Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 28. októbra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív (rozprava)
 5.Nové potraviny (rozprava)
 6.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (hlasovanie)
  7.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez) (hlasovanie)
  7.3.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto) (hlasovanie)
  7.4.Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  7.5.Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív (A8-0305/2015 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  7.6.Nové potraviny (A8-0046/2014 - James Nicholson) (hlasovanie)
  7.7.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (A8-0249/2015 - Julie Girling) (hlasovanie)
  7.8.Európska iniciatíva občanov (A8-0284/2015 - György Schöpflin) (hlasovanie)
  7.9.Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić) (hlasovanie)
  7.10.Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 (A8-0277/2015 - Fernando Ruas) (hlasovanie)
  7.11.Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí (A8-0268/2015 - José Blanco López) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely
  8.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (A8-0298/2015 - José Manuel Fernandes, Gérard Deprez)
  8.3.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu (A8-0296/2015 - António Marinho e Pinto)
  8.4.Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (A8-0295/2015 - Gabriel Mato)
  8.5.Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív (A8-0305/2015 - Giovanni La Via)
  8.6.Nové potraviny (A8-0046/2014 - James Nicholson)
  8.7.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  8.8.Európska iniciatíva občanov (A8-0284/2015 - György Schöpflin)
  8.9.Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)
  8.10.Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 (A8-0277/2015 - Fernando Ruas)
  8.11.Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí (A8-0268/2015 - José Blanco López)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Inteligentné hranice (rozprava)
 12.Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (rozprava)
 13.Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (rozprava)
 14.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 - Kroky smerujúce k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie (rozprava)
 15.Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (rozprava)
 16.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 17.Perspektívy a preskúmanie stratégie Európa 2020 (rozprava)
 18.Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (rozprava)
 19.Prístup MSP k financovaniu (rozprava)
 20.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 21.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (3252 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (10781 kb)
Právne oznámenie