Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συμπεράσματα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 4.Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Σύμβαση της ΔΟΕ περί αναγκαστικής εργασίας: δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (A8-0226/2015 - Helga Stevens) (ψηφοφορία)
  7.2.Υπαγωγή της ουσίας 4-μεθυλαμφεταμίνης σε μέτρα ελέγχου (A8-0265/2015 - Michał Boni) (ψηφοφορία)
  7.3.Υπαγωγή του 5-(2-αμινοπροπυλ)ινδολίου σε μέτρα ελέγχου (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (ψηφοφορία)
  7.4.Υπαγωγή των ουσιών 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV και της μεθοξεταμίνης σε μέτρα ελέγχου (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (ψηφοφορία)
  7.5.Υπαγωγή των ουσιών 4,4'-DMAR και MT-45 σε μέτρα ελέγχου (A8-0262/2015 - Michał Boni) (ψηφοφορία)
  7.6.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Καταστροφές στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov) (ψηφοφορία)
  7.7.Πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα (A8-0259/2015 - Virginie Rozière) (ψηφοφορία)
  7.8.Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova) (ψηφοφορία)
  7.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  7.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  7.11.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana) (ψηφοφορία)
  7.12.Ο ρόλος των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Σύμβαση της ΔΟΕ περί αναγκαστικής εργασίας: δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (A8-0226/2015 - Helga Stevens)
  8.2.Υπαγωγή της ουσίας 4-μεθυλαμφεταμίνης σε μέτρα ελέγχου (A8-0265/2015 - Michał Boni)
  8.3.Υπαγωγή του 5-(2-αμινοπροπυλ)ινδολίου σε μέτρα ελέγχου (A8-0263/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.4.Υπαγωγή των ουσιών 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV και της μεθοξεταμίνης σε μέτρα ελέγχου (A8-0264/2015 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  8.5.Υπαγωγή των ουσιών 4,4'-DMAR και MT-45 σε μέτρα ελέγχου (A8-0262/2015 - Michał Boni)
  8.6.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Καταστροφές στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015 (A8-0253/2015 - Andrey Novakov)
  8.7.Πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα (A8-0259/2015 - Virginie Rozière)
  8.8.Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (A8-0260/2015 - Iskra Mihaylova)
  8.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/002 DE/Adam Opel (A8-0273/2015 - Jens Geier)
  8.10.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/003 BE/Ford Genk (A8-0272/2015 - Paul Rübig)
  8.11.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/004 IT/Alitalia (A8-0274/2015 - Monika Vana)
  8.12.Ο ρόλος των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (A8-0232/2015 - Eleni Theocharous)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
 12.Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 13.Η θανατική ποινή (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (συζήτηση)
 15.Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα (συζήτηση)
 16.Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3314 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (10794 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου