7.1.2019
CONT_PA(2019)631922
NUOMONĖS PROJEKTAS
Biudžeto kontrolės komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Nuomonės referentas: Joachim Zeller

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 176kWORD 144k
Teisinis pranešimas