PDF 182kWORD 268k

 

Ekonomikas un monetārā komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

 

CJ36(2019)0311_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Procedūra ar apvienotajām komitejām (55. pants)

Pirmdien, 2019. gada 11. martā, plkst. 19.30–20.00

Strasbūra

Telpa: Winston Churchill (100)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2018. gada 6. decembrī PV – PE632.994v01-00

         2019. gada 22. janvārī PV – PE634.543v01-00

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Referenti:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON, ENVI

 

 

Atzinumi:

 

BUDG –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

ITRE –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

IMCO –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. decembrī plkst. 17.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

5. Dažādi jautājumi

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums