Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 12 april 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (debatt)
 4.Åtgärder för att minska krisen i Europas jordbrukssektor (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Produkter med ursprung i vissa AVS-stater (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (omröstning)
  5.2.Partnerskapsavtal med Danmark och Grönland om fiske: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (omröstning)
  5.3.Avtal mellan EU och Macao om vissa luftfartsaspekter (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (omröstning)
  5.4.Lägsta normalskattesatsen för mervärdesskatt (A8-0063/2016 - Peter Simon) (omröstning)
  5.5.Avtal om strategiskt samarbete mellan Brasilien och Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (omröstning)
  5.6.Begäran om upphävande av Hermann Winklers parlamentariska immunitet (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  5.7.Förenta nationernas havsrättskonvention: fiskeriaspekter (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (omröstning)
  5.8.Avelsdjur och avelsmaterial från dem (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (omröstning)
  5.9.Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (omröstning)
  5.10.Årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013 (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (omröstning)
  5.11.Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (omröstning)
  5.12.Mot en bättre reglering av den inre marknaden (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (omröstning)
  5.13.EU-kunskap i skolan (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (omröstning)
  5.14.Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (omröstning)
  5.15.EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (omröstning)
  5.16.Småskaligt kustfiske i regioner som är beroende av fiske (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (omröstning)
  5.17.Den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Produkter med ursprung i vissa AVS-stater (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Partnerskapsavtal med Danmark och Grönland om fiske: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Avtal mellan EU och Macao om vissa luftfartsaspekter (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Lägsta normalskattesatsen för mervärdesskatt (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Avtal om strategiskt samarbete mellan Brasilien och Europol (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Begäran om upphävande av Hermann Winklers parlamentariska immunitet (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Förenta nationernas havsrättskonvention: fiskeriaspekter (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Avelsdjur och avelsmaterial från dem (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013 (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Mot en bättre reglering av den inre marknaden (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.EU-kunskap i skolan (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Småskaligt kustfiske i regioner som är beroende av fiske (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Terrorismbekämpning efter de senaste terroristattackerna (debatt)
 10.Effektiviteten av befintliga åtgärder mot skatteflykt och penningtvätt mot bakgrund av avslöjandena i Panamadokumenten (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen): se protokollet
 13.Beslut antagna om transparens avseende offentlig skatt (debatt)
 14.Huvudaspekter och grundläggande val när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EUF-fördraget) (debatt)
 15.Situationen i Nagorno-Karabach (debatt)
 16.Avtal om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (debatt)
 17.EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (debatt)
 18.Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (4851 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (15601 kb)
Rättsligt meddelande