PDF 232kWORD 734k

 

Комисия по бюджетен контрол

 

CONT(2020)0121_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–16.30 ч. и 16.30–17.30 ч.  (заседание на координаторите)

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3E-2)

21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик:

 

Моника Холмайер (PPE)

PR – PE639.827v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

CONT/9/01001

 2019/2056(DEC) COM(2019)0316[02] – C9-0051/2019

 

Докладчик:

 

Мария Грапини (S&D)

PR – PE639.954v02-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

5. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Осми, девети, десети и единадесети ЕФР

CONT/9/00871

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Докладчик:

 

Мишел Ривази (Verts/ALE)

PR – PE639.836v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

DEVE, BUDG

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

Освобождаване от отговорност на агенциите

6. Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

CONT/9/00798

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.866v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

CONT/9/00793

 2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.870v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ECON

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

CONT/9/00791

 2019/2093(DEC) COM(2019)0316[38] – C9-0088/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.862v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)

CONT/9/00795

 2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.861v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ECON, EMPL

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

CONT/9/00820

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.859v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

FEMM

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски банков орган (ЕБО)

CONT/9/00818

 2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.863v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ECON

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

CONT/9/00832

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.855v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, LIBE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)

CONT/9/00830

 2019/2084(DEC) COM(2019)0316[29] – C9-0079/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.821v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

CONT/9/00835

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.864v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

LIBE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

CONT/9/00824

 2019/2087(DEC) COM(2019)0316[32] – C9-0082/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.856v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

CONT/9/00822

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.924v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

LIBE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

CONT/9/00828

 2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.865v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

PECH

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA)

CONT/9/00826

 2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.916v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ENVI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

CONT/9/00847

 2019/2076(DEC) COM(2019)0316[21] – C9-0071/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.860v02-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

TRAN

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

CONT/9/00845

 2019/2077(DEC) COM(2019)0316[22] – C9-0072/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.914v03-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

TRAN

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

21. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

CONT/9/00851

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.922v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

LIBE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

22. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)

CONT/9/00849

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.919v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

EMPL

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
 

CONT/9/00839

 2019/2080(DEC) COM(2019)0316[25] – C9-0075/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.868v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

CONT/9/00837

 2019/2081(DEC) COM(2019)0316[26] – C9-0076/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.858v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

TRAN

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

CONT/9/00843

 2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.854v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ENVI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

CONT/9/00841

 2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.915v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ENVI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)

CONT/9/00863

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.918v02-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ENVI, LIBE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

CONT/9/00861

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.879v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

LIBE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)

CONT/9/00868

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.857v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

EMPL, ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

CONT/9/00866

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.878v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

EMPL

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

CONT/9/00855

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.877v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

CULT

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция по лекарствата

CONT/9/00853

 2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.917v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ENVI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

CONT/9/00857

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.867v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

EMPL

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)

CONT/9/00859

 2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.872v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ENVI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

35. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

CONT/9/00784

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.869v02-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

LIBE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

36. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
 

CONT/9/00782

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.874v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

LIBE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

37. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

CONT/9/00788

 2019/2094(DEC) COM(2019)0316[39] – C9-0089/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Чарнецки (ECR)

PR – PE639.875v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE, IMCO

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

38. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

CONT/9/00786

 2019/2095(DEC) COM(2019)0316[40] – C9-0090/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.871v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

* * *

21 януари 2020 г., 14.30–16.30 ч.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета – други институции

39. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

CONT/9/00981

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE639.828v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

40. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност

CONT/9/00874

 2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

 

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE639.835v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, AFCO

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

41. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд

CONT/9/00961

 2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

 

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE639.829v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

42. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата

CONT/9/00941

 2019/2059(DEC) COM(2019)0316[05] – C9-0054/2019

 

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE639.830v02-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

43. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет

CONT/9/00921

 2019/2060(DEC) COM(2019)0316[06] – C9-0055/2019

 

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE639.831v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

44. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите

CONT/9/00901

 2019/2061(DEC) COM(2019)0316[07] – C9-0056/2019

 

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE639.832v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

45. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман

CONT/9/00881

 2019/2062(DEC) COM(2019)0316[08] – C9-0057/2019

 

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE639.833v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

46. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните

CONT/9/00878

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Докладчик:

 

Томаш Здеховски (PPE)

PR – PE639.834v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

JURI, LIBE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета – съвместни предприятия

47. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (ИИЛ)

CONT/9/00767

 2019/2103(DEC) COM(2019)0316[48] – C9-0098/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.841v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ENVI, ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие - Аеронавтика и околна среда („Чисто небе“)

CONT/9/00773

 2019/2101(DEC) COM(2019)0316[46] – C9-0096/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.839v02-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ENVI, ITRE, TRAN

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

49. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

CONT/9/00770

 2019/2102(DEC) COM(2019)0316[47] – C9-0097/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.840v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE, REGI

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

50. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL)

CONT/9/00760

 2019/2106(DEC) COM(2019)0316[51] – C9-0101/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.844v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

51. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)

CONT/9/00765

 2019/2104(DEC) COM(2019)0316[49] – C9-0099/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.842v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

52. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

CONT/9/00762

 2019/2105(DEC) COM(2019)0316[50] – C9-0100/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.843v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE, TRAN

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

53. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие – Сигурност на въздухоплаването (SESAR)

CONT/9/00777

 2019/2100(DEC) COM(2019)0316[45] – C9-0095/2019

 

Докладчик:

 

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

PR – PE639.838v01-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE, TRAN

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

54. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER)

CONT/9/00780

 2019/2099(DEC) COM(2019)0316[44] – C9-0094/2019

 

Докладчик:

 

Ришард Антони Легутко (ECR)

PR – PE639.837v02-00

Водеща:

 

CONT

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2020 г., 14.00 ч.

55. Разни въпроси

56. Следващи заседания

         28 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         19 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         20 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

* * *

21 януари 2020 г., 16.30–17.30 ч.  (при закрити врати)

57. Заседание на координаторите

Последно осъвременяване: 16 януари 2020 г.Правна информация