Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Porządek obrad
 12.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania - Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych - Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności (debata)
 13.Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne (debata)
 14.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (debata)
 15.Europejska inicjatywa obywatelska (debata)
 16.Sytuacja kryzysowa związana z wirusem Ebola – wnioski na przyszłość (debata)
 17.Komunikat Przewodniczącego
 18.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC - Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)
 19.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (532 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2322 kb)
Informacja prawna