън Чърчил (100)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         6 декември 2018 г. PV – PE632.994v01-00

         22 януари 2019 г. PV – PE634.543v01-00

*** Време за електронно гласуване ***

4. Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Докладчици:

 

Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Сирпа Пиетикяйнен (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Водеща:

 

ECON, ENVI

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG –

Решение: без становище

 

 

ITRE –

Решение: без становище

 

 

IMCO –

Решение: без становище

 

 

         Приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 12 декември 2018 г., 17.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

5. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 11 март 2019 г.Правна информация