Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Εκλογή ενός αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  10.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016 (ψηφοφορία)
  10.3.Συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με τη Νότια Αφρική (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (ψηφοφορία)
  10.4.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (ψηφοφορία)
  10.5.Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (ψηφοφορία)
  10.6.Διαδικασίες αφερεγγυότητας (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  10.7.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (ψηφοφορία)
  10.8.Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία ../…/ΕΕ της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης (B8-0464/2015) (ψηφοφορία)
  10.9.Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (B8-0440/2015) (ψηφοφορία)
  10.10.Άδεια μητρότητας (B8-0453/2015) (ψηφοφορία)
  10.11.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (B8-0460/2015) (ψηφοφορία)
  10.12.Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016
  11.2.Συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με τη Νότια Αφρική (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Διαδικασίες αφερεγγυότητας (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία ../…/ΕΕ της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης (B8-0464/2015)
  11.8.Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (B8-0440/2015)
  11.9.Άδεια μητρότητας (B8-0453/2015)
  11.10.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (B8-0460/2015)
  11.11.Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στη Αιθιοπία (συζήτηση)
 16.Κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 17.Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (21-22 Μαΐου) (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-CELAC (10-11 Ιουνίου) (συζήτηση)
 20.Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (συζήτηση)
 21.Ιαπωνική φαλαινοθηρία στην Ανταρκτική (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2806 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (9254 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου