PDF 188kWORD 268k

 

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 

CJ36(2019)0311_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Wspólne posiedzenie komisji (art. 55)

Poniedziałek 11 marca 2019 r., w godz. 19.30 – 20.00

Strasburg

Sala: Winston Churchill (100)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         6 grudnia 2018 r. PV – PE632.994v01-00

         22 stycznia 2019 r. PV – PE634.543v01-00

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Sprawozdawcy:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON, ENVI

 

 

Opiniodawcza:

 

BUDG –

Decyzja: brak opinii

 

 

ITRE –

Decyzja: brak opinii

 

 

IMCO –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 12 grudnia 2018 r., godz. 17.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5. Sprawy różne

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2019Informacja prawna