Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 28 октомври 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи (разискване)
 5.Нови храни (разискване)
 6.Емисии на някои атмосферни замърсители (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (гласуване)
  7.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (гласуване)
  7.3.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (гласуване)
  7.4.Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (гласуване)
  7.5.Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (гласуване)
  7.6.Нови храни (A8-0046/2014 - James Nicholson) (гласуване)
  7.7.Емисии на някои атмосферни замърсители (A8-0249/2015 - Julie Girling) (гласуване)
  7.8.Европейска гражданска инициатива (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (гласуване)
  7.9.Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (гласуване)
  7.10.Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (гласуване)
  7.11.Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление (A8-0268/2015 - José Blanco López) (гласуване)
 8.Обяснения на вот
  8.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели
  8.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Нови храни (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Емисии на някои атмосферни замърсители (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Европейска гражданска инициатива (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Интелигентни граници (разискване)
 12.Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) (разискване)
 13.Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (разискване)
 14.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. - Мерки за завършване на изграждането на Икономическия и паричен съюз (разискване)
 15.Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (разискване)
 16.Състав на комисиите: вж. протокола
 17.Перспективи и преразглеждане на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
 18.Прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа (разискване)
 19.Достъп на МСП до финансиране (разискване)
 20.Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола
 21.Внесени документи: вж. протокола
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (3252 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (10781 kb)
Правна информация