Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συγκρότηση ειδικής επιτροπής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συζήτηση)
 13.Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (συζήτηση)
 14.Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (427 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1749 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου