Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 11 април 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 5.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 6.Състав на политическите групи: вж. протокола
 7.Състав на комисиите: вж. протокола
 8.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 9.Поправки (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 11.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протоколи
 14.Ред на работа
 15.Международен ден на ромите (разискване)
 16.Годишни доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността (разискване)
 17.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (разискване)
 18.Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) (кратко представяне)
 19.Към подобрено регулиране на единния пазар (кратко представяне)
 20.Обучение за Европейския съюз в училище (кратко представяне)
 21.Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение (кратко представяне)
 22.Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (кратко представяне)
 23.Непромишлен крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони (кратко представяне)
 24.Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право: аспекти, свързани с риболова (кратко представяне)
 25.Външно измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството (кратко представяне)
 26.Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 27.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 28.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация