Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Επανεξέταση της εξάπτυχης (six-pack) και δίπτυχης (two-pack) δέσμης κανονισμών περί οικονομικής διακυβέρνησης (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Εκλογή του Διαμεσολαβητή (ψηφοφορία)
  5.2.Επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα (A8-0059/2014 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  5.3.Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso) (ψηφοφορία)
  5.4.Συμφωνία συνεργασίας με το Μαρόκο για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  5.5.Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  5.6.Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff) (ψηφοφορία)
  5.7.Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  5.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Ιταλία/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti) (ψηφοφορία)
  5.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία) (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht) (ψηφοφορία)
  5.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα) (A8-0063/2014 - Monika Vana) (ψηφοφορία)
  5.11.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EFG/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία (A8-0065/2014 - Marco Zanni) (ψηφοφορία)
  5.12.Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης ( - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Εκλογή του Διαμεσολαβητή
  6.2.Επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα (A8-0059/2014 - Giovanni La Via)
  6.3.Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (A8-0036/2014 - Pilar Ayuso)
  6.4.Συμφωνία συνεργασίας με το Μαρόκο για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) (A8-0045/2014 - Jerzy Buzek)
  6.5.Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)
  6.6.Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (A8-0026/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
  6.7.Εισφορά θαλάσσης στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές (A8-0054/2014 - Iskra Mihaylova)
  6.8.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Ιταλία/Whirlpool (A8-0064/2014 - Daniele Viotti)
  6.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία) (A8-0062/2014 - Jan Olbrycht)
  6.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς, από την Ελλάδα) (A8-0063/2014 - Monika Vana)
  6.11.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EFG/2013/014 FR/Air France από τη Γαλλία (A8-0065/2014 - Marco Zanni)
  6.12.Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης ( - Roberto Gualtieri)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (συζήτηση)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Προϋπολογισμοί του 2014 και 2015 (συζήτηση)
 15.Ανεπάρκεια πόρων για το σχέδιο χορήγησης βοήθειας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος προς τους σύρους πρόσφυγες (συζήτηση)
 16.Χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (συζήτηση)
 17.Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού (συζήτηση)
 18.Ανανέωση της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2155 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (7801 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου