Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 13 април 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (внесено предложение за резолюция): вж. протокола
 4.Положението в Полша (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 март 2016 г. и резултати от срещата на високо равнище между ЕС и Турция (разискване)
 6.Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество
 7.Тържествено заседание - Португалия
 8.Съобщение на председателството
 9.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 10.Състав на политическите групи: вж. протокола
 11.Време за гласуване
  11.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (гласуване)
  11.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2016/000 TA 2016 — техническа помощ по инициатива на Комисията (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (гласуване)
  11.3.Проект за коригиращ бюджет № 1: Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  11.4.Назначаване на член на Сметната палата - Само Йереб (A8-0060/2016 - Bart Staes) (гласуване)
  11.5.Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (гласуване)
  11.6.Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (гласуване)
  11.7.Назначаване на член на Сметната палата - Ладислав Балко (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (гласуване)
  11.8.Назначаване на член на Сметната палата - Януш Войчеховски (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (гласуване)
  11.9.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (B8-0439/2016) (гласуване)
  11.10.ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (гласуване)
  11.11.Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС - Централна Азия (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (гласуване)
  11.12.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (B8-0449/2016) (гласуване)
  11.13.Положението в Полша (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
  12.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2016/000 TA 2016 — техническа помощ по инициатива на Комисията (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Проект за коригиращ бюджет № 1: Нов инструмент за предоставяне на спешна помощ в рамките на Съюза (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Назначаване на член на Сметната палата - Само Йереб (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Назначаване на член на Сметната палата - Ладислав Балко (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Назначаване на член на Сметната палата - Януш Войчеховски (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (B8-0439/2016)
  12.10.ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС - Централна Азия (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Епидемията, предизвикана от вируса Зика (B8-0449/2016)
  12.13.Положението в Полша (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни - Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления (разискване)
 16.Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) (разискване)
 17.Доклад за Турция за 2015 г. (разискване)
 18.Доклад за Албания за 2015 г. (разискване)
 19.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (разискване)
 21.Състав на комисиите: вж. протоколи
 22.Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (разискване)
 23.Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година (разискване)
 24.Преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (3143 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (12703 kb)
Правна информация