PDF 196kWORD 296k

 

Komisja Kontroli Budżetowej

 

CONT(2019)0925_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 25 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 17.30

Czwartek 26 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

25 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

*** Głosowanie elektroniczne ***

3. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Sprawozdawca:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

4. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

5. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

6. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Wymiana poglądów z dyrekcjami generalnymi Komisji na temat zastrzeżeń wyrażonych w rocznych sprawozdaniach z działalności za 2018 r.:

- Jean-Eric Paquet, Dyrektor Generalny DG ds. Badań i Innowacji (DG RTD),
- Jerzy Bogdan Plewa, Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI),
- Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO),
- Joost Korte, Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)
- Paraskevi Michou, Dyrektor Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME) i
- Koen Doens, zastępca Dyrektora Generalnego ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO).

25 września 2019 r., w godz. 14.30 – 16.00

7. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

CONT/9/01354

         Wymiana poglądów z komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich Güntherem Oettingerem oraz przedstawienie sprawozdania w sprawie działań podjętych w następstwie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2017 (art. 261 ust. 1 rozporządzenia finansowego (COM (2019) 334) final)

8. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawczyni:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

CONT

 

 

 

         Wymiana poglądów z komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich Güntherem Oettingerem oraz przedstawienie następujących dokumentów:

- sprawozdania rocznego na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników za 2018 r. (COM (2019) 299 final);
- sprawozdania rocznego Komisji dla organu udzielającego absolutorium na temat audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 r. (art. 118 ust. 4 rozporządzenia finansowego (COM(2019)350 final)
w obecności Manfredz Kraffa, dyrektora generalnego Służby Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej

25 września 2019 r., w godz. 16.00 – 17.30

9. Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

CONT/9/01353

         Wymiana poglądów z sekretarzem generalnym Parlamentu Europejskiego Klausem Welle w sprawie działań podjętych w następstwie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2017

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         8 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

         17 października 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

26 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Przy drzwiach zamkniętych

12. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2019Informacja prawna