Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.9. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανανέωση της έγκρισης για τη δραστική ουσία γλυφοσάτ (B8-0439/2016) (ψηφοφορία)
PV
 

- Prima della votazione sul par. 3:

 
  
MPphoto
 

  Angélique Delahaye (PPE). Monsieur le Président, dans un souci de compromis, chers collègues, afin d'essayer de rapprocher les opinions et minimiser les divergences, je souhaite proposer l'amendement suivant à l'amendement 11, première partie: "demande à la Commission de renouveler l'approbation du glyphosate pour une période maximale de sept ans; rappelle que le règlement (CE) n° 11 07 2009 permet à la Commission de retirer l'approbation d'une substance active pendant la période durant laquelle elle a été autorisée si elle ne remplit plus les critères d'approbation".

 
  
 

(L'emendamento orale non è accolto, poiché oltre 40 deputati si oppongono a che esso sia preso in considerazione)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου