PDF 184kWORD 268k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

CJ36(2019)0311_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Spoločný postup výborov (článok 55)

pondelok 11. marca 2019 od 19.30 do 20.00 h

Štrasburg

Miestnosť: Winston Churchill (100)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         6. decembra 2018 PV – PE632.994v01-00

         22. januára 2019 PV – PE634.543v01-00

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Spravodajcovia:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON, ENVI

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

ITRE –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

IMCO –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. december 2018, 17.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

5. Rôzne otázky

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne oznámenie