PDF 184kWORD 1033k

 

Eelarvekontrollikomisjon

 

CONT(2019)0925_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 25. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–17.30

Neljapäev, 26. september 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (4B001)

25. september 2019 kell 9.00–12.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

*** Elektrooniline hääletus ***

3. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Raportöör:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Vastutav:

 

CONT

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

4. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Raportöör:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Vastutav:

 

CONT

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

5. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Vastutav:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

6. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportöör:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Vastutav:

 

CONT

 

 

 

         Arvamuste vahetus komisjoni peadirektoraatide 2018. aasta tegevusaruannetes esitatud reservatsioonide üle, millest võtsid osa:

– teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor Jean Eric Paquet,
– põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektor Jerzy Bogdan Plewa,
– regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi peadirektor Marc Lemaître,
– tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektor Joost Korte,
– rände ja siseasjade peadirektoraadi peadirektor Paraskevi Michou ning
– rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi asepeadirektor Koen Dons.

25. september 2019 kell 14.30–16.00

7. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon

CONT/9/01354

         Arvamuste vahetus eelarve ja personali eest vastutava voliniku Günther Oettingeri osavõtul, ning aruande tutvustus 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta (finantsmääruse artikli 261 lõige 1, (COM(2019)334final))

8. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportöör:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Vastutav:

 

CONT

 

 

 

         Arvamuste vahetus eelarve ja personali eest vastutava voliniku Günther Oettingeri osavõtul ning järgmiste dokumentide tutvustus:

– ELi 2018. aasta eelarve haldus- ja tulemusaruanne (COM(2019)299final);
– aastaaruanne eelarve täitmisele heakskiitu andvale institutsioonile 2017. aastal tehtud siseauditite kohta (finantsmääruse artikli 118 lõige 4) (COM(2019)350 final);
Arvamuste vahetusel viibis Euroopa Komisjoni siseauditi talituse peadirektor Manfred Kraff.

25. september 2019 kell 16.00–17.30

9. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament

CONT/9/01353

         Arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi peasekretäri Klaus Welle osavõtul 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete teemal.

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

         8. oktoober 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

         17. oktoober 2019 kell 9.00–12.30

26. september 2019 kell 9.00–12.30

Kinnine koosolek

12. Koordinaatorite koosolek

Viimane päevakajastamine: 23. september 2019Õigusalane teave