11.10.2018
CONT_AD(2018)628627
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ
на комисията по бюджетен контрол
на вниманието на комисията по регионално развитие
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
За комисията по бюджетен контрол: Ирис Хофман

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 197kWORD 158k
Правна информация