PDF 180kWORD 268k

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

 

CJ36(2019)0311_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Bendra komitetų procedūra (55 straipsnis)

2019 m. kovo 11 d., pirmadienis, 19.30–20.00 val.

Strasbūras

Salė: Winston Churchill (100)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2018 m. gruodžio 6 d. PV – PE632.994v01-00

         2019 m. sausio 22 d. PV – PE634.543v01-00

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Sistema tvariam finansavimui palengvinti

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Pranešėjai:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON, ENVI

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

ITRE –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

IMCO –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 12 d. 17.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

5. Kiti klausimai

Atnaujinta: 2019 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas