Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2252(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0301/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0301/2015

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 16
CRE 11/04/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0103

Συζητήσεις
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16. Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Preşedinte. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul lui Sajjad Karim, în numele Comisiei pentru afaceri juridice, referitor la Rapoarte anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (2014/2252(INI)) (A8–0301/2015).

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim, rapporteur. Mr President, a colleague with a very good sense of humour said to me earlier today: ‘I so much look forward to your annual proposals for reform for subsidiarity, proportionality and better law-making’, and I did smile at him. It really has been a tremendous honour for me, over many years now, to be able to play my part in helping to develop the way in which we carry out our legislation-making processes. Of course, I cannot do it alone, and I must acknowledge and thank all of my shadow rapporteurs who have helped me for many years now: Tadeusz Zwiefka, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto and, of course, colleagues like Angelika Niebler, who is currently leaving the Chamber as I am addressing you all.

Colleagues, this is really a pivotal point for the European Union and, indeed, for my country – the United Kingdom – as well. I firmly believe that Britain and the European Union are stronger together, and I hope that, through our proposals, we can cement the relationship between this Parliament and our national parliaments. Britain’s input in the European Union, I believe, benefits the entirety of Europe. But this may be one of the last occasions that I, as an MEP, am actually able to put forward proposals of this sort, because we are about to undergo a referendum in the UK that, at this stage, remains far too close to call.

What concerns do our constituents, our citizens, actually have on this particular topic? Well, they may not recognise the details that we attach and the names we attach, but they quite frequently say to all of us that the European Union is too distant, that it is doing far too much, and that what it does applies to far too many people unnecessarily. And we, as a Parliament, must address these pivotal issues. It is important for our own democratic accountability. In particular, if these reforms are rejected, we play into the hands of those who ultimately want to break the European Union and weaken all of our citizens. We must not allow that to happen. It is in that spirit that our national leaders came to an agreement and have put that forward for us to consider, in accordance with how we wish to proceed.

Is the European Union’s law-making too distant? Well the role of national parliaments, and coupled with that, their responsibility and rights: we must bring national parliaments much closer to our EU decision-making processes. It is only by doing that that we strengthen them and we strengthen ourselves. Indeed, I have to confess that my own House of Commons EU Scrutiny Committee is not the best example of how EU legislation should be scrutinised, and I certainly do not recommend that as a way forward. Is the European Union doing too much? Well, we must have Europe only where necessary. Subsidiarity – reasoned opinions from national parliaments – has increased, but not all of our parliaments are fully engaged. The Impact Assessment Board itself has said that subsidiarity is not adequately addressed in our impact assessments.

In my report, I also encourage more participation of national parliaments in the preparation of EU legislation, such as green papers or white papers. This could also include annual debates for each national parliament with the European Commission. The yellow card procedure in the Treaties should be easily implementable for national parliaments, since there are several circumstances in which difficulties have been reported. An extension to the eight-week time period for consultation with national parliaments under the subsidiarity check should be furthered.

I have a number of other proposals which I will go into, but I will save those for when I come back at the end of the debate. But my final plea to colleagues is this: we have nothing to be frightened of when we say we want to empower ourselves and national parliaments to work much more closely to ensure that we, ultimately, are delivering legislation which is seen as relevant and proper by our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. Mr President, I would like to thank Mr Karim for his excellent report on the Commission’s report for 2012-2013 on subsidiarity and proportionality.

For the Commission, subsidiarity and proportionality must be at the heart of the European democratic process: the very key to our objective of being big on the big things and small on the small things. We have committed to give real effect to the principle of subsidiarity and to work closely with national parliaments and other EU institutions to enhance our common understanding of subsidiarity and ensure that every proposal complies with that principle.

National parliaments play a key role when it comes to monitoring respect for the principle of subsidiarity. In that regard, the report calls on the Commission to deepen its relations with the national parliaments and to engage in a yearly debate with each national parliament. The Juncker Commission pledged to forge a new partnership with national parliaments, in particular by increasing the frequency of Commissioners’ visits to national parliaments. Since taking office in November 2014, Commissioners have made more than 270 visits to national parliaments. The Commission intends to continue the frequency of these visits, explaining what we do and why we do it and listening to the concerns of national parliaments. The report also suggests revising the guidelines for impact assessments. In May 2015 the Commission adopted the Better Regulation Package. This new framework includes a range of measures to make Commission policy-making more transparent and evidence-based. It comprises improved guidelines, both for ex-ante impact assessments and the retrospective evaluation of already-existing legislation.

The revised guidelines also include strengthened guidance both on subsidiarity and proportionality analysis, as well as a dedicated tool for the legal basis of a given proposal and its subsidiarity and proportionality aspects. Furthermore, the package sets up a new regulatory scrutiny board responsible for reviewing the quality of impact assessments and of major evaluations. The board is also responsible for recommending improvements in case particular aspects, including subsidiarity or proportionality, have not been duly taken into account.

This brings me to the comments in the report calling on all institutions to ensure that subsidiarity checks are also undertaken at the conclusion of the legislative negotiation before the adoption of the final text. The Commission is very pleased that the three institutions have recently agreed on a new inter-institutional agreement on better law-making. The agreement puts renewed focus on ensuring that the principles of subsidiarity and proportionality are given full respect when developing Union legislation and assessing its impacts. The agreement not only obliges the Commission to explain in its explanatory memoranda how the measures proposed are justified in the light of the principle of subsidiarity, but now provides that the European Parliament and the Council will, when they consider it appropriate and necessary, carry out impact assessments in relation to any substantial amendments they make to the Commission’s initial proposal.

The Commission is pleased that all the institutions have jointly committed to ensuring that subsidiarity is a key element throughout the legislative process. Let me conclude by reassuring all Members that the Commission will make sure that the principles of subsidiarity and proportionality remain at the heart of the European democratic process. We look forward to working with the other EU institutions under the new inter-institutional framework to ensure that every piece of legislation respects the principle of subsidiarity.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski, autor projektu opinii Komisji Spraw Konstytucyjnych. Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Również bardzo serdecznie chcę podziękować panu posłowi Karimowi za to sprawozdanie, i za część analityczną, i za tą część reformatorską, bo to jest rzeczywiście bardzo brytyjskie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, sprawozdanie, które powiada: trzeba być konsekwentnym. Tak, jeśli mówimy a, trzeba powiedzieć także i b, więc w żadnym razie nie możemy zadowalać się obecnym stanem rzeczy i tym, że instytucje europejskie deklarują przestrzeganie zasady pomocniczości i proporcjonalności. Trzeba w tym wypadku większej konsekwencji, bo rzecz nie ma charakteru abstrakcyjnego. Realizacja zasady pomocniczości to jest oszczędne dobre prawo, a oszczędne dobre prawo bez centralizmu, bez arbitralności, bez nadmiernej biurokracji to jest więcej energii i konkurencyjności w Europie i w państwach członkowskich.

Dlatego też uważam, że powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski i rzeczywiście zastanowić się nad wydłużeniem okresu, w którym parlamenty narodowe mogą stosować zasadę pomocniczości, nad ich wzmocnieniem. Ja bardzo cieszyłbym się też z tego, żeby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej i byśmy mogli stosować mechanizm czerwonej kartki, który pozwoli parlamentom narodowym na blokowanie złego ustawodawstwa. Wreszcie potrzebne są jednolite kryteria. Jednolite kryteria to zaś wymaga kooperacji parlamentów narodowych rozmaitych, wszystkich państw Unii Europejskiej i większej odwagi i otwartości ze strony Parlamentu Europejskiego, który nie powinien traktować parlamentów narodowych jako konkurentów.

Na koniec chcę powiedzieć panu posłowi sprawozdawcy: wierzę, mam nadzieję, że Wielka Brytania zostanie w Unii Europejskiej a jej wkład będzie z pożytkiem dla oszczędnej, dobrej legislacji. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, Rapporteur voor advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken.Als rapporteur voor advies van de Commissie EMPL ben ik zeer tevreden over het feit dat veel elementen van ons advies zijn overgenomen in het verslag van mijn ECR-collega van de Commissie juridische zaken.

In ons advies deden wij enkele aanbevelingen:

Ten eerste moeten de Commissie en de lidstaten de discussie versterken over de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken. Ten tweede vereist het subsidiariteitsbeginsel dat wij er als beleidsmakers op toezien nieuwe Europese wetgeving een tastbare toegevoegde waarde te bieden. Ten derde moet de rol van de nationale parlementen verder worden versterkt.

Ik sluit af met twee persoonlijke bedenkingen. Ik pleit er krachtig voor dat er werk wordt gemaakt van een onafhankelijke entiteit voor de effectbeoordeling. Tenslotte wil ik benadrukken dat gedurende het wetgevingsproces substantiële wijzigingen kunnen worden aangebracht in het voorstel van de Commissie. Het is dan ook belangrijk dat wordt nagegaan of deze amendementen in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel.

 
  
MPphoto
 

  Patricija Šulin, Pripravljalka mnenja Odbora za proračunski nadzor. Hvala poročevalcu, gospodu Karimu, za pripravljeno poročilo. Veseli me, da so v njem tudi priporočila, ki smo jih sprejeli v mnenju Odbora za proračunski nadzor.

S pravilno uporabo načel subsidiarnosti in sorazmernosti bomo lahko dejansko prišli do zakonodaje, ki bo koristila državljanom, podjetjem in delavcem, ter se izognili nepotrebnim upravnim bremenom.

Odbor za proračunski nadzor se je še posebej zavzel, da Komisija, v skladu z obema načeloma, poenostavi postopke pridobitve sredstev Evropske unije.

Prijavni postopki morajo biti učinkoviti in usmerjeni k rezultatom. Hkrati pa bi morala Komisija bolje dokazati in pokazati dodano vrednost programov iz večletnega finančnega okvira v upravičenih državah članicah.

Presoja načel subsidiarnosti in sorazmernosti mora biti bistveni element Unije in priprave ter ocenjevanja njenih politik in zaupanja državljanov v Evropsko unijo.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin, relatrice per parere della commissione per il commercio internazionale Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a nome di David Borrelli, relatore per parere della commissione INTA.

Il tema della sussidiarietà e della proporzionalità è centrale per un armonico e positivo sviluppo delle competenze dell'Unione, perché riguarda i rapporti con i cittadini e gli Stati membri. Questo argomento però non è comunque privo di impatti anche sulla politica commerciale. Per questo vorrei riassumere la discussione che abbiamo affrontato in INTA.

Prima di tutto il tema degli SDS, nota questione che ha alimentato e continua ad alimentare una serie di potenziali conflitti fra i poteri dell'Unione e la sovranità giurisdizionale degli Stati membri.

In secondo luogo, la questione dell'assistenza macrofinanziaria. Maggiori controlli ex ante ed ex post sono necessari, in particolare per valutare la proporzione dell'assistenza che offriamo ai nostri partner e nel contempo rafforzare il controllo del Parlamento.

In terzo luogo, vi sono i temi della trasparenza e delle valutazioni di impatto dei trattati internazionali, facendo sì che queste ultime siano sincere, affidabili e coerenti. Il coinvolgimento delle imprese in questa fase e soprattutto delle piccole e medie imprese, come richiesto nel parere INTA, resta cruciale. Infine, concludo ricordando come sussidiarietà e proporzionalità siano un elemento centrale per le tematiche commerciali. Anzi, la vera sfida è come calibrare meglio le nostre azioni, portando quanto più vicino possibile al cittadino il processo decisionale; ritengo che la politica commerciale non possa essere esclusa da questo ambito.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, w imieniu grupy PPE. Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Komisarz! Od wielu lat mam wielką przyjemność współpracować z panem posłem Karimem przy dorocznych sprawozdaniach dotyczących pomocniczości i proporcjonalności w procesie tworzenia prawa unijnego i za każdym razem pojawiają się nowe propozycje czy pogłębione analizy tego, co powinniśmy zrobić. Warto by doprowadzić do skutecznego ich wdrożenia, ponieważ bez wątpienia będzie miało to bardzo dobry wpływ na jakość tworzonego przez nas prawa.

Zasada pomocniczości i proporcjonalności jest absolutnie podstawową zasadą w procesie legislacji unijnej, powiedziałbym, że jest to punkt wyjścia w tworzeniu prawa wspólnotowego. Szczególnie teraz, w okresie, kiedy w wielu naszych krajach członkowskich pojawiają się coraz silniejsze akcenty antyunijne, pojawiają się pytania: po co jest potrzebna Unia Europejska, skoro tworzy prawo skomplikowane, skoro następuje przeregulowanie. Dlaczego to w ogóle ma miejsce?

Stosowanie zasady pomocniczości i proporcjonalności – tak jak zaleca pan poseł Karim, razem z bardzo dobrze przeprowadzonym procesem oceny wpływu – to jest coś co powinniśmy eksponować w naszym działaniu, co powinno włączać w rozumienie istoty tworzenia prawa europejskiego nie tylko obywateli, ale także przedsiębiorców europejskich, by rozumieli, dlaczego prawo wspólnotowe jest wartością dodaną, a nie czymś, co tworzymy sami dla siebie. Stąd ważna rola polegająca na tym, by wciągnąć parlamenty narodowe do większego udziału w tworzeniu tego prawa i spowodować, aby zechciały one już na etapie wypowiadania swoich opinii o nowych propozycjach być bardziej aktywne. Dotyczy to zarówno propozycji składanej przez Komisję Europejską, jak i samego prawie końcowego efektu, który wynika z negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą.

Uważam, że termin na składanie takich wniosków w uzasadnionych sytuacjach rzeczywiście powinien być wydłużony, powinniśmy wzmocnić rolę parlamentów narodowych. Dlatego nowatorska propozycja zgłoszona przez kolegę Karima, aby wprowadzić tak zwaną zieloną kartę, która pozwoliłaby parlamentom narodowym na składanie bardzo uzasadnionych i bardzo sensownych propozycji już do Komisji Europejskiej, wydaje mi się niezwykle zasadna.

 
  
MPphoto
 

  Mady Delvaux, au nom du groupe S&D. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je pense que nous sommes tous d'accord pour rappeler à quel point les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont importants pour que nous formions une Union proche des citoyens.

Ces principes sont nécessaires et utiles à la bonne marche de l'Union européenne, et je dis bien, la bonne marche. En effet, ces principes ne visent en aucun cas à empêcher l'Union d'agir avec efficacité. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent être finement calibrés par rapport au besoin d'efficience du travail de nos institutions, de façon à atteindre un juste équilibre. Or je pense que le rapport tel qu'il nous est présenté menace cet équilibre fragile et pourtant essentiel au bon fonctionnement de l'Union. Et je ne peux me résoudre à ce que les principes fondateurs servent les desseins des eurosceptiques.

Au nom du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce rapport invite à créer des étapes supplémentaires dans notre processus législatif. Ces étapes alourdissent la charge bureaucratique qui pèse déjà sur nos institutions et l'application de telles procédures a pour effet de freiner, voire de bloquer le processus législatif européen.

Or, nous devons à nos citoyens une Union efficace, qui tienne compte de leurs préoccupations, une Union performante au service de leurs intérêts, une Union flexible capable de répondre prestement aux défis qui s'imposent à elle, une Union sans cesse plus étroite entre les peuples, capable de réagir de manière commune aux circonstances dans le respect réciproque.

C'est pourquoi, au nom de ceux qui croient en cette Union européenne, j'invite les collègues à soutenir les amendements du groupe S&D qui protègent un équilibre précieux pour l'Europe. Je dis "oui" à la subsidiarité et à la proportionnalité, mais pas au détriment d'une Union efficace pour les citoyens.

I suppose you guessed, Mr President, that I do not share the rapporteur’s view on the principle and the application of subsidiarity and proportionality, but I want to thank him for his fairness and for the good collaboration.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel, im Namen der ECR-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich pflichte Herrn Karim voll bei. Leider gibt es in meiner Sprache, dem Deutschen, kein anderes Wort für Subsidiarität. Was bedeutet das? Wenn meine Heimatstadt Hamburg ein Problem hat, dann sollen die Hamburger versuchen, es zu lösen. Und erst, wenn die es nicht können, soll dieses Problem nach Berlin. Und erst, wenn Berlin es nicht lösen kann, soll es nach Brüssel. Leider wird in diesem Haus immer wieder dagegen verstoßen.

Einer der Hauptgründe für den Verstoß gegen das Prinzip der Subsidiarität ist der Einheits-Euro, meine Damen und Herren, denn der führt automatisch zum genauen Gegenteil, nämlich zur Zentralisierung, und diese Zentralisierung entfremdet die Europäer immer mehr von Brüssel. Er führt immer mehr zu einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit der Eurozone und vor allen Dingen auch zu Rechtsradikalismus. Deshalb hier wieder mein Ceterum censeo: Ich bin der Meinung, dass der Einheits-Euro nicht nur zu Zwist und Zwietracht, sondern auch immer mehr zu Zentralismus führt und schon deshalb abgeschafft werden muss.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto, em nome do Grupo ALDE. Obrigado senhor Presidente. Começo por saudar o relator de elogiar o trabalho que ele fez neste relatório. Senhor Presidente, caros colegas. Um dos mais graves problemas da União Europeia na atualidade, é o afastamento dos cidadãos e até de alguns Estados-Membros, das próprias instituições da União. Eu penso que o relatório do Senhor Karin parte desse problema, e procura com o rigor e com seriedade, levar a uma boa aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Nessa medida, contribuirá decisivamente para prestigiar as instituições da União e para as aproximar dos cidadãos. Aproximar a União Europeia dos cidadãos e não afastá-la.

É importante que as leis sejam compreensíveis e o seu processo seja simples e acessível à generalidade dos cidadãos, em nome de quem aqui atuamos e intervimos. Os resultados das eleições europeias demonstram que os cidadãos estão cada vez mais afastados da própria União, das próprias instituições comunitárias. Nesse sentido, gostaria de, mais uma vez, de saudar o trabalho do Senhor Karin e elogiar o esforço que faz para combater esse problema, essa questão, na União Europeia. Eu apoio o relatório, votarei a favor e tenho aqui só uma pequena questão que, aliás, está praticamente ultrapassada, que era a possibilidade de ampliar o prazo para que os parlamentos nacionais se pronunciem, ampliar esse prazo de oito para doze semanas. Eu concordo ampliação do prazo permitirá os relatórios e uma análise mais aprofundada e fundamentada por parte dos para parlamentos nacionais e isso prestigiará a própria União Europeia. Quero, no entanto dizer que, o tratado não prevê essa possibilidade, mas o Concelho, os Estados-Membros aprovaram por unanimidade esse alargamento desse prazo e, portanto, penso que a questão está ultrapassada, num futuro próximo, isso deverá ser introduzido no próprio Tratado.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señor Presidente, como ustedes saben, pero un gran número de europeos desconoce, el Parlamento Europeo es la única institución elegida democráticamente pero no escribe las leyes europeas. Y la razón no es casual. En los propios Tratados se quiso evitar que la mayoría trabajadora pudiera trasladar directamente sus demandas sociales en materia de legislación, cediendo esta competencia a la Comisión.

Más aún, incluso después de oír la voz del Parlamento, son los Gobiernos de los Estados los que de nuevo deben aprobarla evidenciando su corresponsabilidad en la agenda neoliberal y desreguladora que domina actualmente Europa.

La complejidad y la falta de legitimidad en este modo de legislar y gobernar están en el centro del debate hoy: supuestamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad deben aportar algo de claridad al proceso legislativo europeo, pero se trata en la práctica de principios vagos, como ustedes mismos admiten, que se interpretan al gusto del legislador.

Me permito afirmar que el principio rector de la política europea es otro: el neoliberalismo. Puedo ilustrarlo con ejemplos de su propio informe: usted habla de subsidiariedad, de que los Parlamentos nacionales puedan decidir soberanamente sobre sus políticas, pero en cuanto se ponen a hablar de los países intervenidos por la troika tales precauciones se olvidan.

En cuanto a la proporcionalidad, la aplican ustedes como la propia Comisión, de un modo abiertamente politizado para frenar nuevas propuestas legislativas que frenen la erosión de los derechos sociales de los trabajadores.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), blue-card question. I want to thank you for that contribution and ask: would you agree that people have become disillusioned with the European project not just because of the Troika and all that it has done to the citizens, particularly the Irish people, but also because the power of initiative resides with the Commission? It should reside with us MEPs, who have been sent here to represent people, not with an unelected Commission.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), respuesta de «tarjeta azul». La verdad es que comparto con usted, señora Anderson, el planteamiento que hace. Efectivamente, los ciudadanos europeos están verdaderamente decepcionados por las políticas que se están adoptando en este Parlamento en contra de los trabajadores y de las trabajadoras.

 
  
MPphoto
 

  Max Andersson, för Verts/ALE-gruppen. Herr talman! Detta betänkande om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013 innehåller flera bra förslag om att få EU att gå i rätt riktning för att få subsidiaritetskontrollen att fungera, något som är väldig viktigt för att stärka demokratin inom EU. Det innehåller också ett antal ganska dåliga förslag om ett övermått av konsekvensbedömningar.

Jag börjar med att prata om det som är problematiskt med detta betänkande. Konsekvensbedömningar är inte så enkla att göra som man kan tro. Det är lätt att ta fram siffor – inte nödvändigtvis korrekta siffror men siffror – för hur mycket det kommer att kosta ett företag att genomföra till exempel en ny bra miljölagstiftning. Det är dock svårare att få fram siffor på hur stora de samhällsekonomiska vinsterna är av ett förslag. Konsekvensbedömningar riskerar att bli skeva i riktning mot att inte göra något. Att som det föreslås i detta betänkande ha konsekvensbedömningar innan, under och efter det att man har arbetat med ett förslag är alldeles för mycket av konsekvensbedömningar, och det skulle ställa till problem för EU:s handlingsförmåga.

De bra sakerna i betänkandet handlar om att få EU:s subsidiaritetskontroll att fungera, få det gula kort som i dag inte används alls i den utsträckning som det borde. 15 av parlamenten i EU:s 28 medlemsländer använder det knappast överhuvudtaget. Det finns sådant som vi kan göra här för att få subsidiaritets- och proportionalitetskontrollen att fungera. Vi skulle kunna ta och förlänga den tid som parlamenten har på sig för att göra det. Vi skulle kunna ta och införa ett grönt kort, så att parlamenten får möjlighet att lägga fram egna förslag för kommissionen som kommissionen kan titta på. Det finns mycket att göra, och jag hoppas att nästa rapport kommer att vara ännu bättre.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFDD Group. Mr President, this report on subsidiarity and proportionality quotes Article 5 of the Treaty, which says: ‘notionally invites consideration of whether exercise of an EU competence is necessary or could properly and effectively be done at the Member State level’.

How very decent of you to actually concede that some laws should be made by democratic nation states and not the EU. Say something about subsidiarity. I might be wrong but I seem to remember about 24 or 25 years ago, when the Treaty on European Union was progressing, somebody suggested that there should be a cash prize for anybody that could actually define subsidiarity and describe how it would work in practice. As far as I know nobody ever won.

Proportionality is a bit late when the EU now controls most areas of domestic policy, and most of our laws now come from the EU, down to the wattage in electric kettles, toasters and vacuum cleaners. We recently saw the British Prime Minister on his hands and knees begging the EU to allow him to reduce VAT on tampons, which is something that he is powerless to do.

David Cameron’s so-called reforms include something on the yellow card, which says that Member States – not individual Member States, of course: 15 together – can stop some legislation. I would like to ridicule this but I do not have to, because it was already ridiculed by William Hague when he was Foreign Minister in parliament, when he absolutely tore this idea to pieces when it was proposed before. If you do not believe me you can see it on YouTube, and you can see David Cameron laughing away next to him. Now he has adopted exactly the same policy as one of his most mooted reforms.

You are all going to get a lesson in subsidiarity and proportionality when the British people have their referendum on 23 June and when they vote to leave. They are increasingly coming to understand that the essential question is: do you want to live in a democratic state or an undemocratic state where you do not elect and cannot sack your government in Brussels?

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, la procédure du carton jaune est l'arme principale des parlements nationaux pour contraindre la Commission de Bruxelles à respecter le principe de subsidiarité. Elle oblige la Commission à réexaminer une proposition législative lorsque celle-ci a fait l'objet d'avis motivés, c'est-à-dire de protestations de la part du tiers des parlements nationaux des États membres.

Le rapport relève que ce carton jaune a réussi une seule fois à persuader la Commission d'abandonner une proposition. C'était en 2012, à propos de la scandaleuse proposition Monti II, qui remettait en cause le droit de grève. C'est un bilan bien maigre car, le reste du temps, la Commission a rejeté avec une certaine arrogance les autres cartons jaunes. La subsidiarité est donc un leurre. La Commission ne la respecte pas et la viole, soit directement soit indirectement, par le biais d'actes délégués, c'est-à-dire de décrets-lois auxquels elle recourt massivement, comme le rapport le déplore.

Le rapport a le mérite de dénoncer cette situation, mais il déçoit en se bornant à appeler la Commission à engager un dialogue avec les parlements nationaux et à améliorer ses études d'impact. Il propose, certes, de créer un carton vert, qui permettrait aux parlements nationaux d'adresser des suggestions à la Commission, mais cela ne ferait que ressusciter les placets d'Ancien Régime que les quémandeurs présentaient au bon plaisir du roi.

C'est une solution beaucoup plus radicale et beaucoup plus démocratique qu'il faudrait mettre en place. Elle consisterait à créer une vraie procédure de carton rouge qui permettrait à chaque État membre de s'opposer à une proposition législative de la Commission, dès lors qu'il estime que cette proposition porte atteinte à son intérêt vital. Ce carton rouge serait un droit de veto qui permettrait à chaque État de faire respecter sa souveraineté. Il constituerait ainsi un premier pas vers le remplacement de l'Union européenne par l'Europe des nations, que j'appelle de mes vœux.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). Κύριε Πρόεδρε, η δυσπιστία και ο ευρωσκεπτικισμός των πολιτών είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης προς τις αρχές της αναλογικότητας και επικουρικότητας στη χάραξη ενωσιακών πολιτικών. Προφανώς, δεν φταίνε οι λαοί της Ευρώπης, όση προπαγάνδα κι αν χρησιμοποιείται.

Παράδειγμα η Ελλάδα: ο Ελληνικός λαός δεν είναι τεμπέλης, διεφθαρμένος και άτιμος. Μόνο ευκολόπιστος και παραπλανημένος από πολιτικούς σαλτιμπάγκους και κατευθυνόμενα ΜΜΕ, εγχώρια και ξένα. Έξι χρόνια τον παραπλανούν ότι τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι επιβάλλονται προς όφελός του και με γνώμονα τη βιωσιμότητα της πατρίδας του, ενώ οι ίδιοι τηρούν υπέρογκους τραπεζικούς λογαριασμούς και εξωχώριες εταιρείες. Σκάνδαλα που καλύπτονται, λίστες με φορολογικές ατασθαλίες που ποτέ δεν διερευνώνται, επίορκοι πολιτικοί που κρύβονται πίσω από κοινοβουλευτικές ασυλίες. Αλήθεια πόσο αναλογικό και επικουρικό είναι αυτό προς τους πολίτες που δεν έχουν να φάνε ή να πληρώσουν τα φάρμακά τους;

Καμία πολιτική μνημονίου και κανένας εφαρμοστικός νόμος δεν τήρησε τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας για τους Έλληνες. Μόνο τις αρχές της τιμωρίας, της τραπεζικής μακροοικονομίας και του πλιάτσικου στην ιδιωτική, ακίνητη και κινητή περιουσία. Τα ψέματα τελείωσαν και μαζί τελειώνουν και οι αποτυχημένες δεξιές και αριστερές κυβερνήσεις. Εμείς σαν εθνικιστές λέμε ναι στην Ευρώπη των λαών και των εθνών, με δικαιοσύνη όμως στην αναλογικότητα και επικουρικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). Rád bych poděkoval kolegům z výboru JURI, že se podíleli na vzniku této zprávy a chtěl bych poděkovat panu Karimovi za přijatelný kompromis.

Pro mě osobně otázka subsidiarity a proporcionality je jednou ze základních otázek legislativního procesu v EU. Jde o kvalifikovaný způsob zapojení vnitrostátních parlamentů do tohoto procesu, jde o nástroj užitečný v dnešní době, kdy vztah členských států a Unie je velmi citlivý. Zároveň aplikace tohoto principu ale také není jediným způsobem, jímž vnitrostátní parlamenty legislativní proces Unie ovlivňují. Připomeňme, že v Radě ministrů zasedají ministři, kteří jsou rovněž odpovědni svým vnitrostátním parlamentům.

Nicméně tento princip je srozumitelný našim občanům a občané žádají, abychom jej naplňovali. My musíme konstatovat, že tento princip je nejenom určitým skrutiniem, ale také předpokladem úspěšné realizace společných evropských iniciativ, za něž jsme odpovědni, a nikoli jen nástrojem k jejich blokování.

Jak jsem již řekl, domnívám se, že tato zpráva představuje dobrý kompromis použitelný pro naši budoucí práci při projednávání konkrétních návrhů.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, come Lei sa, i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono molto importanti e anche molto delicati, non solo da realizzare, ma soprattutto da mettere in equilibrio tra di loro, non a caso, molti colleghi lo hanno sottolineato.

Qual è però il risultato che deriva dalla relazione che stiamo discutendo? Che tutte le forme ulteriori di controllo introdotte finiscono paradossalmente con il togliere trasparenza ai processi che verranno affrontati e, dall'altra parte, rovesciano quello che per noi è invece il percorso positivo, cioè quello di dare maggiore autonomia e potere all'Unione europea. Si ritorna invece a consegnare responsabilità non necessarie agli Stati membri.

Dunque nei fatti è questo un provvedimento che ci allontana dall'obiettivo per il quale siamo qui a rappresentare i cittadini europei. Vorrei farle notare, tra l'altro, non per responsabilità di chi ha lavorato intorno a questo tema, che siamo davanti ad un'ipotetica soluzione in contrasto con altri provvedimenti che sono in discussione proprio in questi giorni o addirittura in queste ore, quelli che affronteremo, voteremo già nella giornata di domani, non sono coerenti con l'accordo interistituzionale sulla better regulation e hanno elementi di forte contrasto, ad esempio con i compromessi che voteremo sul REFIT.

Dunque, la direzione imboccata è una direzione che secondo me va assolutamente e rapidamente modificata.

 
  
  

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). Herr Präsident! Ich danke zunächst einmal dem Berichterstatter für einen hervorragenden Bericht. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sind zwei Leitprinzipien der Europäischen Union. Aber es ist auch erforderlich, dass diese Leitprinzipien angewandt werden und dass ihnen in der praktischen gesetzgeberischen Arbeit nicht widersprochen wird, wie es immer wieder zu beobachten ist.

Was wir jetzt im Europäischen Parlament vorliegen haben, ist der Vorschlag der Europäischen Kommission zur europaweiten Einlagensicherung als dritter Säule der Bankenunion. Diese europaweite Einlagensicherung nimmt eben nicht auf die spezifischen gewachsenen Strukturen der europäischen Bankenlandschaft Rücksicht, nimmt nicht Rücksicht auf Sparkassen und auf Raiffeisenkassen, auf deren Einlagensicherung und auf die Institutssicherung, die damit verbunden ist. Schlimmer noch: Sie nimmt auch nicht Rücksicht darauf, dass die Wirtschaftspolitik in den einzelnen unterschiedlichen Staaten der Europäischen Union unterschiedlich ist und sein muss. Wenn Staaten imstande sind, unterschiedliche Risiken für ihre Unternehmen zu erzeugen durch unterschiedliche wirtschaftspolitische Maßnahmen, dann ist eine gemeinschaftliche Einlagensicherung gerade das Falsche, etwas, was dem Subsidiaritätsprinzip widerspricht, denn sie ist ein Anreiz dafür, dass man Risiken dann in den Bankbilanzen ablädt, weil die Einlagensicherung dafür ja gerade stehen wird.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). Señor Presidente, subsidiariedad y proporcionalidad son principios básicos para una construcción armónica de la Unión Europea. Los mecanismos puestos en marcha para respetarlos son hoy insuficientes y formalistas y ofrecen unos plazos a las partes interesadas, especialmente a las regiones europeas con competencias legislativas, claramente insuficientes. Además, en algunos Estados, por ejemplo el mío, el procedimiento para poder conformar la opinión del Estado al respecto no garantiza que la voz de las regiones, si no coincide con el punto de vista del Estado, figure en los informes de alerta temprana.

Si en materia de subsidiariedad tenemos esta laguna, imagínense qué no ocurrirá con el fondo de las cuestiones sobre las que se legisla. Todo lo que se pierde por el camino, aleja a las instituciones europeas de los ciudadanos y perjudica la transparencia y la participación.

La experiencia de estos años ha demostrado que hay que corregir el procedimiento y creo que, como señala el informe, no basta con un control ex ante, sino que parece conveniente hacer al menos un informe de evaluación del funcionamiento a posteriori de la normativa de la Unión desde la perspectiva de la proporcionalidad y la subsidiariedad. En definitiva, hay que tomarse esto en serio, si de verdad creemos en una Europa federal y en el concepto de unión y en lo que ello significa: una suma voluntaria de sus miembros. Y nada mejor para fomentarla que tratar a todas las instituciones afectadas por las políticas europeas como mayores de edad.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, applicare il principio di sussidiarietà, quando correttamente interpretato, significa fare in modo che le decisioni siano prese a livello il più possibile vicino ai cittadini, cosa che è estremamente importante e fondamentale per il Movimento 5 Stelle.

Comprendiamo benissimo che non si tratta di uno strumento di democrazia diretta, ma non vi è dubbio che si tratti di un principio che mira ad avvicinare l'Unione europea ai suoi cittadini, garantendo il rispetto della sovranità dei singoli Stati membri e l'adozione di un'azione a livello locale ogniqualvolta ciò sia necessario. Esprimiamo quindi apprezzamento per una relazione che, con coraggio, mette in risalto sia la centralità di questo principio sia i limiti che si incontrano nella sua corretta interpretazione.

Esprimiamo in particolare apprezzamento per il paragrafo 29 della relazione, nel momento in cui, in conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sarebbe opportuno che la Commissione semplificasse la procedura di richiesta dei fondi dell'Unione europea, in modo da renderla più efficiente e meritocratica e in modo da evitare che si verifichino casi di corruzione, che molto spesso si annidano nelle procedure burocraticamente complesse, e chiediamo poi che si faccia chiarezza sulla conformità al principio di sussidiarietà dei vari aspetti dei trattati commerciali internazionali, che l'Unione europea sta negoziando senza la necessaria trasparenza, tra cui ad esempio il TTIP.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). Enkele dagen na het Nederlandse referendum met de welbekende uitslag - twee derde van de bevolking sprak zich uit tegen een maatregel van de Europese Unie - lijkt het me nuttig om toch nog eens in verband met de subsidiariteit het principe te herhalen. Idealiter zou subsidiariteit moeten verhinderen dat de Europese Unie zich steeds verder uitbreidt, dat zij om zich heen grijpt en dat zij zich bevoegdheden toeëigent die haar niet toebehoren of die beter niet op Europees niveau zouden moeten worden behandeld.

Wat krijgen we nu van de Commissie JURI hier op ons bord? Een tekst waarin staat - en ik citeer - "dat de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, slechts mag optreden" - en ik citeer opnieuw - "indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt".

Met zo'n zinnetje, collega's, kan men natuurlijk alle kanten uit. Met zo'n zinnetje in handen van de adepten van de Europese Unie gaan wij naar een uitbreiding en verdere centralisering van die Europese Unie. Met zo'n zinnetje, gecombineerd met de exclusiviteit van de bevoegdheden in handen van de Europese Unie, is natuurlijk het principe van de subsidiariteit, namelijk dat de bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau moeten worden uitgeoefend, een principe dat dode letter wordt.

De Europese Unie krijgt hier, zelfs in dit Europees Parlement, op dit zo belangrijke principe een blanco cheque om haar plannen voor een federaal Europa verder door te zetten. De ever closer Union gaat hier ook vandaag weer verder door en we kunnen dat eigenlijk nauwelijks nog tegenhouden, tenzij met referenda naar het Nederlandse voorbeeld, waardoor u allemaal hier als adepten van het federale Europa, even worden wakker geschud.

Het doel, namelijk een federaal Europa met een zinnetje als dit, heiligt alle middelen én het feit dat subsidiariteit uiteindelijk toch maar een vodje papier blijkt te zijn.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). V prvom rade blahoželám kolegovi Karimovi k predloženému textu. Odôvodnené stanoviská národných parlamentov majú rovnaký cieľ ako európska iniciatíva občanov: priblížiť európsku politiku občanom a posilniť demokratickú zodpovednosť európskych inštitúcií. Je tu však aj ďalšia podobnosť. Odpovede Komisie na tzv. žlté karty národných parlamentov pripomínajú odpoveď na návrh európskej občianskej iniciatívy Jeden z nás. Vanie z nich duch nadradenosti. Predložené uznesenie na viacerých miestach upozorňuje na sklon Komisie za každú cenu presadzovať vlastný pohľad a zároveň s ľahkosťou ignorovať námietky zo strany národných parlamentov a občianskych iniciatív. Samostatnou kapitolou sú iniciatívne správy tohto Parlamentu. Mnohé sú písané tak, akoby ich autori o subsidiarite a proporcionalite nikdy ani nepočuli. Vyzývam preto vedenie Parlamentu na zavedenie prísnejších pravidiel pre kontrolu dodržiavania princípu subsidiarity ešte pred hlasovaním o nich v pléne.

Ak Komisia a tento Parlament nezačnú brať vážne odôvodnené námietky a návrhy zdola, natrvalo svojím formalizmom otrávia celý európsky projekt. A potom, žiaľ, už ich názor nebude nikoho zaujímať.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il dibattito sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità sia viziato dai tanti euroscettici che ci raccontano che l'Europa non rispetta questo principio.

La realtà è che quando si va a vedere il numero ridottissimo di cartellini gialli e arancioni che non solo arrivano alla fine, ma il numero ridottissimo di quelli che iniziano una procedura – perché per iniziare una procedura di violazione della sussidiarietà bisogna che se ne possa dimostrare l'effettiva violazione – questo ci dimostra come avvenga molto raramente che la violazione sia messa in atto dalla Commissione e che quindi sia difficile dimostrarne l'esistenza.

Credo che l'impianto della relazione sia un po' viziato da questa preoccupazione, con il rischio, inserendo troppe cautele, troppe procedure aggiuntive, di danneggiare l'altro principio fondamentale che è quello della semplificazione e del legiferare meglio, oppure di allungare all'infinito il processo decisionale. Credo quindi che alcuni emendamenti siano da votare, in quanto necessari.

Due parole sulla questione della green card. Credo sia un tema interessante ma che va inserito in un trattato e non utilizzato, messo in pratica adesso, perché deve essere collegato al potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo, altrimenti questo indebolirebbe il nostro ruolo legislativo.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση με τις Συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη. Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζεται πανηγυρικά ότι το τεκμήριο αρμοδιότητας ανήκει στα κράτη μέλη, τα οποία διατηρούν τα αποκλειστικά κυριαρχικά τους δικαιώματα σε όλα τα πεδία, πλην εκείνων στα οποία η Συνθήκη, με βάση την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, απονέμει εξουσία δράσης στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία μάλιστα, όταν δρουν στο πεδίο των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων, οφείλουν να σέβονται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τρόικα και η ΕΚΤ παραβιάζουν, συνεχώς, βάναυσα την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, καθώς δρώντας σε πεδία που δεν ανήκουν καν στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλουν μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, αυξάνουν τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας, διαλύουν το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις και απαιτούν ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Κύριοι της Επιτροπής, σταματήστε επιτέλους να παρανομείτε και να παραβιάζετε τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). Señor Presidente, en primer lugar quiero transmitir mi felicitación por este acuerdo. Efectivamente, el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad son fundamentales para el correcto funcionamiento de la Unión Europea y son el punto de partida de las políticas europeas. Qué duda cabe de que el principio de subsidiariedad acerca la política europea al ciudadano y determina cuándo la Unión Europea es competente para legislar. Lo mismo sucede con el principio de proporcionalidad, que hace que cualquier acción de la Unión Europea tenga sentido y se adapte a la finalidad que se persigue.

Es importante el informe, porque lo que intenta es garantizar la eficacia y también la legitimidad democrática en la toma de decisiones y, de alguna manera, refuerza el proyecto europeo. Es verdad que después del Tratado de Lisboa se han creado toda una serie de tarjetas a disposición de los Parlamentos nacionales para establecer mecanismos que permitan supervisar correctamente la aplicación de estos principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Cabe destacar que esto se ha llevado con normalidad, pero que es verdad que todos estos mecanismos tienen que ser ágiles, tienen que ser realmente sencillos y tienen que ser eficaces. Lo más importante en estos casos es la cooperación entre todas las administraciones nacionales y europeas y garantizar y reforzar esos dos principios.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Subsidiarität soll heißen mehr Bürgernähe, mehr Demokratie. Subsidiarität soll aber nicht heißen: Handlungsunfähigkeit in der europäischen Gesetzgebung. Wir haben es immer wieder mit Menschen zu tun, die sich durchaus auch zu Recht die Frage stellen: Wie funktioniert die europäische Demokratie? Die Verfahren sind so wahnsinnig kompliziert. Und wenn ich mir nun diesen Bericht jetzt anschaue, wird es noch einmal komplizierter. Viele Punkte im Bericht führen ein immenses – fast – Verunmöglichen des europäischen Gesetzgebungsprozesses herbei. Anstelle klarer, transparenter Kompetenzteilung wird im Bericht unter dem Vorwand der Subsidiaritätskontrolle nationalen Parlamenten das Recht zugesprochen, die europäischen Prozesse in jedem Fortschritt zu behindern. Unterstützen ist eine Sache, aber zu behindern ist natürlich ein Problem.

Natürlich sollen nationale Kompetenzen nicht durch Europa-Agenten unterminiert werden. Allerdings ist das hier vorgeschlagene Ausmaß an nationaler Kontrollfunktion schlichtweg ineffizient. Besonders im Zusammenhang mit der Einführung eines Grün-/Rot-Kartensystems für nationale Parlamente warne ich vor deren bewusstem Einsatz als Blockadeinstrument, als Sabotageinstrument für gute Vorhaben.

Und Achtung auch auf den sozialen Dialog. Die Umsetzung der vorgeschlagenen Kompetenzanpassungen könnte nämlich auch als Vorwand dienen, den sozialen Dialog und die Sozialpartner letztlich zu schwächen. Insofern verweise ich – und mache gern Werbung dafür – auf den Bericht Kaufmann über REFIT. Hier sind letztlich viel bessere Maßnahmen vorgeschlagen, die auch dazu führen, dass das Prinzip der Subsidiarität auf eine demokratische Art und Weise wesentlich besser respektiert wird und Sozialpartner auch einbezogen werden.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Przede wszystkim gratuluję sprawozdawcy bardzo dobrego sprawozdania, które podkreśla potrzebę przywiązywania większej wagi do zasady pomocniczości podczas tworzenia prawa europejskiego. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że potrzebujemy większego zaangażowania, rzeczywistej partycypacji parlamentów narodowych w tworzeniu prawa europejskiego, że to jest kwintesencją demokracji, że potrzebujemy rozszerzenia i wzmocnienia narzędzi dostępnych dla krajów członkowskich, przez które mogą one wpływać na kształt tworzonego prawa. I tutaj mówimy i o żółtej kartce, która już istnieje (w sprawozdaniu jest proponowana zielona kartka, czerwona kartka). To są narzędzia, które pozwalają skutecznie hamować albo wnosić wkład własny w tworzone prawo.

Potrzebujemy też lepszego rozumienia, czym jest zasada pomocniczości, jak interpretować prawo i gdzie są granice kompetencji Unii Europejskiej i państw członkowskich. To sprawozdanie przypomina, czym jest zasada pomocniczości, że to jest uniwersalna zasada, która leży u podstaw Unii Europejskiej, że wszystko co można zrobić na poziomie krajów członkowskich powinniśmy tam robić a dopiero to, co jest ponad to – na poziomie Unii Europejskiej, tak żeby to co robimy na poziomie Unii Europejskiej, faktycznie było bonusem i przynosiło wszystkim korzyści, a nie było gorsetem, który nas krępuje.

To jest bardzo ważne, żeby o tej zasadzie pomocniczości pamiętać, bo naruszenie tej zasady podważa zaufanie do Unii Europejskiej i sprawia, że Unia Europejska bywa postrzegana jako zagrożenie niezależności, co jest oczywiście kompletną bzdurą. Dziękuję bardzo!

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D). Herr Präsident! Meiner Meinung nach haben die letzten sechs Jahre gezeigt, dass sich das Lissabon-System zur Subsidiarität insgesamt bewährt hat. Der Mechanismus funktioniert. Die europäischen Institutionen haben der Wahrung des Subsidiaritätsprinzips erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet, und die einzelstaatlichen Parlamente haben eine sehr hohe Bereitschaft zur Wahrnehmung der ihnen zustehenden Befugnisse unter Beweis gestellt. Dies spiegeln auch die sehr interessanten Berichte der COSAC wieder.

Es ist ein gutes Zeichen für die inzwischen entwickelte Subsidiaritätskultur, dass es in der ganzen Zeit nur zwei gelbe Karten nationaler Parlamente in Richtung Kommission gab. Es ist zweifellos erforderlich und richtig, den politischen Dialog mit den einzelstaatlichen Parlamenten zu intensivieren, daran bin ich interessiert, daran sollten wir alle interessiert sein. Zugleich jedoch möchte ich betonen: Die Europäische Union ist ein politisches Mehrebenensystem. Seine Funktionsweise ist kompliziert. Es wird für Bürgerinnen und Bürger aber nur dann nachvollziehbar und verständlich, wenn klar ist, wer wofür zuständig und verantwortlich ist. Daher ist es wichtig, die unterschiedlichen Kompetenzen der einzelnen Handlungsebenen nicht zu vermischen.

Gerade in der heutigen Zeit, da Populisten aller Couleur wie jüngst in den Niederlanden zum Angriff auf die europäischen Institutionen blasen, sollten wir den durchschaubaren Trick entzaubern, wenn die unterschiedlichen Ebenen gezielt gegeneinander ausgespielt werden, so ganz nach dem Motto: hier – in Anführungsstrichen – „die gute Region“ und da „das böse Europa“.

Wir sollten nicht zulassen, dass der Verweis auf das Subsidiaritätsprinzip missbraucht wird, um unter diesem Deckmantel unsere europäische Gemeinschaft zu schwächen oder sie gar in Frage zu stellen. Heute ist es mehr denn je vonnöten den europäischen Gedanken und die europäischen Institutionen zu stärken, und zwar gemeinsam mit den nationalen und den regionalen Parlamenten.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor colegi, în primul rând aș dori să-l felicit pe raportor pentru munca depusă. De-a lungul timpului, instituțiile europene și parlamentele naționale au fost preocupate de identificarea unor mecanisme eficiente necesare adoptării unei legislații care să corespundă atât unor exigențe naționale, cât și interesului general al Uniunii Europene. Respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității în cadrul procedurilor de legiferare la nivelul Uniunii Europene constituie „cheia de boltă” a unei reglementări care să respecte cât mai mult nevoile cetățeanului european.

Introducerea și consolidarea unor proceduri prin care se evaluează respectarea celor două principii în diferite faze ale procesului decizional, consultările publice prin care părțile interesate prezintă observații, dar și posibilele soluții la problemele identificate sunt de natură să ofere valoare adăugată procesului legislativ. Plecând de la premisa că cele două principii constituie punctul de plecare pentru formularea politicilor la nivel european, Comisia este așteptată ca mai departe să analizeze în mod amănunțit în ce măsură acestea sunt respectate.

Cu toate acestea, câteva observații se impun. În toată procedura legislativă, trebuie avut în vedere faptul că studiile de impact au ca obiect doar stadiile inițiale ale procesului legislativ, în condițiile în care propunerile legislative pot suferi modificări substanțiale în procesul de adoptare. Având în vedere aceste aspecte și pentru a respecta întocmai interesele cetățenilor europeni, se impune astfel efectuarea unei verificări...

(Președintele a întrerupt discursul vorbitorului.)

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Já moc děkuji za tuto zprávu, protože z doby, kdy jsem v České republice byl odpovědný za implementaci evropské legislativy do vládních návrhů, tak musím říci, že celá řada návrhů, která přicházela, nebo tedy již schválených směrnic, která přicházela do národních států, tedy i do ČR, postrádala faktické odůvodnění principu subsidiarity a proporcionality.

To odůvodnění bylo často velmi formální, což ostatně ukazují i studie a analýza, o které tady dnes debatujeme, kdy Výbor pro posouzení dopadů jasně uvedl, že až u jedné třetiny návrhů předložených Komisí je ono odůvodnění subsidiarity pouze formální.

Kdyby dnešní jednání a schválení dokumentu vedlo k tomu, vážená paní komisařko, že Komise bude tyto dva principy, tato dvě kritéria evropské legislativy fakticky věcně, velmi intenzivně posuzovat, tak já osobně budu šťastný. Je to podle mého názoru nutností i vzhledem k politické situaci, ve které se Evropská unie nachází, a myslím si, že je v zájmu nás všech, těch, co věří v zachování myšlenky evropské integrace, aby zkrátka a dobře zvláště stanoviska národních parlamentů byla více brána v potaz. A dostane-li nějaký materiál tzv. žlutou kartu, pak se domnívám, že by Komise takovýto materiál měla opustit.

To ostatně platí i pro princip evropského prokurátora, vážená paní komisařko, který vy tady zastupujete, a který v roce 2013, právě takovou žlutou kartu dostal.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). Domnule președinte, principiile solidarității, subsidiarității și proporționalității sunt importante. Ele au fost create pentru a asigura un echilibru al puterilor, dar și mijloace pentru reprezentarea intereselor locale. Dar nu sunt de acord cu cele spuse de domnul raportor.

Europa nu trebuie să existe doar unde este necesar. Uniunea Europeană a fost creată pentru că era necesară pentru menținerea păcii, pentru o mai bună coordonare între statele membre, pentru bunăstarea cetățenilor europeni, pentru reguli comune, mobilitate, creșterea potențialului Europei. Domnul raportor spunea să nu ne fie teamă. Mie nu îmi este teamă de Europa. Din păcate, am senzația că dumneavoastră vă este. Mie îmi plac Europa și Parlamentul European, pentru că aici vocile amândurora sunt auzite și vocile țărilor noastre sunt egale.

De aceea, eu susțin ideea de creștere a participării și a exprimării punctelor de vedere naționale și locale și trebuie un dialog mai bun cu parlamentele naționale. Dar acest lucru trebuie în primul rând să se realizeze prin mecanismele existente și cu un echilibru în această abordare, nu cu mesaje populiste.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, sve politike su lokalne, svaka politika je lokalna, jer svaka politika, pa i ova koju mi ovdje vodimo i ono što donosimo kao propise, ima refleksiju i posljedice na lokalnu razinu, odnosno na naše građane koji žive u nekoj općini, u nekom gradu, u nekoj regiji.

Zato su sve politike lokalne i zato je princip supsidijarnosti za mene iznimno bitan princip kako bi upravo Europska unija bila lakše prepoznatljiva među našim građanima jer ne možemo pobjeći od te činjenice da imamo problema s identitetom europskih politika. Naravno, ne mogu se sve politike voditi isključivo na lokalnom nivou, to je potpuno jasno.

Mnogo toga trebamo imati na europskom nivou, ali mi tu europsku politiku moramo uspjeti prevesti na jednostavan način u lokalnu politiku. Onda ćemo imati uspjeha. Inače će uspjeh definitivno izostati.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. Mr President, thank you very much for this interesting debate, and I thank Members for their comments and questions on this important topic.

I would like to use the opportunity to react on what Mr Pospíšil said. The proposal on the European Prosecutor’s Office is quite a good example of how the current Commission works. The proposal received – I think – 11 yellow cards from the national parliaments and, as I said before, this Commission has already visited national parliaments 270 times. At least 10 of these were mine, because I did not see the Commission sending a letter to the parliament as the end of the matter. I felt it necessary to come back to these national parliaments and to explain how we modified the proposal by replacing the centralised structure with a decentralised one. The national parliaments could see that it is in my strong interest to explain and to convince them that the issue of subsidiarity has disappeared. This is merely how this works in one example: the case of the European Prosecutor’s Office.

I feel it is necessary to create such a model, which will not replace national prosecution but will strengthen it. So this is another example of how we are trying to improve communication with the national parliaments and to ensure that we keep solid, mutual communication.

I would like you to know that all the Commissioners remain at your service to discuss the subsidiarity and proportionality aspects of proposals tabled by the Commission, and once again I wish to thank the rapporteur and all the Members involved for an excellent report.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim, rapporteur. Mr President, may I start by thanking the Commission for its input today and indeed by putting on record the tremendous support that I have received for my ideas from Frans Timmermans. The Commission work programme also reflects that.

May I thank all colleagues from all sides of the House who took part in the debate today for putting forward, on the whole, their constructive observations. I know that, in most cases, even where we have disagreement, their proposals are based upon foundations where they are putting forward a critical but positive analysis of how they feel we can best move forward. So I thank all of my colleagues for their input.

I wish briefly to touch upon one or two issues. First of all, in relation to the red card: this is not a veto. It was never proposed as a veto, and it was never envisaged to be anything of the sort. But the point is that, if we have the other measures that bring national parliaments much closer to our decision-making, we will never have a need for any of our national parliaments ever to have to exercise a red card, let alone for it to be described anywhere near a veto.

On subsidiarity – once again this has been raised by colleagues – we must evaluate subsidiarity mid-term and at the end, but those evaluations are not binding. They provide a measure to ensure that we have not moved so far away from the subsidiarity principle that we are carrying out work at our level that we should not be doing.

My Liberal colleagues raised an issue in relation to the extension of the eight-week time period. I agree with them that any extension of the current deadline for submitting opinions on subsidiarity should indeed be incorporated into the Treaties when they are next updated.

Finally, various comments were made by the extreme right of this House which were quite interesting for me, particularly from the UKIP representatives, who are not present here. They made various points, but when it came to the technical issues, there were only two, and on both they were completely wrong. They were wrong in describing the red card as a yellow card, and I am pretty sure that the British people will show them the red card very soon indeed. The majority of laws that are made in the UK do not emanate from the EU. It is 13%. That is not a majority. So I look forward to showing them the red card on 23 June.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag, 12. April, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), în scris. Propun ca raportorii Parlamentului European să consulte comisiile de specialitate din parlamentele naționale, în special în cazul rapoartelor legislative. În acest fel, dialogul politic cu parlamentele naționale asupra respectării principiilor subsidiarității și proporționalității poate fi deschis mult mai devreme. Pe această bază, raportorii Parlamentului European își pot fundamenta mai bine pozițiile față de inițiativele legislative ale Comisiei Europene sau față de propriile teme în rapoartele din proprie initiativă.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου