Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0487/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0487/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0142

Συζητήσεις
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

5.5. Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (B8-0487/2016)
  

Schriftliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Tutelare gli interessi dei minori deve essere un fattore di primaria importanza all'interno di tutte le politiche e le strategie europee in grado di incidere su tale categoria. L'Unione europea, infatti, può e deve predisporre misure, relative al diritto di famiglia, in chiave transnazionale, in grado di garantire il rispetto e la tutela di tali soggetti vulnerabili. La risoluzione affronta tematiche importanti: dal ruolo dei servizi sociali, le cui funzioni non devono essere inficiate dalle misure di austerity, fino ai procedimenti giudiziari che coinvolgono minori e alle loro garanzie. Per queste ragioni ho espresso voto positivo, confidando nella predisposizione di norme, comuni a tutti gli Stati membri, in grado di tutelare i minori nel modo più efficiente possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la resolución relativa a la protección del interés superior del menor en toda la Unión Europea sobre la base de peticiones dirigidas al Parlamento Europeo.

Considero positivo que la resolución recoja muchas de las demandas que varios ciudadanos y ciudadanas de diferentes Estados miembros han presentado ante el Parlamento Europeo en forma de peticiones. Por ejemplo, un llamamiento claro a la necesidad de que haya un reconocimiento automático de las adopciones entre los Estados miembros siempre rigiéndose bajo el principio de no discriminación.

Es igualmente positivo el llamamiento a que los países designen salas especializadas en conflictos transfronterizos que impliquen a niños y niñas, a que se redoblen los esfuerzos para que haya una mayor cooperación judicial en casos de disputas transfronterizas con menores implicadas o la recomendación de que se establezcan unos criterios mínimos que permitan escuchar siempre a los menores en los procedimientos judiciales nacionales.

En definitiva, he votado a favor de esta resolución porque creo que es una positiva llamada de atención a la Comisión Europea para que tenga en cuenta una serie de puntos importantes de cara a la próxima revisión del Reglamento Bruselas II.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this motion for a resolution, which was concerned with the Brussels IIa Regulation (EC) No 2201/2003. This was an important motion as the enforcement of family law decisions, particularly in custody cases, is a matter which needs to be urgently addressed.

The resolution provides recommendations to the Commission and Member States on how to address the shortcomings in the upcoming review of the regulation. It calls for the interests of the child to be paramount in custody cases, and it also calls for a proper assessment of individual cases in family-related issues, which should not be hindered by budgetary cuts as a result of austerity measures. People (primarily women) compelled to use the family courts should not feel strained or be caused additional stress by an under-resourced centre only nominally dedicated to family welfare.

Importantly, the motion requested that Member States designate specialised chambers within family courts, or cross-border mediation bodies, to deal with cross-border child-related cases, and it stressed the need to establish minimum standards for the hearing of a child in national civil proceedings, in accordance with Article 24 of the Charter of Fundamental Rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος προήλθε ως απάντηση στον μεγάλο αριθμό αναφορών που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πολίτες διαφορετικών κρατών σχετικά με τη διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ. Οι αναφορές αυτές προήλθαν από πολίτες που αντιμετώπισαν κάποιο ζήτημα λόγω των πρακτικών που ακολουθούν οι αρχές παιδικής μέριμνας, είτε βίωσαν παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού σε κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα καθώς η προστασία των παιδιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του ΕΚ και τίθεται ως προτεραιότητα σε κάθε πολιτική και νομοθεσία που θεσπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport qui, même s'il n'a pas force obligatoire, vise à empêcher les États membres à ne pas pouvoir refuser certains types d'adoption, notamment les enfants issus de GPA.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas- vaiko interesų apsauga. Juo siekiama apsaugoti vaikų interesus tarpvalstybinėse bylose, kuriose priimami sprendimai dėl jų globos ar įvaikinimo. Pritariu raginimams ES valstybės paskirti specialiąsias kolegijas šeimos teismuose ar tarpininkavimo įstaigas, kurios nagrinėtų tarpvalstybines su vaikais susijusias bylas. Be to, raginimams užtikrinti reguliaraus lankymo teises tėvams ir leisti jiems lankymo metu su savo vaikais bendrauti gimtąja kalba.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A család- és gyermekvédelmet kiemelten fontos kérdésként kell napjainkban kezelni. A gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdésekben számos petíció is benyújtásra került már az Európai Parlamentnek, ami jól megmutatja a téma fontosságát. A javaslatban említett egyik legfontosabb kérdés a határokon átnyúló mechanizmusok kialakítása, amely lehetővé tenné az információcserét egyes tagállamok illetékes hatóságai között. Ezekbe beletartozik a határokon átnyúló ügyekkel foglalkozó, szakosodott kamarák létrehozása is.

Az információáramlás javítása érdekében fontos elem az állampolgárok megfelelő tájékoztatása az egyes eljárásokkal kapcsolatban, valamint a megfelelő jogi segítséghez való hozzáférés, megfelelő tolmácsolás biztosítása, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett felek jól megalapozott, számukra optimális döntést hozhassanak. Fentiek indokolják a javaslat támogatását, a kérdés napirenden tartását és az esetleges jogszabályi változtatások végrehajtását is.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. – UKIP voted against this because the regulation of adoption is a matter of national competence and this should remain the case.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de résolution, répondant à des pétitions adressées au Parlement européen, prétend défendre l'intérêt supérieur de l'enfant, en particulier dans le domaine de l'adoption. Ainsi, cette résolution intègre un amendement voté en commission PETI qui supprime la possibilité pour les États de ne pas reconnaître les adoptions contraires à leur propre droit. De fait, cette résolution entraîne la reconnaissance obligatoire des adoptions faites par des couples de même sexe ainsi que des enfants issus de GPA, adoptions interdites par la plupart des États européens comme allant contre leur ordre public. Outre un évident déni de souveraineté, cette résolution bafoue les droits de l'enfant en ouvrant la voie au niveau européen à l'acceptation de pratiques néfastes pour son bien-être et son équilibre. J'ai donc voté contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Cette résolution amène le débat sur les moyens de préserver l'intérêt des enfants dans des situations particulières au sein du l'Union. En effet, cette résolution propose de nouvelles approches dans les procédures judiciaires relatives au placement d'un enfant, au placement et à l'adoption d'enfants mais également dans les cas d'enlèvement parental transfrontalier.

Il est évidemment essentiel de protéger les enfants et d'avoir des systèmes harmonisés pour les services sociaux à l'enfance surtout dans une Europe ouverte!

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. He votado a favor de esta propuesta de resolución, promovida por la presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, que tiene como objetivo garantizar el interés superior del menor en las disputas sobre custodia transfronteriza con diferentes instrumentos y garantías.

Los menores no pueden sufrir las consecuencias de la falta de cooperación entre los Estados miembros en temas de familia. La actual legislación comunitaria no es acorde a la Europa actual, donde la libre circulación de personas unido al creciente intercambio cultural y académico ha originado una gran cantidad de relaciones conyugales dando lugar a sociedades donde son comunes las familias con integrantes de distintas nacionalidades. En la Comisión de Peticiones hemos recibido decenas de peticiones que afectan a menores. Es un signo inequívoco de que algo no funciona y de que muchos ciudadanos necesitan una solución.

Esta resolución contiene una serie de medidas y preceptos como crear salas especializadas dentro de los juzgados de familia que traten las disputas transnacionales que impliquen a menores, evitar la separación de los hermanos, preservar los vínculos culturales y lingüísticos de los menores e insta a la Comisión y los Estados miembros a garantizar el reconocimiento automático de las decisiones de adopción.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Negli ultimi anni, con sempre maggiore frequenza, le questioni relative alla custodia, alla sottrazione e alla presa in carico dei minori, e in più in generale legate alla tutela dei loro diritti, sono state oggetto di petizioni rivolte al Parlamento europeo. La risoluzione votata oggi in Parlamento e da me sostenuta, sottolinea le lacune presenti nel regolamento Bruxelles II bis e propone alcune soluzioni per garantire che le libertà di circolazione e soggiorno non vadano a ledere l'interesse del minore. Gli Stati membri devono in primo luogo predisporre nuovi meccanismi transnazionali e transfrontalieri che tengano conto delle caratteristiche peculiari dei conflitti di questo tipo. Devono prevedere procedure di allerta precoce e controllo preventivo e disporre, in seno ai tribunali, specifiche sezioni dedicate ai casi transfrontalieri relativi ai minori. La non esistenza di meccanismi europei per il riconoscimento automatico delle sentenze nazionali di adozione, emesse in altri Stati membri rappresenta un serio problema. Stati membri e Commissione devono impegnarsi per regolamentare il riconoscimento delle adozioni nazionali avendo sempre come obiettivo l'interesse superiore del minore e il pieno rispetto del principio di non discriminazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución, ya que entendemos que el objetivo principal de "salvaguardar el interés superior del niño en toda la UE sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo", es el de llevar a la Comisión algunas preocupaciones relacionadas con el Reglamento sobre reconocimiento y ejecución del derecho de familia, y que estas se tengan en cuenta en su próxima revisión. Las malas prácticas de las autoridades en bienestar infantil, protección de los derechos del niño, custodia de los hijos, de secuestro de niños y cuidado de niños a través de fronteras son temas recurrentes en muchas peticiones dirigidas al PE.

Aunque desde nuestro punto de vista, faltan algunas referencias más específicas sobre migrantes y algunos datos estadísticos, consideramos que la resolución es positiva y que está bien equilibrada entre la protección de los niños y los derechos de los padres y madres.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado esta Resolución, necesaria para la protección del interés superior del menor en la Unión. Hay que dar siempre prioridad al interés del menor en procesos judiciales transfronterizos sobre custodia parental y decisiones de adopción y abogar por que haya salas especializadas dentro de los Juzgados de Familia para una tramitación más rápida de estos casos. Los Estados miembros deben mejorar su cooperación judicial y la Comisión Europea tiene que facilitar información clara a los ciudadanos en casos de disputa, por ejemplo sobre los derechos de los padres en los diferentes países.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de résolution doit permettre d'appliquer l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'adoption. Cela concerne aussi le droit des parents à maintenir un contact avec l'enfant. Or, cette résolution intègre un amendement qui supprime la possibilité pour les États de ne pas reconnaître les adoptions contraires à leur ordre public.

De ce fait, si une adoption est actée dans un État membre, elle peut l'être dans un autre État. Cela risque d'entraîner de fait une reconnaissance obligatoire des adoptions faites par des couples de même sexe ou des enfants issus de GPA. La résolution invite pourtant les États à réglementer la reconnaissance des adoptions transfrontalières, mais je tiens à rappeler que ce sujet n'entre en aucun cas dans les compétences de l'UE et relève entièrement de politiques nationales. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La proposta di risoluzione è condivisibile e priva di criticità e l'ho quindi supportata col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado en favor de esta resolución sobre la protección del interés superior del menor en la Unión sobre la base de las numerosas peticiones relativas a las prácticas de las autoridades responsables del bienestar infantil, a la protección de los derechos de la infancia, a la custodia de los menores, a la sustracción de menores y a la atención a la infancia que la Comisión de Peticiones ha recibido en los últimos años procedentes de varios Estados miembros de la Unión Europea.

Esta resolución defiende que todos los sistemas de protección de la infancia deberían estar dotados de mecanismos transnacionales y transfronterizos que tengan en cuenta las especificidades de los conflictos transfronterizos y pide a los Estados miembros que introduzcan sistemas de seguimiento y evaluación, en un marco de coordinación nacional, sobre los casos transfronterizos que impliquen a menores. También recomienda que la Comisión coordine la transferencia de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros y recuerda la obligación de las autoridades nacionales, establecida en el Reglamento Bruselas II bis, de reconocer y ejecutar las sentencias dictadas en otro Estado miembro en casos relacionados con la infancia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šią rezoliuciją, nes privalome ginti ir užtikrinti vaiko interesus visoje Europos Sąjungoje. Pastaruoju metu Europos Sąjungoje išaugo piliečių judėjimas tarp valstybių narių ir migracija, todėl padaugėjo tarpvalstybinio pobūdžio vaikų apsaugos problemų. Tai, pirmiausia, su vaikais susiję teismo procesai, nes būtina užtikrinti, kad ambasados arba konsulinės atstovybės būtų nuo pat pradžių informuotos apie visas su vaikų priežiūra susijusias procedūras, kuriose dalyvauja jų piliečiai, ir kad joms būtų sudarytos galimybės visapusiškai susipažinti su atitinkamais dokumentais. Taigi, Parlamentas siūlo, kad konsulinėms įstaigoms turėtų būti leidžiama dalyvauti visuose teismo procesų etapuose. Antra, Europos Parlamentas ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti sukurti platformą, kurioje būtų teikiama pagalba kitos ES valstybės narės piliečiams šeimos teisės bylose, ir bendrą Europos pagalbos liniją, skirtą vaikų grobimo ar išnaudojimo atvejams, taip pat konsultacijoms priežiūros ir įvaikinimo bylose, ir bendrai finansuoti šiuos procesus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a gyermekekkel kapcsolatos ügyekben beérkezett petíciók nagy száma azt mutatja, hogy komoly problémát jelent a jelenleg hatályban lévő rendelet hatékony gyakorlati végrehajtása. Ez annak jele is lehet, hogy a jogszabály nem elég egyértelmű, értelmezésével komoly gondok vannak a nemzeti hatóságok részéről. Amellett, hogy a jogszabály soron következő átvizsgálása során ezeket a joghézagokat kívánatos lenne megszüntetni, egy másik tényezőre is szeretném felhívni a Bizottság és a tagállamok figyelmét. Nevezetesen arra, hogy biztosítsanak speciális képzést és oktatást a szociális munkásoknak és a határokon átnyúló esetekkel foglalkozó valamennyi egyéb szakembernek. Mindezek figyelembe vételével szavazatommal támogattam az indítvány elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ La reconnaissance obligatoire des adoptions actées par d'autres États membres pourrait entrainer une reconnaissance obligatoire des adoptions faites par des couples de même sexe, des enfants issus de GPA, ce à quoi je m'oppose. Le point 22, dans des termes généraux, invite les États et la Commission à règlementer la reconnaissance des adoptions transfrontalières.

J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this motion for a resolution, which was concerned with the Brussels IIa Regulation (EC) No 2201/2003. This was an important motion as the enforcement of family law decisions, particularly in custody cases, is a matter which needs to be urgently addressed.

The resolution provides recommendations to the Commission and Member States on how to address the shortcomings in the upcoming review of the regulation. It calls for the interests of the child to be paramount in custody cases, and it also calls for a proper assessment of individual cases in family-related issues, which should not be hindered by budgetary cuts as a result of austerity measures. People (primarily women) compelled to use the family courts should not feel strained or be caused additional stress by an under-resourced centre only nominally dedicated to family welfare.

Importantly, the motion requested that Member States designate specialised chambers within family courts, or cross-border mediation bodies, to deal with cross-border child-related cases, and it stressed the need to establish minimum standards for the hearing of a child in national civil proceedings, in accordance with Article 24 of the Charter of Fundamental Rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che sia importante per la sicurezza e la protezione dei minori che venga istituito un framework comune che armonizzi la disciplina in materia di salvaguardia dell'interesse superiore del minore.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de résolution, censée préserver l'intérêt de l'enfant en toute circonstance dans l'Union européenne, vise en réalité à supprimer la possibilité pour les États membres de ne pas reconnaître les adoptions contraires à l'ordre public. Ce texte pourrait donc contraindre les autorités nationales à reconnaitre les adoptions faites par des couples de même sexe ou les enfants issus de la gestation pour autrui. Il serait absolument scandaleux de soumettre les peuples européens à des mœurs qui ne sont pas les leurs. C'est la raison pour laquelle je me suis prononcé contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Una proposta di risoluzione che non presenta nessuna criticità. È una lunga dichiarazione che ribadisce i diritti dei bambini e che si basa su una serie di petizioni sottoscritte da cittadini e giunte al Parlamento europeo recentemente. Voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ Prin această propunere de rezoluție, Parlamentul European aduce în dezbatere Regulamentul Bruxelles IIa și își exprimă dorința de a se aduce la zi mecanismele transnaționale și transfrontaliere a sistemelor de protecție a copilului.

Deși protecția copilului rămâne o competență a statelor membre, articolul 81 din TFUE subliniază în mod clar rolul Uniunii în adoptarea de măsuri privind dreptul familiei atunci când au implicații transfrontaliere.

Trăim într-o lume guvernată de mobilitate, pe care am reușit să o legiferăm foarte bine, dar, din păcate, nu am luat în calcul și implicațiile acesteia în domeniul dreptului la familie. Alături de colegii mei români, am mai adus în atenția plenului situația familiei româno-norvegiene din Norvegia în care Serviciul de Protecție a Copilului din acest stat partener al UE a luat în custodie copiii acesteia, unul dintre aceștia fiind încă în perioada de alăptare. Personal, consider că este vorba de un grav act de încălcare a unui drept fundamental al unui cetățean european într-un stat cu care UE întreține strânse relații economice și comerciale.

Interesul copilului este prioritar pentru UE, dar abordarea acestuia trebuie să făcută într-un mod eficient și de aceea o revizuire a Regulamentului Bruxelles IIa se arată necesară.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Une coordination des systèmes judiciaires des États membres est essentielle afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant lors de divorces de parents transnationaux. Le règlement Bruxelles II bis est instrument juridique européen qui a pour fonction d’aider les couples internationaux à résoudre les litiges transnationaux en matière de divorce ou concernant la garde de leur enfant.

Il y a de toute évidence un problème dans la mise en œuvre de ce règlement qui empêche d'atteindre l'objectif souhaité. Il faut que ce règlement serve aux parents pour résoudre leurs litiges tout en préservant l'intérêt supérieur de l'enfant. Les États doivent donner leurs soutiens aux communautés les plus vulnérables à l'exclusion sociale grâce à des approches plus préventives.

J'ai voté en faveur de cette résolution qui a pour objectif la garantie de normes européennes identiques à tous les enfants et à toutes les familles lors de procédures judiciaires. Cette résolution montre également que les pétitions envoyées par nos concitoyens sont dûment examinées par le Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della risoluzione sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE, affinché la protezione dei diritti del bambino possa essere affrontata dall'Unione europea in modo chiaro e deciso. La tutela dei minori e la promozione dei loro interessi rappresentano una delle grandi sfide che la società contemporanea rivolge non solo alla regolazione giuridica dei singoli Stati ma, in particolar modo, a tutti gli interventi della sfera pubblica. Le solenni dichiarazioni internazionali stipulate negli ultimi decenni riconoscono ai minori una particolare titolarità di diritti e di interessi, soprattutto in considerazione della loro condizione di soggetti in formazione. È fondamentale che l'Europa lavori per garantire la protezione e la tutela effettiva dei diritti e degli interessi di coloro che si affacciano alla vita. Questo costituisce, ora più che mai, una priorità assoluta su cui nessuno può sentirsi esonerato.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this motion for a resolution, which was concerned with the Brussels IIa Regulation (EC) No 2201/2003. This was an important motion as the enforcement of family law decisions, particularly in custody cases, is a matter which needs to be urgently addressed.

The resolution provides recommendations to the Commission and Member States on how to address the shortcomings in the upcoming review of the regulation. It calls for the interests of the child to be paramount in custody cases, and it also calls for a proper assessment of individual cases in family-related issues, which should not be hindered by budgetary cuts as a result of austerity measures. Citizens (primarily women) compelled to use the family courts should not feel strained or be caused additional stress by an under-resourced centre only nominally dedicated to family welfare.

Importantly, the motion requested that Member States designate specialised chambers within family courts, or cross-border mediation bodies, to deal with cross-border child-related cases, and it stressed the need to establish minimum standards for the hearing of a child in national civil proceedings, in accordance with Article 24 of the Charter of Fundamental Rights.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this because the regulation of adoption is a matter of national competence and this should remain the case.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ Given the freedom of movement and the increasing popularity of mobility within the European Union, we need clear, well-defined transnational measures which will help us ensure the safety of children, who are the most vulnerable members of our society.

Mobility, for example, should create opportunities, not risks – as is often the case with custody, or with parents working abroad while their child stays at home. We should also do our best to prevent situations where children become victims of human trafficking.

I also regret that the Brussels IIa Regulation is not being implemented as well as it should be and that there are even some aspects of it which should perhaps be revised. I therefore voted in favour of this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La risoluzione in oggetto prende le mosse dall'elevato numero di petizioni ricevute su procedimenti civili che riguardano minori. Lo scopo è quello di invitare la Commissione e gli Stati membri a una migliore attuazione del regolamento Bruxelles II bis relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Tutti i sistemi di tutale dei minori dovrebbero disporre di meccanismi transazionali e transfrontalieri che tengano conto della specialità delle controversie che riguardano direttamente o indirettamente l'interesse dei minori. Pertanto, ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε το ψήφισμα, το οποίο έρχεται σε συνέχεια των εκατοντάδων αναφορών σχετικά με υποθέσεις που αφορούν παιδιά, τις οποίες έλαβε η επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητούμε από τα κράτη μέλη να ορίσουν ειδικά τμήματα εντός των οικογενειακών δικαστηρίων ή φορείς διασυνοριακής διαμεσολάβησης που θα ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις οι οποίες αφορούν παιδιά στην ΕΕ. Τονίζουμε την ανάγκη να θεσπίσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη κανόνες για την αυτόματη αναγνώριση εγχώριων αποφάσεων υιοθεσίας που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Come membro della commissione per le petizioni mi sono reso conto di quanti cittadini europei siano toccati da problematiche relative alla tutela dei diritti dei minori. Ciò dimostra quindi come vi sia un problema di base in materia. L'Europa ha, a mio avviso, i mezzi sufficienti e necessari per rispondere efficacemente alla questione e ho votato a favore di questa risoluzione per mandare un chiaro messaggio politico agli Stati membri. C'è bisogno a livello europeo di un maggiore coordinamento per aumentare i controlli e garantire quindi la giusta tutela ai minori.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ It is children who pay the price when EU Member States fail to cooperate and protect children’s best interests in legal proceedings such as cross-border parental custody disputes and adoption decisions. We need specialised chambers within EU countries’ family courts to ensure that transnational cases are processed faster.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ São numerosas as petições dirigidas ao PE relativas às práticas das autoridades encarregadas do bem-estar da criança e à proteção dos direitos das crianças, à custódia de menores, ao rapto de crianças e à assistência à infância.

O interesse superior da criança tem de ocupar o lugar central em todas as decisões relativas a questões que se prendem com os cuidados infantis, a todos os níveis, e por isso apoio esta resolução.

Defendo que os Estados-Membros devem estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação no âmbito de um quadro nacional de coordenação dos casos transfronteiriços que envolvem crianças, devendo a Comissão coordenar a transferência de informações entre autoridades pertinentes dos Estados-Membros, e concordo com a criação de uma plataforma que proporcione apoio a cidadãos da UE nacionais de outros Estados-Membros nos processos relativos à família, a par de uma linha única europeia para casos de rapto ou abuso de crianças, bem como aconselhamento em matéria de prestação de cuidados e procedimentos para adoção.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing.UKIP voted against this because the regulation of adoption is a matter of national competence and this should remain the case.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ L'esercizio di un diritto fondamentale come la libertà di circolazione e di soggiorno non dovrebbe comportare una minaccia ai diritti del minore, eppure aumentano sempre di più i casi di separazioni e divorzi transfrontalieri in cui i figli non sono solo contesi tra due genitori ma anche tra gli Stati, molto spesso violando il diritto del minore ad intrattenere regolarmente relazioni personali o contatti diretti con i due genitori, come sancito dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Concordo pienamente con le raccomandazioni contenute nel testo della risoluzione, in particolare con la necessità di migliorare la cooperazione tra i sistemi giudiziari dei vari Stati membri nelle cause riguardanti i minori, nonché nell'istituire sistemi di allerta nei casi di sottrazione di minore aventi implicazioni transfrontaliere con la conclusione di pertinenti accordi di cooperazione tra Stati.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), in writing. I supported the resolution on safeguarding the best interest of the child across the EU because we need to increase cross-border cooperation among Member States so as to ensure that children’s rights are fully respected. It is important for cross-border cases to create a common platform to share information among national authorities and other law enforcement authorities more effectively in order to protect missing children, facilitate mediation on international child abduction cases and strengthen mutual recognition of court decisions on international adoption cases, in full observance of the principle of subsidiarity.

As Co-Chair of the Intergroup on Children’s Rights, I am committed to ensuring that the best interest of the child be fully respected across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La libertà di circolazione tra gli Stati membri è un diritto fondamentale dell'UE. Tuttavia, l'aumento della mobilità dei cittadini non può compromettere i diritti dei minori, tra cui quello alla vita familiare. Pertanto, ritengo che la risoluzione del Parlamento europeo sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sia uno strumento importante per tutelare la protezione dei minori. In particolare, con il mio voto a favore, intendo appoggiare l'invito agli Stati membri a una maggiore cooperazione tra i loro sistemi giudiziari nelle cause che coinvolgono minori e a una coordinazione rafforzata per la gestione dei casi transfrontalieri riguardanti bambini, soprattutto i casi di sottrazione di minori. Sostengo, inoltre, la creazione di un servizio europeo per l'assistenza legale e sociale ai cittadini che si trovano in Stati membri dell'UE diversi dal proprio e affrontano procedimenti familiari. Ritengo che l'interesse del minore vada salvaguardato prima di ogni esigenza di budget a livello nazionale e che sia tempo di offrire degli standard europei in materia di protezione del minore. Questa risoluzione è un primo passo verso l'istituzione di norme minime per l'audizione di un minore nei procedimenti civili nazionali e verso il riconoscimento delle sentenze nazionali di adozione negli altri Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Întrucât fenomenul migrator și libertatea de circulație au provocat creșterea numărului de copii cu părinți de naționalități diferite, consider că este necesară aprofundarea cooperării la nivel european pentru a asigura respectarea și apărarea intereselor minorului. Acest lucru implică dezvoltarea sinergiilor între sistemele de protecție a copilului din cele 28 de state membre, în special în domeniile protecției și al cooperării judiciare, la care se adaugă rolul serviciilor sociale în vederea asigurării protecției, procedurile juridice în vederea îngrijirii minorului, punerea în plasament și adopția, dar și gestionarea situațiilor de răpire transfrontalieră.

În lumina evenimentelor recente și a crizei refugiaților, consider că protecția copilului este esențială. Prin acordarea unui vot favorabil acestui raport, doresc să pun accentul pe necesitatea creării unei linii de telefonie de tip helpline, la nivel european ce ar putea fi utilizată în cazul răpirilor sau al abuzului, dar și pentru consiliere în materie de îngrijire sau proceduri de adopție.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A Parlament Petíciós Bizottságához nagy számban beérkezett, gyermekek jogait érintő petíciók képezik az alapját az elfogadott állásfoglalásnak. Az unión belüli szabad mozgással megtöbbszöröződött a határokon átnyúló családi kapcsolatok száma, ezzel együtt a vitás kérdések határokon átnyúló rendezésének szükségessége is. A parlamenti állásfoglalás a Bizottságot és az uniós tagállamokat kívánja ösztönözni arra, hogy a gyermekek jogainak védelme érdekében összehangoltabb információcserére és együttműködésre kerüljön sor a határokon átnyúló ügyekben.

Az állásfoglalási indítvány a petíciók által felvetett kérdésekből kiindulva foglalkozik a gyermekek örökbefogadásának körülményeivel, érinti a Brüsszel IIa. rendelet értelmében végrehajtandó bírósági határozatokat, kitér a gyermekelhelyezés kérdéseire, a kapcsolattartásra, a felügyeleti jog megvonására, továbbá a beleegyezés nélküli örökbeadás és a jogellenes külföldre vitel okozta problémákra. A fokozott európai mobilitás a családok életében is változásokat eredményezett, amelyekre indokolt esetben uniós reakciókra van szükség. A Parlament szerint például örökbefogadás esetén a gyermekek számára olyan elhelyezést kell biztosítani, hogy anyanyelvüket megtanulhassák, használhassák és megőrizhessék a kapcsolatot kulturális hátterükkel.

A Parlament többek között arra kéri a Bizottságot, hogy készítsen olyan, a témára vonatkozó tájékoztató felületet, amely gyakorlati információkat biztosítana az uniós polgárok számára a gyermekvédelemről és a szülök jogairól a különböző tagállamokban.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ W projekcie rezolucji proponuje się, by państwa członkowskie wyznaczyły wyspecjalizowane izby w ramach sądów rodzinnych lub transgraniczne organy mediacyjne w celu rozpatrywania spraw dotyczących dzieci oraz by ustanowiły minimalne standardy wysłuchania dziecka w krajowym postępowaniu cywilnym, ustalając progi dla czasu trwania każdego etapu transgranicznego postępowania dotyczącego opieki nad dziećmi, aby zapewnić rodzicom lub członkom rodziny czas na rozwiązanie swoich problemów. Państwa członkowskie, które jeszcze nie podpisały konwencji haskiej o ochronie dzieci, zachęca się do jej podpisania.

Niestety, rezolucja zawiera również aspekty problematyczne, które dotyczą odebrania kompetencji parlamentom i sądom krajowym i przekazania ich Komisji, a także środków nakazowych promujących zasadę jednej miary dla wszystkich. Mając na uwadze powyższe, wstrzymałem się od głosowania.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing.I believe that the ability of citizens residing in the EU to petition the European Parliament on various injustices is a right that must be safeguarded – even more so when the petition revolves around people who are highly vulnerable and cannot defend themselves, such as children.

This resolution notes that the fact that a large number of petitions received by Parliament’s Committee on Petitions relate to children indicates that there is a major problem with the implementation of the Brussels IIa Regulation. The resolution also highlights the need for all child-protection systems to have transnational and cross-border mechanisms in place to take into account the specificities of cross-borders conflicts, as well as various other issues highlighted through the various petitions received in the Petitions Committee.

Because I believe that the best interests of the child must be paramount in all decisions related to childcare issues at all levels, I voted in favour of this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Cette résolution rappelle les grands principes relatifs à la protection de l’enfant et de la coopération judiciaire au sein de l'UE, le rôle des services sociaux dans la protection des enfants, les procédures judiciaires liées à la garde des enfants, le placement de l'enfant et l'adoption ainsi que toute dimension transfrontalière liée au sujet.

Le rapport invite les États membres à intégrer les systèmes de suivi et d'évaluation dans leur cadre national de coordination sur les affaires transfrontalières impliquant des enfants. En outre, il se prononce en faveur de la création de chambres spécialisées dans les tribunaux d’affaires familiales, et enfin souligne l’importance d’offrir aux enfants une proximité avec leur contexte culturel d’origine.

Considérant que dans un contexte de crise migratoire où plus de 10 000 enfants sont portés disparus, il est essentiel que nos États renforcent leurs coopérations en vue de protéger leurs intérêts des enfants, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this because the regulation of adoption is a matter of national competence and this should remain the case.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le principe de libre circulation permet à des millions d'Européens de vivre et, parfois, de fonder une famille dans un autre État que celui dont ils ont la nationalité. En cas de séparation, des difficultés peuvent survenir lorsque l'un des deux conjoints décide de retourner dans son État membre d'origine car les législations nationales sur la garde parentale ne sont toujours pas harmonisées au niveau européen. Au regard du principe de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est donc urgent que l'Union européenne et ses États améliorent leur coopération judiciaire sur cette question, comme nous le demandons depuis longtemps.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A Parlament Petíciós Bizottságához nagy számban beérkezett, gyermekek jogait érintő petíciók képezik az alapját az elfogadott állásfoglalásnak. Az unión belüli szabad mozgással megtöbbszöröződött a határokon átnyúló családi kapcsolatok száma, ezzel együtt a vitás kérdések határokon átnyúló rendezésének szükségessége is. A parlamenti állásfoglalás a Bizottságot és az uniós tagállamokat kívánja ösztönözni arra, hogy a gyermekek jogainak védelme érdekében összehangoltabb információcserére és együttműködésre kerüljön sor a határokon átnyúló ügyekben.

Az állásfoglalási indítvány a petíciók által felvetett kérdésekből kiindulva foglalkozik a gyermekek örökbefogadásának körülményeivel, érinti a Brüsszel IIa. rendelet értelmében végrehajtandó bírósági határozatokat, kitér a gyermekelhelyezés kérdéseire, a kapcsolattartásra, a felügyeleti jog megvonására, továbbá a beleegyezés nélküli örökbeadás és a jogellenes külföldre vitel okozta problémákra. A fokozott európai mobilitás a családok életében is változásokat eredményezett, amelyekre indokolt esetben uniós reakciókra van szükség. A Parlament szerint például örökbefogadás esetén a gyermekek számára olyan elhelyezést kell biztosítani, hogy anyanyelvüket megtanulhassák, használhassák és megőrizhessék a kapcsolatot kulturális hátterükkel.

A Parlament többek között arra kéri a Bizottságot, hogy készítsen olyan, a témára vonatkozó tájékoztató felületet, amely gyakorlati információkat biztosítana az uniós polgárok számára a gyermekvédelemről és a szülök jogairól a különböző tagállamokban.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ La reconnaissance obligatoire des adoptions actée par certains États membres pourrait entraîner une reconnaissance obligatoire des adoptions d’enfants élevés par des couples de même sexe ou des enfants issus de GPA par exemple. Ces adoptions particulières sont cependant souvent interdites par la plupart des États membres, au nom de l'ordre public.

Or la résolution adoptée en commission PETI le 14 mars 2016 intègre un amendement qui supprime la possibilité pour les États de ne pas reconnaître les adoptions contraires à leur interprétation de l’ordre public. Même si cette résolution souligner qu'il n'existe pas de reconnaissance automatique, elle invite aussi les États et la Commission à réglementer la reconnaissance des adoptions transfrontalières.

C’est pourquoi, j'ai voté contre ce texte qui ne respecte pas les choix souverains des États et qui participe de la diffusion de pratiques mettant en péril la famille et le socle naturel de nos sociétés.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Тази резолюция идва в навечерието на предстоящото преразглеждане на Регламента Брюксел II относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност, което е компетентност на правната комисия, където съм член. Препоръчва се да се затворят законодателните пропуски и да се подобри сътрудничеството между всички държави членки (Дания прави изключение) в най-добрия интерес на детето вследствие на редица петиции, които са получени по въпроса в комисията по петиции.

Аз подкрепям някои елементи на резолюцията, като смятам, че призивът да се вземат мерки в най-добрия интерес на детето е неоспорим, но смятам че не трябва да прехвърляме повече отговорности на Комисията, а трябва да ги задържим в националните парламенти, както е било досега. Затова се и въздържах.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A Parlament Petíciós Bizottságához nagy számban beérkezett, gyermekek jogait érintő petíciók képezik az alapját az elfogadott állásfoglalásnak. Az unión belüli szabad mozgással megtöbbszöröződött a határokon átnyúló családi kapcsolatok száma, ezzel együtt a vitás kérdések határokon átnyúló rendezésének szükségessége is. A parlamenti állásfoglalás a Bizottságot és az uniós tagállamokat kívánja ösztönözni arra, hogy a gyermekek jogainak védelme érdekében összehangoltabb információcserére és együttműködésre kerüljön sor a határokon átnyúló ügyekben.

Az állásfoglalási indítvány a petíciók által felvetett kérdésekből kiindulva foglalkozik a gyermekek örökbefogadásának körülményeivel, érinti a Brüsszel IIa. rendelet értelmében végrehajtandó bírósági határozatokat, kitér a gyermekelhelyezés kérdéseire, a kapcsolattartásra, a felügyeleti jog megvonására, továbbá a beleegyezés nélküli örökbeadás és a jogellenes külföldre vitel okozta problémákra. A fokozott európai mobilitás a családok életében is változásokat eredményezett, amelyekre indokolt esetben uniós reakciókra van szükség. A Parlament szerint például örökbefogadás esetén a gyermekek számára olyan elhelyezést kell biztosítani, hogy anyanyelvüket megtanulhassák, használhassák és megőrizhessék a kapcsolatot kulturális hátterükkel.

A Parlament többek között arra kéri a Bizottságot, hogy készítsen olyan, a témára vonatkozó tájékoztató felületet, amely gyakorlati információkat biztosítana az uniós polgárok számára a gyermekvédelemről és a szülök jogairól a különböző tagállamokban.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ La commissione per le petizioni riceve regolarmente numerose petizioni che riguardano presunte o effettive violazioni dei diritti dei bambini e delle loro famiglie. Un problema molto delicato che l'Europa fatica ad affrontare in modo efficace, dal momento che il diritto di famiglia si inscrive nelle competenze nazionali di ciascuno Stato membro e solo alcuni aspetti vengono regolati a livello comunitario. Ciononostante, il numero impressionante di petizioni su questo tema rende sempre più urgente una profonda riflessione sul senso del progetto europeo fino ad oggi realizzato, progetto che tutela prioritariamente merci, prodotti e finanza e fallisce troppo spesso nel tutelare i diritti delle persone e, in questo caso, dei bambini, delle nostre future generazioni. Ho votato a favore di questa relazione che contiene numerose proposte per migliorare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera e individua quelle aree critiche sui cui è necessario intervenire per rimettere al centro dell’azione delle istituzioni, a tutti i livelli, l'interesse superiore del bambino.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – Na UE, cerca de 13% dos casamentos são considerados internacionais: casais de diferentes nacionalidades, casais a viver separados em países diferentes ou a viver juntos num país diferente do seu país de origem. Ora, o interesse superior da criança tem de ocupar o lugar central em todas as decisões relativas a questões que se prendem com os cuidados infantis, a todos os níveis. Concordo, por isso, que as crianças cujos pais exercem o direito à livre circulação têm o direito de manter regularmente relações pessoais e contactos diretos com ambos os progenitores, exceto se isso for contrário aos seus interesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: la reconnaissance obligatoire des adoptions actés par d'autres États membres pourrait entraîner une reconnaissance obligatoire des adoptions faites par des couples de même sexe, des enfants issus de GPA, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore per ribadire fortemente i diritti dei bambini e salvaguardare il loro interesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω τη διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι πρέπει να απλοποιηθούν κάποιες διαδικασίες που αφορούν τα παιδιά χωρισμένων γονέων αλλά και παιδιά προβληματικών γονέων, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία και η ψυχολογική πίεση σε αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing.All child protection systems should have transnational and cross-border mechanisms in place which take into account the specificities of cross-borders conflicts.

I believe the Commission and the Member States should co-finance and promote the establishment of a platform providing assistance to non-national EU citizens in family proceedings, and of a single European helpline for cases of child abduction or abuse, as well as counselling concerning care and adoption proceedings.

Therefore, I strongly support the oral question to the Council and Commission, as the Committee on Petitions has received a large number of petitions regarding cross-border issues of child welfare, such as the non-recognition of national judgments concerning parental custody, forced adoption and difficult judicial proceedings. It is fundamentally important to communicate the shortcomings experienced by EU citizens and to ensure they may be addressed in the new regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A Parlament Petíciós Bizottságához nagy számban beérkezett, gyermekek jogait érintő petíciók képezik az alapját az elfogadott állásfoglalásnak. Az unión belüli szabad mozgással megtöbbszöröződött a határokon átnyúló családi kapcsolatok száma, ezzel együtt a vitás kérdések határokon átnyúló rendezésének szükségessége is. A parlamenti állásfoglalás a Bizottságot és az uniós tagállamokat kívánja ösztönözni arra, hogy a gyermekek jogainak védelme érdekében összehangoltabb információcserére és együttműködésre kerüljön sor a határokon átnyúló ügyekben.

Az állásfoglalási indítvány a petíciók által felvetett kérdésekből kiindulva foglalkozik a gyermekek örökbefogadásának körülményeivel, érinti a Brüsszel IIa. rendelet értelmében végrehajtandó bírósági határozatokat, kitér a gyermekelhelyezés kérdéseire, a kapcsolattartásra, a felügyeleti jog megvonására, továbbá a beleegyezés nélküli örökbeadás és a jogellenes külföldre vitel okozta problémákra. A fokozott európai mobilitás a családok életében is változásokat eredményezett, amelyekre indokolt esetben uniós reakciókra van szükség. A Parlament szerint például örökbefogadás esetén a gyermekek számára olyan elhelyezést kell biztosítani, hogy anyanyelvüket megtanulhassák, használhassák és megőrizhessék a kapcsolatot kulturális hátterükkel.

A Parlament többek között arra kéri a Bizottságot, hogy készítsen olyan, a témára vonatkozó tájékoztató felületet, amely gyakorlati információkat biztosítana az uniós polgárok számára a gyermekvédelemről és a szülök jogairól a különböző tagállamokban.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A Parlament Petíciós Bizottságához nagy számban beérkezett, gyermekek jogait érintő petíciók képezik az alapját az elfogadott állásfoglalásnak. Az unión belüli szabad mozgással megtöbbszöröződött a határokon átnyúló családi kapcsolatok száma, ezzel együtt a vitás kérdések határokon átnyúló rendezésének szükségessége is. A parlamenti állásfoglalás a Bizottságot és az uniós tagállamokat kívánja ösztönözni arra, hogy a gyermekek jogainak védelme érdekében összehangoltabb információcserére és együttműködésre kerüljön sor a határokon átnyúló ügyekben.

Az állásfoglalási indítvány a petíciók által felvetett kérdésekből kiindulva foglalkozik a gyermekek örökbefogadásának körülményeivel, érinti a Brüsszel IIa. rendelet értelmében végrehajtandó bírósági határozatokat, kitér a gyermekelhelyezés kérdéseire, a kapcsolattartásra, a felügyeleti jog megvonására, továbbá a beleegyezés nélküli örökbeadás és a jogellenes külföldre vitel okozta problémákra. A fokozott európai mobilitás a családok életében is változásokat eredményezett, amelyekre indokolt esetben uniós reakciókra van szükség. A Parlament szerint például örökbefogadás esetén a gyermekek számára olyan elhelyezést kell biztosítani, hogy anyanyelvüket megtanulhassák, használhassák és megőrizhessék a kapcsolatot kulturális hátterükkel.

A Parlament többek között arra kéri a Bizottságot, hogy készítsen olyan, a témára vonatkozó tájékoztató felületet, amely gyakorlati információkat biztosítana az uniós polgárok számára a gyermekvédelemről és a szülök jogairól a különböző tagállamokban.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo perché penso che tutte le politiche dell’UE e degli Stati membri debbano avere al centro tale interesse, appunto, superiore. Ho apprezzato le proposte contenute nella relazione di istituire una piattaforma che offra assistenza ai cittadini di altri Stati membri coinvolti in procedimenti familiari e di creare un servizio di assistenza telefonica a livello europeo per i casi di sottrazione o di abuso di minori perché sempre più spesso si assiste a situazioni e conflitti di natura transfrontaliera, che coinvolgono genitori di diversi Stati membri e mettono a rischio l’effettivo esercizio dei diritti. A questo proposito, condivido la richiesta di modifica del regolamento Bruxelles 2, sia in relazione alla necessità di definire meglio dal punto di vista giuridico il concetto di residenza abituale sia rispetto al problema del mancato rispetto delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria di un paese nel resto d'Europa. È dunque necessario che l'UE intervenga per rimuovere le disfunzioni giuridiche a tutela dei diritti e degli interessi dei bambini.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Dem Schutz des Kindes muss oberste Priorität bei grenzübergreifenden Sorgerechtsfällen gelten. Als Europaabgeordneter der Familien-Partei habe ich deshalb für die Fragen zum Schutz des Wohls des Kindes in der EU auf der Grundlage von an das Europäische Parlament gerichteten Petitionen gestimmt. Wir haben steigenden Kooperationsbedarf bei grenzübergreifenden Familienstreitigkeiten – und müssen dem sehr einfühlsam und gezielt nachgehen. Ich unterstütze deshalb die hier formulierten Anfragen an Rat und Kommission.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. ‒ Głosowałem za przyjęciem rezolucji, która jest wynikiem setek petycji z całej Unii Europejskiej w różnych sporach dotyczących dzieci. To dzieci właśnie ponoszą konsekwencje braku współpracy państw członkowskich Unii i nieskutecznego stosowania zasady pierwszeństwa dobra dziecka w transgranicznych postępowaniach sądowych w sprawie opieki rodzicielskiej i adopcji. Powołanie wyspecjalizowanych instancji w krajowych sądach rodzinnych powinno przyspieszyć rozstrzyganie tych sporów. Sprawy te dotyczą zwłaszcza sytuacji, gdy rodzice mają różne obywatelstwa. Chodzi o arbitralne umieszczenie dziecka w placówce zagranicznej, uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców, czy też o spór w sprawie opieki nad dzieckiem.

Konieczne jest uregulowanie przez państwa członkowskie kwestii automatycznego uznawania krajowych orzeczeń o adopcji i dokumentów wydanych w innym państwie członkowskim, bez biurokratycznych barier. Przy podejmowaniu decyzji o przysposobieniu dziecka lub umieszczeniu go w placówce opiekuńczej należy dać mu szansę zachowania więzi kulturowych i umożliwić naukę języka ojczystego. Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań celem uniknięcia rozdzielania rodzeństwa. Szczególnie wnikliwe należy analizować sprawy rodziców, którzy sami będąc ofiarami przemocy domowej, bywają automatycznie pozbawiani praw rodzicielskich, gdy stosują przemoc wobec dzieci. Zasługują oni na wsparcie, bo odebranie im prawa do opieki może oznaczać ponowne uczynienie z nich samych ofiar.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing.Safeguarding children is of paramount importance in the EU, from Birmingham to Bucharest, and Tallinn to Turin – and should be taken into account in policy-making. With this in mind, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I believe that regulations on adoption should be determined by the Member States. This should be a matter of national competence: there is no compelling case for harmonisation – which often drags us down to the lowest common denominator rather than improving the situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione perché l'interesse superiore del minore deve essere un fattore di primaria importanza in tutte le decisioni dell'Unione europea. Soprattutto la maggiore mobilità nell'UE ha provocato l'aumento del numero di questioni transfrontaliere relative alla protezione dei minori, che spesso ne comportano la perdita della custodia e hanno un forte impatto sulle vite di tutte le persone coinvolte. È necessario mettere in campo tutti gli sforzi possibili per rendere questi passaggi mano traumatizzanti possibile per i minori.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de résolution a en principe pour objet d'appliquer l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'adoption. Cela concerne notamment le droit des parents à maintenir un contact avec l'enfant.

Le problème posé par cette résolution est que sa rédaction finale intègre un amendement qui a supprimé la possibilité pour les États de ne pas reconnaître les adoptions contraires à leur ordre public.

Même si la proposition de résolution adopte une formulation prudente, au point 22 notamment, en se contentant de souligner qu'il n'existe pas de reconnaissance automatique, elle invite toutefois les États et la Commission à réglementer la reconnaissance des adoptions transfrontalières.

Je m'oppose à ce vœu car les États doivent pouvoir définir ce qui relève ou pas de leur ordre public, notamment en droit de la famille. Au demeurant, l'article 81 § 3 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) prévoit que les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ Comme beaucoup de mes collègues qui ont voté contre ce texte malgré son titre, c’est le point 22 qui fonde ma décision. Il appelle en effet la Commission à réglementer la reconnaissance des adoptions nationales.

Je ne peux m’empêcher de penser, malgré une certaine modération dans la formulation, que cela a pour but d’encourager la reconnaissance systématique de certains types d’adoptions qui pourraient ne pas être légaux dans certains pays. Et je me souviens d’une audition organisée dans ce parlement à la fin de la dernière mandature sur ce thème. Il en ressortait que pour faire plier les pays encore réticents à l’adoption par des couples de même sexe ou à l’adoption d’enfants issus de GPA, il fallait jouer sur la libre circulation et la reconnaissance mutuelle.

Comment en effet, un État pourrait-il longtemps refuser à ses propres nationaux l’autorité parentale, les liens matrimoniaux ou de filiation qu’il reconnaîtrait à des familles européennes venues s’installer sur son territoire ? Ce serait un argument puissant pour les lobbies du mariage "pour tous" et du "droit à l’enfant" pour tous. Et cela n’irait certes pas dans le sens du droit et de l’intérêt des enfants.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución, ya que entendemos que el objetivo principal de "salvaguardar el interés superior del niño en toda la UE sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo", es el de llevar a la Comisión algunas preocupaciones relacionadas con el Reglamento sobre reconocimiento y ejecución del derecho de familia, y que estas se tengan en cuenta en su próxima revisión. Las malas prácticas de las autoridades en bienestar infantil, protección de los derechos del niño, custodia de los hijos, de secuestro de niños y cuidado de niños a través de fronteras son temas recurrentes en muchas peticiones dirigidas al PE.

Aunque desde nuestro punto de vista, faltan algunas referencias más específicas sobre migrantes y algunos datos estadísticos, consideramos que la resolución es positiva y que está bien equilibrada entre la protección de los niños y los derechos de los padres y madres.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. ‒ L'accroissement de la mobilité des citoyens européens a coïncidé avec un essor du nombre de conflits transfrontaliers relatifs à la garde des enfants.

Le Parlement Européen a été saisi de nombreux cas extrêmement délicats et problématiques faisant état d'allégations de mesures discriminatoires et arbitraires prises par les autorités en charge de la jeunesse de certains États membres dans ce domaine.

Cette résolution demande à ce que les États membres mettent en place un suivi et une évaluation de ce type de conflits, qu'ils créent des organes dédiés à ces conflits au sein des tribunaux et qu'ils garantissent aux parents ressortissants d'un autre État-membre des droits de visite réguliers. Au niveau européen, il est demandé à la Commission de rédiger un guide clair et accessible portant sur les dispositifs institutionnels de protection de l'enfance de chaque État membre et surtout de mettre en place une assistance téléphonique dans les cas d'enlèvement ou d'abus d'enfants.

Sous réserve que cela ne soit en contradiction avec son intérêt, tout enfant devrait donc avoir le droit de voir régulièrement ses deux parents. C'est la raison pour laquelle j'ai voté sans hésiter en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίσαμε την έκθεση αφού διορθώνει πολλές προβληματικές πρακτικές των αρχών σχετικά με τη διαβίωση των παιδιών, την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, την επιμέλεια των παιδιών καθώς και την φροντίδα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing.I supported this resolution on safeguarding the best interests of the child across the EU. As outlined in the resolution, the EU may adopt measures concerning family law where there are cross-border implications under Article 81(3) TFEU, including in the field of adoption.

Growing intra-EU mobility, an inevitable result of the right to free movement, has also led to increasing numbers of cross-border child protection issues, as evidenced by the large number of petitions received by Parliament’s Committee on Petitions. The upcoming revision of the Brussels IIa Regulation will be an important opportunity to addresses some of the current issues regarding implementation.

I support the resolution’s reiteration of the importance of national authorities’ recognising and enforcing judgments delivered in another Member State in child-related cases, and the call on Member States to increase and improve cooperation among their judiciaries in cases involving a child. I also think the call to the Commission to provide a clear and easily accessible guide, with practical information on the institutional arrangements on child protection, particularly regarding adoption or placement without parental consent, and on parents’ rights in different Member States, would be useful for EU citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A Parlament Petíciós Bizottságához nagy számban beérkezett, gyermekek jogait érintő petíciók képezik az alapját az elfogadott állásfoglalásnak. Az unión belüli szabad mozgással megtöbbszöröződött a határokon átnyúló családi kapcsolatok száma, ezzel együtt a vitás kérdések határokon átnyúló rendezésének szükségessége is. A parlamenti állásfoglalás a Bizottságot és az uniós tagállamokat kívánja ösztönözni arra, hogy a gyermekek jogainak védelme érdekében összehangoltabb információcserére és együttműködésre kerüljön sor a határokon átnyúló ügyekben.

Az állásfoglalási indítvány a petíciók által felvetett kérdésekből kiindulva foglalkozik a gyermekek örökbefogadásának körülményeivel, érinti a Brüsszel IIa. rendelet értelmében végrehajtandó bírósági határozatokat, kitér a gyermekelhelyezés kérdéseire, a kapcsolattartásra, a felügyeleti jog megvonására, továbbá a beleegyezés nélküli örökbeadás és a jogellenes külföldre vitel okozta problémákra. A fokozott európai mobilitás a családok életében is változásokat eredményezett, amelyekre indokolt esetben uniós reakciókra van szükség. A Parlament szerint például örökbefogadás esetén a gyermekek számára olyan elhelyezést kell biztosítani, hogy anyanyelvüket megtanulhassák, használhassák és megőrizhessék a kapcsolatot kulturális hátterükkel.

A Parlament többek között arra kéri a Bizottságot, hogy készítsen olyan, a témára vonatkozó tájékoztató felületet, amely gyakorlati információkat biztosítana az uniós polgárok számára a gyermekvédelemről és a szülök jogairól a különböző tagállamokban. Mindezek alapján támogattam szavazatommal az állásfoglalást.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 216. stavkom 2. Poslovnika o zaštiti najboljeg interesa djeteta diljem EU-a na temelju predstavki upućenih Europskom parlamentu, s obzirom na to da se u ovom dokumentu uzimaju u obzir brojne predstavke o postupcima tijela odgovornih za dobrobit djece, skrbništvo nad djecom, otmicu djece i skrb za djecu koje je zadnjih godina Odbor za predstavke primio od podnositelja iz raznih država članica EU-a, kao i preporuke iznesene u izvješćima o posjetima u svrhu utvrđivanja činjenica koji su provedeni u nekim državama članicama.

Ovime se pozivaju nadležna tijela EU-a i države članice te se daju preporuke na koji način unaprijediti i poboljšati pitanje pravosudne suradnje i zaštite djece unutar EU-a, uloge socijalnih službi u zaštiti djece, problematiku sudskih postupaka vezanih uz skrb za djecu, problematiku smještaja i posvojenja djece te problematiku prekograničnih slučajeva otmice djece koju su počinili roditelji.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ La reconnaissance obligatoire des adoptions actés par d'autres États membres pourrait entraîner une reconnaissance obligatoire des adoptions faites par des couples de même sexe, des enfants issus de GPA notamment. Ces adoptions particulières sont souvent interdites par la plupart des États membres, au nom de l'ordre public. Toutefois, la proposition de résolution adopte une formulation prudente, au point 22 notamment en se contentant de souligner qu'il n'existe pas de reconnaissance automatique et invite les États et la Commission à réglementer la reconnaissance des adoptions transfrontalières. Tout naturellement, j’ai voté contre ce texte en raison de notre engagement à lutter contre la GPA.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP voted against this because the regulation of adoption is a matter of national competence and this should remain the case.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la résolution sur la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'ensemble de l'Union sur la base des pétitions adressées au Parlement européen. La reconnaissance obligatoire des adoptions actées par d'autres États membres pourrait entraîner une reconnaissance obligatoire d’adoptions particulières qui sont parfois interdites dans certains États membres, au nom de l'ordre public notamment. Il faut respecter la souveraineté des nations européennes, et concilier ce principe et l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est pourquoi il faut encourager les accords bilatéraux entre États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre cette résolution car elle prétend forcer les États à reconnaitre les adoptions contraires à leur ordre public, notamment celles faites par des couples de même sexe ou sur des enfants issus de GPA.

Je me méfie en outre du concept d’"intérêt supérieur de l’enfant", qui est instrumentalisé pour arracher l’enfant à la famille traditionnelle composée d’un père et d’une mère.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Chaque État-membre de l'Union européenne a une législation nationale différente en ce qui concerne l'enfant et la réglementation des adoptions. Ainsi, l'État autorise ou non l'adoption d'un enfant par des couples du même sexe, l'adoption des enfants issus de la GPA...Or, le texte soumis au vote, propose de supprimer la possibilité pour les États de ne pas reconnaître les adoptions contraires à sa législation.

Le texte met donc l'ordre public en péril et s'immisce dans les pouvoirs régaliens des pays. Bien que proclamant qu'il n'y a pas de reconnaissance automatique, le rapporteur suggère fortement à la Commission d'uniformiser les modalités d'adoption en Europe. Je me suis donc prononcé contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Considero positivo que la resolución recoja muchas de las demandas que varios ciudadanos y ciudadanas de diferentes estados miembros han presentado ante el Parlamento Europeo en forma de peticiones. Por ejemplo, un llamamiento claro a la necesidad de que haya un reconocimiento automático de las adopciones entre los Estados miembros siempre rigiéndose bajo el principio de no discriminación.

Es igualmente positivo el llamamiento a que los países designen salas especializadas en conflictos transfronterizos que impliquen a niños y niñas, a que se redoblen los esfuerzos para que haya una mayor cooperación judicial en casos de disputas transfronterizas con menores implicadas o la recomendación de que se establezcan unos criterios mínimos que permitan escuchar siempre a los menores en los procedimientos judiciales nacionales.

En defintiva, he votado a favor de esta resolución porque creo que es una positiva llamada de atención a la Comisión Europea para que tenga en cuenta una serie de puntos importantes de cara a la próxima revisión del reglamento Bruselas II.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Tento návrh považuji za posun v oblasti práv dětí a rodičů. Zejména co se týká informování o odebrání dětí v cizím státě, setkávání dětí a rodičů nebo rozdělování sourozenců. Ačkoliv usnesení obsahuje některé body, se kterými nesouhlasím, např. aby školení sociálních pracovníků zajišťovala či spoluzajišťovala Evropská komise, celkově se s myšlenkou větší ochrany dětí a rodičů ztotožňuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Macovei (ECR), în scris. ‒ Numărul mare de petiții cu privire la cazuri legate de copii indică o aplicare defectuoasă a Regulamentului Bruxelles IIA. Sunt probleme mari legate de: protecția copiilor în statele membre, cooperarea judiciară, procedurile juridice în domeniul îngrijirii copilului și răpiri transfrontaliere ale copiilor de către unul dintre părinți.

Este necesar ca acest Regulament să fie revizuit și să definească mai clar conceptul de „reședință obișnuită”.

Recomand ca statele membre să se asigure că ambasadele sau reprezentanțele consulare sunt informate de la început referitor la procedurile de îngrijire a copiilor în care sunt implicați proprii resortisanți și că acestea au acces la documentele relevante.

De asemenea, consider că statele membre trebuie să informeze părinții cu privire la normele juridice, punându-le la dispoziție o listă de avocați specializați bilingv și servicii de interpretare.

Recomand audieri separate ale părinților și copiilor în fața unui judecător sau asistent social pentru a evita influențarea acestora.

Nu există la nivel european niciun mecanism de recunoaștere automată a deciziilor naționale de adopție în alte state membre. Cer Consiliului să prezinte concret rezultatele obținute în ceea ce privește instituirea sistemelor de alertă în cazul răpirii de copii cu implicații transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Prijedlog rezolucije naglašava važnost najboljeg interesa djeteta pri donošenju svih odluka povezanih s pitanjima skrbi za djecu, na svim razinama. U tu je svrhu bitno da države članice pojačaju i poboljšaju suradnju svojih pravosudnih tijela u slučajevima povezanima s djecom.

U svakom postupku povezanom s djecom potrebno je roditeljima osigurati potpune i jasne informacije o postupku te o njegovim mogućim posljedicama. U najboljem interesu djeteta države članice moraju unaprijediti regulaciju oko domaćih i inozemnih posvojenja i pojednostaviti birokraciju u postupku priznavanja međunarodnih posvojenja koja su već priznata u nekoj drugoj državi članici. Bilo da se radi o udomljavanju ili posvojenju djece, potrebno je osigurati im smještaj koji nudi najbolje mogućnosti za održavanje veza s njihovom kulturnom sredinom te učenje i upotrebu materinskog jezika.

Podržala sam ovu rezoluciju jer je povećana mobilnost unutar EU-a dovela do sve većeg broja pitanja povezanih s prekograničnom zaštitom djece, a ova rezolucija daje rješenja, poboljšava provedbu postojeće uredbe i smatra kako je potrebno uključiti prekogranične mehanizme u rješavanju ovog pitanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. ‒ Свободата на движение, пребиваване и работа в най-голяма степен повишава самочувствието ни на европейски граждани. За да се прилага успешно, това право трябва да бъде съчетано и с много други. Днес на фокус са родителските ни права. Регламентът Брюксел IIа има недостатъци и редица петиции, получени в Европейския парламент, много ясно доказват това. Има още много какво да подобрим в координацията и сътрудничеството между 28-те национални системи за закрила на детето. Няма да забравя болезнения пример за осиновяване без съгласие на родителите във Великобритания на едно българско дете, който силно ангажира комисията по петиции. Политиката и мерките в една държава членка имат въздействие върху всички останали. Ето защо, наред с това, за което моите колеги призовават днес, искам да подчертая две неща: 1) При очакваното скоро преразглеждане на Регламента Брюксел IIа да се има предвид въвеждането на изрично задължение на приемната държава в дела за родителски права да информира компетентните органи на държавата, на която детето е гражданин, за всички действия по хода на производството; 2) Европейската комисия да осигури информационна кампания за запознаване на гражданите с техните права и институциите, към които могат своевременно да се обърнат за съдействие в случай на трансгранични спорове за родителски права.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Ideālā situācijā jebkuras sabiedrības ietvaros ir liels bērnu skaits, kas pieaug laimīgi, tiek visaptveroši izglītoti, kam ir pilnvērtīgas, mīlošas ģimenes un kas studē savu attiecīgo kultūru īpatnības un tradīcijas, kā arī pastāv maksimāla šo bērnu integrācijas pakāpe katras konkrētās sabiedrības reāliju apstākļos.

Diemžēl šāda ideāla situācija pastāv ne vienmēr, turklāt, ņemot vērā kopējo bērnu skaitu pasaulē, vispār ir mazākumā. Sociālā atstumtība, vardarbība, neadekvāti maza valsts vai pat pašu vecāku uzmanība bērnu ikdienas dzīves kvalitātei un izglītībai, augstā apdraudējuma pakāpe konfliktu laikā, cilvēku tirdzniecība, bērnu prostitūcija, pat arī nepamatota bērnu izņemšana no ģimenēm, kas pēdējos gados tik plaši izplatījies īpaši Skandināvijas valstīs — bērni faktiski ir potenciāli visapdraudētākā iedzīvotāju grupa jebkurā valstī.

Uz bērnu pilnvērtīgo pieaugšanu orientētai politikai vienmēr jāatrodas visu ar to saistīto likumprojektu, darbību un rīcību centrā. Galvenā loma, protams, jāspēlē pašiem vecākiem, bet arī valstīm aktīvi jāstrādā, lai to jaunākās paaudzes patiešām pieaugtu laimīgi, dzīvei gatavi un varēti produktīvi strādāt savā, savu tuvinieku un visas sabiedrības labā.

Pievienojos arī aicinājumam Padomei ziņot par rezultātiem, kas sasniegti trauksmes sistēmu ieviešanā, kuras izmanto bērna nolaupīšanas gadījumos ar pārrobežu ietekmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Charta základných práv EÚ a medzinárodné dohovory zdôrazňujú postavenie detí ako nezávislých

a samostatných držiteľov práv. Ochrana záujmov a potrieb dieťaťa musia byť samozrejmou a prirodzenou prioritou pre všetky orgány verejnej moci, správy a inštitúcie, ktoré akýmkoľvek spôsobom zasahujú do práv dieťaťa.

S ohľadom na voľný pohyb osôb a na obsah petícií vo veci únosov, odoberania detí, výživného a úpravy stykov s dieťaťom je nevyhnutné, aby členské štáty Únie poskytli svojim občanom dostatočné informácie o ich rodičovských právach a povinnostiach a o postupoch a právach orgánov ochrany dieťaťa v jednotlivých členských krajinách. Komisia musí predložiť návrh na zjednotenie terminológie obvyklého pobytu dieťaťa, čo môže odstrániť mnohé zbytočné konflikty pri osvojení dieťaťa v cezhraničnom priestore. Akékoľvek rozhodnutie orgánov starostlivosti o dieťa by malo byť vydané len v záujme ochrany práv dieťaťa a po predchádzajúcej dostatočnej komunikácii s orgánmi starostlivosti členského štátu, ktorého je dieťa občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ με βάση τις αναφορές που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στις 27/4/2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte.

Ce texte vise à faire prévaloir les intérêts supérieurs de l'enfant. Cette primauté s'appliquerait aux adoptions mais aussi au droit des parents de maintenir un contact avec ce dernier.

Lors de la discussion de ce texte en commission parlementaire, un amendement a supprimé une disposition limitant la reconnaissance des adoptions pour des motifs d'ordre public. La version du texte se cantonne à une formulation prudente: la reconnaissance automatique des adoptions n'y est pas consacrée. Il incombe donc aux États et à la Commission européenne de prendre des dispositions législatives en matière d'adoption transfrontalière.

En dépit de cette précaution, nous nous inquiétons des conséquences de ce texte. Il pourrait entrainer une reconnaissance obligatoire des adoptions de couples de même sexe ou d'enfants issus de GPA.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Dnes jsme hlasovali o návrhu rezoluce, která zpracovává velice důležité téma, a to ochranu zájmů dětí napříč EU. V rezoluci upozorňujeme mimo jiné na fakt, že ekonomická krize a s ní spojené škrty i v sociální oblasti ztěžují život rodinám a tedy i dětem. Voláme po ustanovení jednotného systému ochrany dětí ve všech 28 členských státech EU. Rovněž vyzýváme Komisi k zahájení revize nařízení Brusel II, neboť se vyskytla řada nedostatků a spolu se zvýšenou mobilitou v rámci EU dochází i k nárůstu přeshraničních sporů, a to včetně případů osvojení. Rezoluce Evropského parlamentu je reakcí na několik petic, které byly zaslány Petičnímu výboru od občanů, kteří se domáhají stanovení jasnějších a efektivnějších pravidel, která by zabezpečila co nejvyšší úroveň ochrany pro děti v EU. Tuto rezoluci jsem podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ La defensa del interés del niño siempre debe estar por encima de todo. Y en demasiadas ocasiones vemos que esto falla, sobre todo si se producen situaciones que complican aún más el problema, como disputas sobre custodia, adopciones u otros conflictos en los que intervienen personas de varios Estados.

Mi apoyo, por tanto, a la resolución en la que pedimos que la UE avance en la mejora del marco que garantice la protección del menor y que existen estructuras judiciales y sociales capaces de afrontar este tipo de situaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing.I voted in favour of this report that seeks to support the best interests of the child in cases of parental child abduction and adoption, in judicial proceedings and in social services.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Une séparation n'est jamais chose aisée. Quand un enfant est concerné, encore moins. Mais quand un des deux parents vient d'un autre pays, voire les deux, on voit bien la complexité du sujet pour l'exercice de la garde. Les citoyens ont adressées de nombreuses pétitions au Parlement européen sur des décisions contestées sur des cas de garde, d'enlèvement ou encore de placement d'enfants.

La résolution demande donc ici une meilleure coordination des services juridiques dans les États Membres, particulièrement transfrontaliers. Elle développe des solutions très concrètes, comme une définition commune de "résidence habituelle". Mais ne s'arrête pas là. Les services sociaux sont primordiaux pour la prise en charge des enfants et de leurs parents. Le texte critique donc les politiques d'austérité et de coupes qui nuisent en définitive en premier lieu à l'enfant lui-même.

Autre exemple concret: il demande dans les cas des procédures de placement des enfants (quand les parents sont décédés ou jugés défaillants) de déterminer une durée suffisante pour que les membres de la famille étendue de l'enfant, parfois dans un autre pays, aient le temps de se présenter et se proposer de l'adopter. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport était un rapport globalement prudent en ce qu'il n'était pas contraignant. C'est à dire qu'il n'obligeait pas un État membre à reconnaître automatiquement une adoption actée par un autre pays. Toutefois, dans le détail, un amendement adopté en commission a supprimé la possibilité pour les États de ne pas reconnaître les adoptions contraires à leur ordre public. Par ailleurs nous devons prendre garde à ce que le droit des États soit respecté en matière de famille.

En conséquence j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. We see an ever greater number of multinational families in the EU, and children’s rights must be protected even when these marriages break down. We cannot solve everything in this Parliament, and we should not claim to be able to, but there are things that we can do. This resolution helps us protect and strengthen the rights of children in the European Union and I proudly supported this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue l'adoption par le Parlement de cette résolution sur la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute l'Union sur la base des pétitions adressées au Parlement européen. Cette résolution, qui souligne le nombre important de pétitions relatives aux enfants reçues par le Parlement, se concentre particulièrement sur les affaires transfrontalières impliquant des enfants.

Ces affaires, qu'il s'agisse de conflits entre parents de nationalité différentes, d'enlèvements, de placements ou encore d'adoptions, requièrent une parfaite coopération entre les États membres. À cet égard, le manque de reconnaissance mutuelle entre États membres en matière de décisions impliquant des enfants, telles que les décisions d'adoption, est une lacune à laquelle il s'agira de remédier au plus vite.

Un autre domaine abordé par la résolution et qui ne peut souffrir d'un manque de coopération entre États membres est celui des enlèvements d’enfants ayant une dimension transfrontalière. Nous devons donc impérativement exploiter tout le potentiel de la coopération policière et judiciaire afin de renforcer notre action et d'œuvrer, toujours, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne V súčasnej Európe otvorených hraníc sa čoraz častejšie stretávame s prípadmi spadajúcimi do oblasti rodinného práva s medzinárodnými prvkami. Manželstvá medzi príslušníkmi odlišných národností nie sú ničím nezvyčajným, rovnako ako osvojovanie detí z iných krajín, ako je krajina pôvodu či pobytu rodičov. Realita si prirodzene vyžiadala právnu úpravu na úrovni EÚ, ktorá by priblížila rôznorodé národné legislatívy. Nariadenie Brusel II však podľa môjho názoru nedostatočne rieši problémy, ktorým občania musia mnohokrát čeliť v rámci každodenného rodinného života. Právne úpravy jednotlivých členských štátov ostávajú nekoherentné, preto je ich približovanie a úzka spolupráca v oblastiach, ako je súdnictvo, sociálna ochrana či trestné konanie v prípadoch cezhraničných únosov detí, absolútne nutná. Deťom musí byť náležite poskytnutý prístup k právam, ktoré im prináležia na základe medzinárodných dohovorov zaväzujúcich všetky členské krajiny Únie. Je potrebné, aby rodinné súdy zabezpečili ich správnu aplikáciu aj zriaďovaním špecializovaných komôr zaoberajúcich sa cezhraničnými vecami súvisiacimi s deťmi. Deťom musí byť zabezpečený kontakt s rodičmi, samozrejme okrem prípadov, keď je to v rozpore s ich záujmami. Sociálni pracovníci musia byť špeciálne vyškolení, aby čo najodbornejšie vedeli posúdiť individuálne prípady, predovšetkým pokiaľ ide o osvojenie. Som za to, aby EÚ venovala rodinnoprávnej problematike intenzívnejšiu pozornosť, preto hlasujem za predkladaný návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing.I voted in favour of the report because the best interest of the child must be paramount in all EU policy and in all EU legislation, including the revision of Brussels IIa regulation, related to childcare issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Petíciós Bizottság jelentésében rámutat, hogy gyermekekkel kapcsolatos ügyekben nagyszámú petíció érkezik be, ami arra utal, hogy az úgynevezett Brüsszel IIa rendelet, vagyis a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása komoly problémát jelent. Leszögezi ezzel összefüggésben, hogy a rendelet nem mentes a joghézagoktól, közelgő felülvizsgálata alkalmából tehát célszerű lenne javítani annak rendelkezéseit, különös tekintettel a transznacionális és határokon átnyúló mechanizmusokra, amelyek figyelembe veszik a határokon átnyúló konfliktusok sajátosságait.

Kitér a gyermekek védelmére szolgáló Unión belüli igazságügyi együttműködés, a szociális szolgáltatásoknak a gyermekvédelemben játszott szerepe, a gyermekgondozással kapcsolatos bírósági eljárások, a gyermekelhelyezés és örökbefogadás, valamint a gyermek jogellenes külföldre vitelének kérdéseire. Az indítványt megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution adoptée en commission PETI le 14 mars 2016 intègre un amendement qui supprime la possibilité pour les États de ne pas reconnaître les adoptions contraires à leur ordre public. La reconnaissance obligatoire des adoptions actés par d'autres États membres pourrait entraîner une reconnaissance obligatoire des adoptions faites par des couples de même sexe, des enfants issus de GPA, etc. Et ces adoptions particulières sont souvent interdites par la plupart des États membres, au nom de l'ordre public.

Toutefois, la proposition de résolution adopte une formulation prudente, au point 22 notamment: elle se contente de souligner qu'il n'existe pas de reconnaissance automatique et elle invite les États et la Commission à réglementer la reconnaissance des adoptions transfrontalières. Vote défavorable néanmoins.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A União Europeia tem a faculdade de adotar medidas relativas ao direito da família com incidência transfronteiriça estatuído no artigo 81.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia – TFUE. Deste modo, o interesse superior da criança deve ocupar o lugar central em todas as decisões relativas a questões que se prendem com os cuidados infantis.

A mobilidade na UE conduziu ao aumento das questões relativas à proteção transfronteiriça da criança que envolvem a perda da custódia e estas têm um impacto significativo na vida de todas as pessoas envolvidas e na sociedade.

Defendo a revisão do Regulamento Bruxelas II-A de forma a adaptá-lo e a colmatar as lacunas existentes e que vão de encontro com as situações apontadas pelo elevado número de petições recebidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ La reconnaissance obligatoire des adoptions actées par d'autres États membres pourrait entraîner une reconnaissance obligatoire des adoptions des enfants issus de GPA. Ces adoptions particulières sont souvent interdites par des États membres, au nom de l'ordre public. Les États sont souverains en ce domaine, je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte dont les grands axes renvoient à la protection de l’enfant et de la coopération judiciaire au sein de l'UE, au rôle des services sociaux dans la protection des enfants, aux procédures judiciaires liées à la garde des enfants, au placement de l'enfant et l'adoption ainsi qu’à toute dimension transfrontalière liée au sujet. Elle invite notamment les États membres à désigner des chambres spécialisées au sein des tribunaux de la famille ou des organes de médiation transfrontaliers pour traiter les cas concernant les enfants transfrontaliers.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Le questioni legate alla custodia dei minori hanno un impatto significativo sulla vita di ogni persona coinvolta e sulla società in generale, pertanto l'interesse superiore del minore deve essere considerato un fattore di primaria importanza. Ho votato a favore della risoluzione auspicando che gli Stati membri pongano in essere sistemi di controllo e valutazione nell'ambito di un quadro nazionale di coordinamento sui casi transfrontalieri che coinvolgono i bambini.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ A gyermekek jogainak védelme mindig első helyen kell, hogy szerepeljen az országok törvénykezésében. A jelen kor gyermekei lesznek a világ jövőjének megteremtői, ezért érdekeiket – ahogy ez a gyermekjogvédelem alapját is képezi – mindenek felett állónak kell tekinteni és jogaik maximális védelmét biztosító feltételeket kell teremtenünk számukra az egész Európai Unió területén.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing.The Brussels IIa Regulation (EC) No 2201/2003 is a regulation within the European Union regarding conflict of law in family law between Member States in relation to divorce, child custody and international child abduction. The large number of petitions received regarding child-related cases has raised questions about the implementation of the Brussels II Regulation. I voted in favour of this report that will improve child protection and judicial cooperation within the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this motion for a resolution, which was concerned with the Brussels IIa Regulation (EC) No 2201/2003. This was an important motion as the enforcement of family law decisions, particularly in custody cases, is a matter which needs to be urgently addressed.

The resolution provides recommendations to the Commission and Member States on how to address the shortcomings in the upcoming review of the regulation. It calls for the interests of the child to be paramount in custody cases, and it also calls for a proper assessment of individual cases in family-related issues, which should not be hindered by budgetary cuts as a result of austerity measures. People (primarily women) compelled to use the family courts should not feel strained or be caused additional stress by an under-resourced centre only nominally dedicated to family welfare.

Importantly, the motion requested that Member States designate specialised chambers within family courts, or cross-border mediation bodies, to deal with cross-border child-related cases, and it stressed the need to establish minimum standards for the hearing of a child in national civil proceedings, in accordance with Article 24 of the Charter of Fundamental Rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. – Am votat pentru rezoluția Parlamentului European referitoare la protejarea interesului superior al copilului în toată Uniunea Europeană, pe baza petițiilor adresate Parlamentului European. Subliniem că interesul superior al copilului trebuie să fie primordial în toate deciziile legate de copii, de la toate nivelurile, iar toate sistemele de protecție a copiilor ar trebui să aplice mecanisme transnaționale și transfrontaliere care să țină seama de caracteristicile specifice ale conflictelor transfrontaliere. Exercitarea unui drept fundamental precum libertatea de circulație și de ședere nu ar trebui să reprezinte o amenințare la dreptul copilului la viața de familie. Invităm Comisia și statele membre să cofinanțeze și să promoveze stabilirea unei platforme prin care cetățenilor UE care nu sunt resortisanți ai statului respectiv să li se asigure asistență în cauzele în materie de dreptul familiei. De asemenea, statele membre trebuie să îmbunătățească și să consolideze cooperarea dintre sistemele lor judiciare în cazurile care implică copii.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da der Bericht die Familienzusammenführung erleichtern möchte. Des Weiteren muss man sagen, dass der Bericht sehr geschickt geschrieben wurde und die Kinder immer in den Vordergrund gerückt werden, jedoch sind darin einige Forderungen enthalten, welche ich strikt ablehne.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Resolutsioonis esitatakse erinevad ettepanekud, mis võiksid aidata kaitsta laste huve ELis, eelkõige seoses inimeste suurenenud liikumisega ELis.

Oluline on suurendada lastega seotud piiriüleste juhtumite puhul järelvalvet ja infovahetust ning tagada koostoime ELi liikmesriikide lastekaitsesüsteemide vahel. Parandada tuleb kohtute koostööd, suurendada sotsiaaltöötajate koolitamist ning tagada, et lapsevanemad saaksid riigilt vajalikku abi ja nõustamist. Samuti tuleks paremini kaasata saatkondi ja konsulaaresindusi.

Käsitletakse ka lapsendamisega kaasnevaid küsimusi, nagu õdede-vendade kooshoidmine, võimalikult sarnase kultuuritausta säilitamine ja emakeele kasutamine. Lisaks tuleb suurendada koostööd piiriüleste lapseröövijuhtumite puhul. Ühe ettepanekuna on toodud ka ühtse Euroopa abitelefoni loomise mõte lapseröövi või laste väärkohtlemise juhtumite puhul ning inimeste nõustamiseks kohtus.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Balsavau už šią rezoliuciją.

Vaiko interesų apsauga visuomet yra svarbiausia. Visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. Siekiant veiksmingai įgyvendinti vaiko teises būtinas realus ir efektyvus teisių apsaugos bei gynimo mechanizmas, leidžiantis kreiptis pažeidimų atveju. Todėl ES turėtų būti sukurta platforma, kurioje būtų teikiama pagalba kitos ES valstybės narės piliečiams šeimos teisės bylose, taip pat turėtų veikti bendra Europos pagalbos linija. Būtina didesnį dėmesį skirti vaikų apsaugai tarpvalstybinėse bylose, skatinant vaiko interesus atitinkantį teisingumą, geriau informuojant vaikus apie jų teises. Be to, reikia stiprinti socialinių tarnybų vaidmenį vaikų apsaugos srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος αποτελεί αναγκαιότητα εν όψει του αυξημένου αριθμού αναφορών που υποβάλλονται στην σχετική επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με τη μέριμνα παιδιών.

Προβάλλεται εν ολίγοις η ανάγκη όπως αναθεωρηθεί και συγκεκριμενοποιηθεί εκ νέου ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα όπως και τα συστήματα απονομής της δικαιοσύνης των κρατών μελών τα οποία θα πρέπει να εγκαταστήσουν μηχανισμούς ελέγχου της πορείας των διασυνοριακών τους αποφάσεων (διατάγματα και αποφάσεις μέριμνας, επιμέλειας και επικοινωνίας).

Στην εν λόγω πρόταση τίθεται ασφαλώς επί τάπητος και η ανάγκη σύνδεσης και συνεργασίας των συστημάτων των κρατών μελών σε υποθέσεις διασυνοριακών απαγωγών με βάση κατευθυντήριες γραμμής τις οποίες καλείται να θέσει η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Sottolineando come l'interesse del minore deve essere alla base di tutte le azioni intraprese dall'Unione europea e che, come detto nella relazione, l'esercizio di un diritto fondamentale quale la libertà di circolazione e di soggiorno non dovrebbe comportare una minaccia maggiore al diritto dei minori alla vita familiare, ritengo di approvare tutte le osservazioni contenute nel documento sottoposto al presente Parlamento. Voto quindi positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – Nowadays, we see an increase in international and cross-border marriages, and this trend is expected to grow significantly in the near future: 13% of the marriages in EU are considered ‘international’. It should by no means be children who pay the price when EU Member States fail to cooperate and protect children’s best interests in legal proceedings such as cross-border parental custody disputes or adoption decisions. Children are the future of the European Union – its main but most fragile pillar – and that is why I welcome the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam rezoluciju jer smatram da u svim odlukama koje su povezane s pitanjima skrbi za djecu, najbolji interes djeteta uvijek mora biti na prvom mjestu. Povećana je mobilnost unutar EU-a dovela do sve većeg broja pitanja povezanih s prekograničnom zaštitom djece, koja uključuju oduzimanje skrbništva i velik broj primljenih predstavki o slučajevima povezanima s djecom što ukazuje na postojanje ozbiljnog problema u provedbi Uredbe Bruxelles II, kao i na potrebu uspostave odgovarajućeg sustava praćenja i ocjenjivanja prekograničnih slučajeva povezanih sa zaštitom djece u sklopu nacionalnog okvira za koordinaciju.

Kao što je naglašeno u izvješću države članice trebaju djelovati preventivno te osmisliti primjerene i prikladno financirane politike kako bi se, gdje je to moguće, izbjeglo pokretanje postupka za određivanje skrbnika uvođenjem postupaka za rano upozorenje te pružanjem odgovarajuće podrške obiteljima kao primarnim skrbnicima, posebice u osjetljivim zajednicama.

Zabrinjavajuće je što u EU-u ne postoji mehanizam za automatsko priznavanje rješenja o posvojenju djeteta izdanih u drugim državama članicama te smatram kako se ovo područje mora bolje regulirati uzimajući u obzir najbolji interes svakog djeteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ L'aumento del numero di questioni transfrontaliere relative alla tutela dei minori dimostra l'esigenza di riesaminare il regolamento di Bruxelles II bis che disciplina principalmente gli aspetti di responsabilità genitoriale e il diritto del minore a mantenere i contatti con entrambi i genitori, anche se questi sono separati o risiedono in paesi dell'UE diversi. L'idea è di armonizzare la protezione dei minori tra Stati membri. Ho votato a favore di questa risoluzione perché sostengo la necessità di coordinare i conflitti transfrontalieri istituendo un meccanismo di riconoscimento automatico da parte di ogni paese dell'UE, delle decisioni emesse in un altro paese dell'UE in materia di adozione e di responsabilità genitoriale, e stabilire una cooperazione tra le autorità centrali degli Stati membri. È ugualmente importante che i paesi non ancora adempienti sottoscrivano la Convenzione dell'Aia del 1993 in modo da garantire ai bambini di beneficiare delle medesime norme contribuendo alla creazione di un sistema armonico di garanzie per i minori. Occorre poi prevedere una formazione e un'istruzione specializzate per gli assistenti sociali e per tutti i professionisti che si occupano dei casi transfrontalieri in cui sono coinvolti i minori, e una piattaforma di condivisione d'informazioni pratiche in merito ai meccanismi istituzionali di tutela.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Djeca su ta koja plaćaju cijenu kad država članica neuspješno surađuje u zakonodavnim postupcima kao što su prekogranični sporovi o roditeljskom skrbništvu i odluke o posvajanju, kaže se u tekstu usvojenom u četvrtak. Zastupnici traže da se u okviru obiteljskih sudova uspostave specijalizirana vijeća za brzu obradu prekograničnih slučajeva.

Pridružujem se pozivima državama članicama i Komisiji da utvrde pravila i osiguraju da se odluke o posvajanju u nekoj zemlji priznaju u drugoj zemlji kako bi se izbjegle birokratske prepreke. U tekstu se naglašava da je djeci, bez obzira na oblik dogovora o udomljavanju ili posvojenju, potrebno osigurati smještaj koji im nudi najbolje mogućnosti za održavanje veza s njihovom kulturnom sredinom te učenje i upotrebu materinskog jezika. Na kraju, zastupnici pozivaju tijela država članica uključena u postupke povezane sa skrbi za djecu da učine sve što je u njihovoj moći kako bi izbjegla razdvajanje braće i sestara i kako bi podržala roditelje, posebno majke.

Također, potrebno je omogućiti djeci koja su se našla u obiteljskom prekograničnom sporu pravo na redovit i izravan kontakt sa svojim roditeljima. Isto tako, države članice moraju roditeljima zajamčiti pravo na redovito posjećivanje te da im tijekom posjeta dopuste korištenje materinskog jezika s djecom.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ A resolução destaca algumas preocupações relacionadas com o Regulamento Bruxelas II sobre o reconhecimento e a execução do direito da família no âmbito da sua revisão.

As más práticas das autoridades de proteção das crianças, de proteção dos direitos da criança, da guarda dos filhos, do rapto de crianças e de cuidados infantis através das fronteiras são questões recorrentes em muitas petições dirigidas ao PE.

Algumas das principais ideias que destaca:

- A necessidade de os Estados-Membros estabelecerem mecanismos de acompanhamento e de avaliação para a gestão de casos transfronteiriços que envolvam crianças, nomeadamente para a resposta a casos de rapto, com sistemas de alerta.

- O apelo a uma maior e melhor cooperação dos poderes judiciais dos Estados-Membros.

- A criação de uma plataforma de apoio a cidadãos de outros Estados-Membros nos processos relativos à família e de uma linha única europeia para casos de rapto ou abuso de crianças.

- A necessidade de formação e educação especializadas aos profissionais que lidam com casos transfronteiriços que envolvam menores.

- A necessidade de desenvolver todos os esforços nos processos de adoção que garantam a não separação de irmãos.

- O apoio dos Estados-Membros aos pais, em especial às mulheres, que tenham sido vítimas de violência doméstica.

Votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Jednoznačně podporuji posílení ochrany nejvlastnějšího zájmu dítěte v celé EU. Problémy týkající se práva na péči o dítě mají velký dopad na život každého jednotlivce a společnosti jako celku. Z toho důvodu je důležité, aby došlo k řádnému naplňování nařízení Brusel IIa, jež je nástrojem napomáhajícím mezinárodním párům řešit spory, které se týkají rozvodu a péče o jejich děti a zahrnují více než jednu zemi. Zároveň je nutné, aby došlo k revizi tohoto nařízení a stanovení jasné definice „obvyklého bydliště“. Přistoupení na tyto kroky je důležité hlavně v dnešní době, kdy na základě zvýšené mobility dochází k nárůstu případů přeshraniční ochrany dětí spojených s odnětím práva na péči. Za tímto účelem je zejména důležité, aby spolu členské státy spolupracovaly a zavedly systémy monitorování a hodnocení pro přeshraniční případy týkající se dětí. Současně je třeba nepřerušit kontakt mezi rodičem a dítětem v případě, že dítěti nehrozí žádná újma. Proto souhlasím s výzvou, aby členské státy zaručily rodičům právo na pravidelné návštěvy a umožnily jim používat svůj mateřský jazyk během návštěvy svých dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing.UKIP voted against this because the regulation of adoption is a matter of national competence and this should remain the case.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado en favor de esta resolución sobre la protección del interés superior del menor en la Unión sobre la base de las numerosas peticiones relativas a las prácticas de las autoridades responsables del bienestar infantil, a la protección de los derechos de la infancia, a la custodia de los menores, a la sustracción de menores y a la atención a la infancia que la Comisión de Peticiones ha recibido en los últimos años procedentes de varios Estados miembros de la Unión Europea.

Esta resolución defiende que todos los sistemas de protección de la infancia deberían estar dotados de mecanismos transnacionales y transfronterizos que tengan en cuenta las especificidades de los conflictos transfronterizos y pide a los Estados miembros que introduzcan sistemas de seguimiento y evaluación, en un marco de coordinación nacional, sobre los casos transfronterizos que impliquen a menores. También recomienda que la Comisión coordine la transferencia de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros y recuerda la obligación de las autoridades nacionales, establecida en el Reglamento Bruselas II bis, de reconocer y ejecutar las sentencias dictadas en otro Estado miembro en casos relacionados con la infancia.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Dans cette résolution votée hier, nous avons demandé des chambres spécialisées au sein des tribunaux de grande instance ou des organes de médiation transfrontaliers pour assurer le traitement rapide des cas transfrontaliers relatifs aux enfants. Le texte, approuvé à main levée, recommande de mettre un terme aux failles légales du règlement Bruxelles II concernant le droit de la famille.

Le Parlement européen a demandé aux États membres d'améliorer leur coopération légale, et à la Commission d'aider à fournir des informations claires à tous les citoyens européens concernant les procédures légales relatives aux enfants, telles que les droits parentaux dans les différents pays européens. Le Parlement a également insisté sur le fait que les enfants qui se retrouvent pris dans des disputes familiales transfrontalières ont le droit de maintenir un contact régulier et direct avec leurs parents, sauf si ce contact peut leur nuire.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šį dokumentą. Reikia pabrėžti, kad juo atkreipiamas dėmesys į svarbią problemą – vaiko teisių užtikrinimą, ypač kai jo tėvai nusprendžia gyventi skirtingose ES šalyse. Tokių atvejų pasitaiko vis dažniau, tačiau reglamentavimo Europoje trūksta, kaip ir bendradarbiavimo tarp šalių narių šioje srityje.

Vaikai, kurių tėvai naudojasi laisvo judėjimo teise, turi teisę reguliariai palaikyti asmeninius ryšius ir tiesioginį kontaktą su savo tėvais, išskyrus tuos atvejus, kai ši teisė buvo apribota teismo. Vis dėlto ja pasinaudoti vaikai retai kada gali. Todėl be valstybių narių pastangų sukurti 28 nacionalinių vaikų apsaugos sistemų sinergiją, to neįmanoma pasiekti.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O superior interesse da criança deve ocupar o lugar central em todas as decisões relativas a questões que se prendem com os cuidados infantis.

O Parlamento Europeu tem recebido petições relativas às práticas das autoridades encarregadas do bem-estar das crianças e da proteção dos seus direitos, bem como relativas à custódia de menores, ao rapto de crianças e à assistência na infância.

Todos os sistemas de proteção das crianças deverão estar enquadrados em quadros transnacionais que prevejam mecanismos de resolução de eventuais conflitos transfronteiriços que por vezes advêm.

Considero, por isso, tal como a relatora, que os Estados-Membros devem estabelecer mecanismos de acompanhamento e de avaliação no âmbito de um quadro nacional de coordenação dos casos transfronteiriços que envolvam menores. Para tal, a Comissão Europeia deverá coordenar a transferência de informações entre as autoridades nacionais dos Estados-Membros.

Esta proposta tem, assim, como objetivo a criação de uma plataforma transnacional que proporcione o apoio a cidadãos ou famílias da UE em processos relativos a menores, a criação de uma linha única europeia para casos de rapto ou abuso de crianças e ainda o aconselhamento em matéria de prestação de cuidados e procedimentos de adoção. Por concordar com os objetivos propostos nesta resolução, votei-a favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution qui porte sur la protection de l'enfant et la coopération judiciaire dans des cas de conflits transfrontaliers pour la garde parentale et les adoptions.

Davantage de coopération en termes d'affaires familiales transfrontalières est nécessaire. La coopération légale entre les États membres doit être améliorée et la Commission européenne doit aider à fournir des informations claires à tous les citoyens européens concernant les procédures légales relatives aux enfants, telles que les droits parentaux dans les différents pays européens.

Les enfants ne doivent pas payer le prix fort d'un manque de coopération des États membres; leurs intérêts doivent être protégés.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución, ya que entendemos que el objetivo principal de "salvaguardar el interés superior del niño en toda la UE sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo", es el de llevar a la Comisión algunas preocupaciones relacionadas con el Reglamento sobre reconocimiento y ejecución del derecho de familia, y que estas se tengan en cuenta en su próxima revisión. Las malas prácticas de las autoridades en bienestar infantil, protección de los derechos del niño, custodia de los hijos, de secuestro de niños y cuidado de niños a través de fronteras son temas recurrentes en muchas peticiones dirigidas al PE.

Aunque desde nuestro punto de vista, faltan algunas referencias más específicas sobre migrantes y algunos datos estadísticos, consideramos que la resolución es positiva y que está bien equilibrada entre la protección de los niños y los derechos de los padres y madres.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la resolución relativa a la "Protección del interés superior del menor en toda la Unión Europea sobre la base de peticiones dirigidas al Parlamento Europeo".

Considero positivo que la resolución recoja muchas de las demandas que varios ciudadanos y ciudadanas de diferentes estados miembros han presentado ante el Parlamento Europeo en forma de peticiones. Por ejemplo, un llamamiento claro a la necesidad de que haya un reconocimiento automático de las adopciones entre los Estados miembros siempre rigiéndose bajo el principio de no discriminación.

Es igualmente positivo el llamamiento a que los países designen salas especializadas en conflictos transfronterizos que impliquen a niños y niñas, a que se redoblen los esfuerzos para que haya una mayor cooperación judicial en casos de disputas transfronterizas con menores implicadas o la recomendación de que se establezcan unos criterios mínimos que permitan escuchar siempre a los menores en los procedimientos judiciales nacionales.

En defintiva, he votado a favor de esta resolución porque creo que es una positiva llamada de atención a la Comisión Europea para que tenga en cuenta una serie de puntos importantes de cara a la próxima revisión del reglamento Bruselas II.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing.It is not controversial to endeavour to safeguard the best interests of children across the EU. Child abuse, abduction, custody problems, neglect and poor quality of care are not things that obligingly stop at the English Channel. They do not suddenly disappear once one crosses over the Pyrenees into Spain, nor vanish on the other side of the Øresund Bridge.

The best interest of the child must be paramount in all EU policy and in all EU legislation, including the revision of the Brussels IIa regulation which relates to childcare issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Sme povinní chrániť deti a skôr pomáhať rodičom v starostlivosti o svojich potomkov, ako deti vytrhávať z rodín. Odoberanie detí musí byť vždy až poslednou možnosťou, keď zlyhajú všetky ostatné vrátane umiestňovaní detí v rámci širšej rodiny. V prípade odobratia dieťaťa z vlastnej rodiny potom musí byť deťom i rodine zaistené právo na styk, používanie materského jazyka, princíp neodlučovania súrodencov a pod., ako požaduje prijaté uznesenie. Ďalej má byť garantovaná aj právna pomoc a podpora rodičov ako „hlavných opatrovateľov“. Som veľmi rád, že uznesenie obsahuje tieto konkrétne návrhy, preto som hlasoval za. Ide o konkrétny krok k zabezpečeniu základných práv detí aj ich rodičov v stále častejších prípadoch odoberania detí z vlastných rodín v inom členskom štáte EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ V praxi sa stretávame s množstvom prípadov, keď ochrana záujmov dieťaťa v niektorých členských štátoch nie je vždy na prvom mieste. Pritom záujmy dieťaťa musia byť prvoradé pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa starostlivosti o deti na všetkých úrovniach. Členské štáty musia zaviesť systémy monitorovania a hodnotenia s príslušnými sociálno-hospodárskymi štatistikami a štatistikami podľa jednotlivých krajín vo veciach, ktoré sa týkajú detí. Vzhľadom na to, že každý členský štát má svoje vlastné predpisy týkajúce sa ochrany záujmov dieťaťa, je potrebné, aby Komisia poskytla zrozumiteľnú a ľahko prístupnú príručku s praktickými informáciami pre občanov EÚ o inštitucionálnych mechanizmoch ochrany detí, s osobitným zameraním na osvojenie a zverenie do starostlivosti bez súhlasu rodičov, a o právach rodičov v rôznych členských štátoch. Členské štáty musia svojou dobre financovanou politikou zaviesť postupy včasného varovania a monitorovania mechanizmov s poskytovaním primeranej podpory rodinám ako hlavným a prirodzeným opatrovníkom, najmä v zraniteľných spoločenstvách, v ktorých hrozí sociálne vylúčenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Podpořila jsem usnesení Evropského parlamentu o přeshraniční ochraně nejvlastnějšího zájmu dítěte. Je dobře, že se Petiční výbor chopil iniciativy a na základě četných petic občanů vypracoval toto usnesení. Platné nařízení EU o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a rodičovských (Brusel IIa) vykazuje nedostatky a je nutné jej vylepšit ve prospěch rodin a dětí. Jsem také velmi potěšena, že usnesení rozvíjí princip, že nejlepší zájem dítěte je spojen s jeho rodinou, včetně té širší. Takový přístup velmi podporuji. Bohužel není v textech Parlamentu vždy takto akcentován.

Mobilita lidí v rámci Evropy přináší velké množství přeshraničních sporů týkajících se rodin a dětí. Je nutné zlepšit justiční spolupráci mezi jednotlivými členskými státy a vytvořit platformu pro poskytování pomoci občanům EU při řešení přeshraničních rodinných otázek. Důležitý je i aspekt sociálně-právní ochrany dětí v rámci EU.

Mezi státy EU existují vztahy, jež jsou kvalitativně jiné než s jinými zeměmi. To je dáno do velké míry přítomností právních předpisů EU. Bohužel ve vnějších vztazích se třetími zeměmi, například s Norskem, takové právní nástroje nejsou a případy dotýkající se rodin se pak řeší obtížněji. Věřím, že po přistoupení Norska k Haagské úmluvě v letošním roce se i v této oblasti situace zlepší.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Zaradi integracije EU in prostega gibanja med državami članicami se pojavlja vedno večje število mešanih parov. Pri tem lahko pride do problematičnih družinskih zadev, kot na primer čezmejna vprašanja v zvezi z zaščito otrok, ki vključujejo odvzem skrbništva. Gre za občutljivo zadevo, saj pogosto pride do zakonskih sporov glede določitve skrbništva nad otroci v primeru ločitve. Glede na raznolike evropske dimenzije v tej situacij in na podlagi člena 81(3) PDEU so bile uvedene nekatere določbe civilnega prava v pravni red Skupnosti (npr. uredba Bruselj IIa).

Parlament je prejel veliko število peticij o omenjeni problematiki. Iz tega lahko sklepam, da obstaja resen problem pri izvajanju uredbe Bruselj IIa in na splošno pri vzajemnem priznavanju in izvrševanju med državami članicami, kjer so prisotne omejitve in pomanjkljivosti.

Resolucija poudarja, da je pri sprejemanju vseh odločitev o vprašanjih otroškega varstva na vseh ravneh otrokova korist vedno na prvem mestu. Poziva se države članice, ki tega še niso storile, k pridružitvi Haaški konvenciji iz leta 1993, tako da bi vsem otrokom zagotovili enake standarde in pravice. Zaradi navedenega sem glasoval za sprejetje resolucije.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Záujmy dieťaťa musia byť prvoradé pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa ich starostlivosti, a to na všetkých úrovniach. Zvýšená mobilita v rámci EÚ môže mať aj negatívny vplyv na ich vývoj a život. Preto je nevyhnutné, aby ochrana detí a ich práv, bola založená na medzinárodnej a cezhraničnej spolupráci. Medzi najdôležitejšie mechanizmy považujem európsku justičnú spoluprácu, sociálne služby v oblasti ochrany detí, kontrolu zverovania detí do starostlivosti a prevenciu cezhraničných únosov rodičmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Stevens (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA-delegatie is van mening dat het belang van het kind steeds primeert, en heeft daarom dit verslag gesteund. De N-VA staat voor een inclusieve samenleving met een gelijkekansenbeleid op maat en met aandacht voor alle diverse doelgroepen. Dit geldt voor alle genders en in het bijzonder ook voor de rechten van kinderen.

Het verslag bevat veel goede elementen. Zo wordt benadrukt dat in alle beslissingen en op elk niveau rekening moet worden gehouden met het belang van het kind, met inachtneming van het non-discriminatiebeginsel. Een kanttekening bij dit verslag is dat het her en der lijkt in te druisen tegen het subsidiariteitsbeginsel. Voor de N-VA is dat beginsel fundamenteel en moet beleid steeds op het passende niveau worden gevoerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Države članice se trebaju potruditi da je interes dobrobiti djeteta u najvećoj mjeri zaštite unutar svog zakonodavstva. U današnje vrijeme dolazi do povećane mobilnosti unutar te izvan EU-a te stoga postoji veliki broj pitanja povezanih s prekograničnom zaštitom djece. Između ostalog, to uključuje oduzimanje skrbništva, ali i pitanje posvajanja. Europski parlament u svom prijedlogu poziva države članice da aktivno sudjeluju u zaštiti interesa djece te da usvoje preventivni pristup što se tiče sudskih postupaka povezanih sa zaštitom djece, pravosudne suradnje unutar EU-a i uloge socijalnih službi u zaštiti djece.

Podržavam ovaj prijedlog rezolucije. Nadalje, smatram da djeca i roditelji koji ostvaruju svoje pravo na slobodu kretanja imaju pravo na izravan međusobni kontakt. Jedina iznimka postoji kada je to u suprotnosti s interesom djeteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Kada se radi o pitanju skrbi za djecu, prioritet je uvijek interes djeteta. Države članice se trebaju potruditi da taj interes u najvećoj mjeri zaštite unutar svog zakonodavstva.

U današnje vrijeme dolazi do povećane mobilnosti unutar te izvan EU-a. Stoga postoji veliki broj pitanja povezanih s prekograničnom zaštitom djece. Između ostalog, to uključuje oduzimanje skrbništva, ali i pitanje posvajanja. Obiteljsko pravo time dobiva prekogranične implikacije. Europski parlament u svom prijedlogu poziva države članice da aktivno sudjeluju u zaštiti interesa djece te da usvoje preventivni pristup što se tiče sudskih postupaka povezanih sa zaštitom djece, pravosudne suradnje unutar EU-a i uloge socijalnih službi u zaštiti djece.

Podržavam ovaj prijedlog rezolucije. Nadalje, smatram da djeca i roditelji koji ostvaruju svoje pravo na slobodu kretanja imaju pravo na izravan međusobni kontakt. Jedina iznimka postoji kada je to u suprotnosti s interesom djeteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za resolucijo o varstvu otrokove koristi v EU na podlagi peticij, naslovljenih na Evropski parlament.

Otroci predstavljajo ranljivo skupino naše družbe, zato potrebujemo nadnacionalne in čezmejne mehanizme, ki bi upoštevali posebnosti čezmejnih konfliktov. Tudi število in vsebina peticij, ki jih je prejel Odbor za peticije, kaže na resen problem.

Podpiram poziv Svetu, naj poroča o posebnih ukrepih, ki jih izvajajo države članice, da bi se med 28 nacionalnimi sistemi oblikovale sinergije za zaščito otrok.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίσαμε την εν λόγω έκθεση καθώς περιλαμβάνει πολλές θετικές προτάσεις για διασφάλιση των συμφερόντων των παιδιών. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν προληπτική προσέγγιση και να εξασφαλίσουν κατάλληλες πολιτικές για ενίσχυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών των παιδιών, για στήριξη των οικογενειών και ενίσχυση του κοινωνικού κράτος για στήριξη των παιδιών. Επίσης ζητείται η προσχώρηση στη Σύμβαση της Χάγης του 1993 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά επωφελούνται από τα ίδια πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a gyermek mindenek felett álló érdekének védelméről szóló állásfoglalási indítványt. Az indítvány a Petíciós Bizottsághoz az elmúlt években különféle uniós tagállamokból beérkezett, a gyermekjóléti hatóságok által alkalmazott gyakorlatokkal, a gyermekek jogainak védelmével, a gyermekek feletti felügyelettel, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatban megfogalmazott petíciókra igyekszik választ adni. Egyetértek az indítvány megállapításával, miszerint minden gyermekvédelmi rendszernek rendelkeznie kell transznacionális és határokon átnyúló mechanizmusokkal, amelyek figyelembe veszik a határokon átnyúló konfliktusok sajátosságait.

Az Európai Unión belüli fokozott mobilitás következtében valóban egyre több a határokon átívelő, a felügyeleti jog megvonását érintő gyermekvédelmi ügy, és ezek jelentős hatást gyakorolnak az érintett egyének életére. Ezért egyetértek az indítvánnyal, hogy feltétlen szükséges a Brüsszel IIa. rendelet felülvizsgálata. Helyesnek tartom továbbá azt a felvetést is, hogy a tagállamok a családjogi bíróságokon belül hozzanak létre határokon átnyúló ügyekkel foglalkozó, szakosodott kamarákat. Ezentúl szintén indokolt lenne világos és könnyen hozzáférhető útmutatók közzététele, amely gyakorlati információkat tartalmaz az uniós polgárok számára a gyermekvédelem intézményrendszeréről, illetve olyan speciális képzések indítása szociális munkásoknak, amely alkalmassá teszi őket a határokon átnyúló esetek kezelésére.

Végül, az indítványhoz hasonlóan úgy vélem, hogy a családdal kapcsolatos kérdések egyedi eseteinek megfelelő értékelését semmiféleképp nem gátolhatják a megszorító intézkedések miatt alkalmazott költségvetési megszorítások.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Każdego roku do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego wpływa wiele skarg w sprawach dotyczących dobra dzieci. Zwiększenie mobilności obywateli w ramach Unii Europejskiej doprowadziło bowiem do wzrostu liczby transgranicznych spraw sądowych związanych z ochroną dzieci, w których następuje pozbawienie opieki. Skala problemu nakazuje pilne dostarczenie narzędzi, które ułatwią rozwiązywania spraw o charakterze transgranicznym.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego słusznie podkreślono, że jednym z ważniejszych problemów w tym zakresie jest niedostateczne wdrażanie rozporządzenia Bruksela II oraz brak koordynacji między państwami członkowskimi w zakresie przekazywania informacji dotyczących ochrony praw dzieci w sprawach transgranicznych.

W swoim dokumencie Parlament Europejski zwrócił także uwagę na fakt, że na poziomie unijnym i krajowym konieczne są działania wielokierunkowe, jak m.in. wsparcie w dostępie do informacji czy pomoc prawna. Jednak żeby było to możliwe, państwa członkowskie powinny zwiększyć swój finansowy udział we wspieraniu organizacji służących pomocą w sprawach rodzinnych, a UE powinna rozważyć stworzenie jednolitego numeru interwencyjnego wsparcia oraz utworzenia platformy zapewniającej pomoc obywatelom UE niebędącym obywatelami państwa zamieszkania w postępowaniach w sprawach rodzinnych.

Działania w obszarze ochrony najlepszego interesu dziecka powinny zostać podjęte jak najszybciej, tak aby deklaracje nie pozostały jedynie pustymi hasłami. Dlatego też zdecydowałem się poprzeć rezolucję Parlamentu Europejskiego.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), in writing.This resolution is a response to the large and growing number of petitions of a cross-border nature received over the years from citizens from various EU Member States who are affected by the practices of child welfare authorities, and concerning the protection of children’s rights, child custody, child abduction and child care. All child protection systems should have transnational and cross-border mechanisms in place which take into account the specificities of cross-border conflicts. Member States need to put in place monitoring and evaluation systems (with relevant socio-economic and nationality-disaggregated statistics) within a national coordinating framework on cross-border cases involving children. The best interest of the child must be paramount in all EU policy and in all EU legislation, including the revision of the Brussels IIa regulation, relating to childcare issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Par ce vote aujourd'hui nous voulions inviter les États membres à mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation (disposant de statistiques socioéconomiques et ventilées par nationalité qui soient pertinentes) au sein d'un cadre national de coordination sur les conflits transfrontaliers concernant des enfants.

Nous recommandons également que la Commission coordonne le transfert d'informations entre les autorités concernées des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing.I voted in favour of this resolution focusing on the way in which the best interest of children can be guaranteed in all Member States. This should apply not only within Member States but also in cross-border cases.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predloge resolucij o varstvu interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na Evropski parlament, sem podprla. Pri sprejemanju vseh odločitev o vprašanjih otroškega varstva na vseh ravneh mora biti otrokova korist vedno na prvem mestu.

 
  
MPphoto
 
 

  Yana Toom (ALDE), kirjalikult. ‒ Euroopa Parlament saab hulganisti petitsioone lastevanematelt, kes kaebavad välismaiste lastekaitseorganite käitumise peale. Kahjuks on Eesti kodanikega juhtunud sageli nii, et teistes Euroopa riikides on võetud piisava aluseta nende peredest lapsed ära.

Resolutsioon märgib ära selle valdkonna kõige teravamad probleemid ja soovitab tungivalt, et riigid keskenduksid ennetamisele, tagades varajase reageerimise ja teavitamise meetmete vastava rahastamise, et vältida, eriti riskigruppides, asja viimist kohtusse.

Vaja on jälgida teistest riikidest pärit laste kõrvaldamist peredest, luua lapse ja lastevanemate kodakondsusjärgse riigi saatkonna ja konsulaadi teavitamise protseduur, anda konsulaartöötajatele võimalus tutvuda menetlusega igas etapis, luua tihe koostöö lapse sünniriigi ja viibimiskoha sotsiaalsete teenistuste vahel, eelistada lapsendamisel pereliikmeid, kui nad avaldavad vastava soovi, anda vanematele igakülgset teavet seadusandlusest ja võimalikest komplikatsioonidest, võimalustest saada kvalifitseeritud õigusabi, näiteks pakkudes tõlgi või kakskeelse advokaadi teenuseid, kehtestada miinimumnõuded lapse ülekuulamiseks tsiviilkohtumenetluses ning võtta kasutusele muud meetmed.

Nüüd on järg Euroopa Liidu võimuorganite käes, kes peaksid hakkama aktiivsemalt tööle tekkinud ebanormaalse olukorra parandamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución, ya que entendemos que el objetivo principal de "salvaguardar el interés superior del niño en toda la UE sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo", es el de llevar a la Comisión algunas preocupaciones relacionadas con el Reglamento sobre reconocimiento y ejecución del derecho de familia, y que estas se tengan en cuenta en su próxima revisión. Las malas prácticas de las autoridades en bienestar infantil, protección de los derechos del niño, custodia de los hijos, de secuestro de niños y cuidado de niños a través de fronteras son temas recurrentes en muchas peticiones dirigidas al PE.

Aunque desde nuestro punto de vista, faltan algunas referencias más específicas sobre migrantes y algunos datos estadísticos, consideramos que la resolución es positiva y que está bien equilibrada entre la protección de los niños y los derechos de los padres y madres.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce texte prétend préserver l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'adoption. Il concerne également le droit des parents à maintenir un contact avec l'enfant.

Il comporte toutefois une importante coquille: la suppression pour les États membres de la possibilité de ne pas reconnaitre les adoptions contraires à l'ordre public.

La reconnaissance obligatoire des adoptions par d'autres États membres pourrait entrainer une reconnaissance obligatoire des adoptions faites par des couples de même sexe, des enfants issus de GPA, etc. Et ces adoptions particulières sont souvent interdites par la plupart des États membres, au nom de l'ordre public.

Je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A dokumentum felhívja a tagállamokat, hogy a gyermekeket is érintő, határokon átnyúló esetekre vonatkozó nemzeti koordinációs kereten belül vezessenek be nyomon követési és értékelési rendszereke. Azt is szorgalmazza, hogy az Európai Bizottság hangolja össze az információcserét az érintett tagállami hatóságok között, egyúttal felszólítja a Tanácsot, hogy készítsen jelentést a tagállami végrehajtás alatt álló egyedi fellépésekről. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta Resolución, ya que entendemos que el objetivo principal de "salvaguardar el interés superior del niño en toda la UE sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo", es el de llevar a la Comisión algunas preocupaciones relacionadas con el Reglamento sobre reconocimiento y ejecución del derecho de familia, y que estas se tengan en cuenta en su próxima revisión. Las malas prácticas de las autoridades en bienestar infantil, protección de los derechos del niño, custodia de los hijos, de secuestro de niños y cuidado de niños a través de fronteras son temas recurrentes en muchas peticiones dirigidas al PE.

Aunque desde nuestro punto de vista, faltan algunas referencias más específicas sobre migrantes y algunos datos estadísticos, consideramos que la resolución es positiva y que está bien equilibrada entre la protección de los niños y los derechos de los padres y madres.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing.I voted in favour of this resolution, as cross-border family issues have become more and more a relevant matter of concern within the EU, given the current level of integration and following the significant level of free movement of workers between Member States, which has generated an ever-increasing number of mixed couples, many of them with offspring. Matrimonial disputes are a sensitive matter, particularly when they involve determining provisions for the custody of children in the event of divorce. Given the growing European dimension of these eventualities, and on the basis of the Article 81(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, some provisions of civil law have been introduced into the acquis communautaire, such as Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and matters of parental responsibility, more commonly known as the Brussels IIa Regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de un informe que trata varios temas de gran importancia a la hora de la protección del menor como son la protección de la infancia, la cooperación judicial en esta materia en la Unión Europea, el cometido de los servicios sociales en la protección de los menores, los procedimientos judiciales relativos a la atención a la infancia, la acogida y adopción de menores o la sustracción transfronteriza de menores por sus progenitores. Creo que el informe toca un tema de especial importancia en un momento importante en el que los menores también son protagonistas en la crisis actual de refugiados. Por todo ello considero necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O principal objetivo da resolução é destacar algumas preocupações relacionadas com o Regulamento Bruxelas II sobre o reconhecimento e a execução do direito da família tendo em conta a sua próxima revisão.

As más práticas das autoridades de proteção das crianças, de proteção dos direitos da criança, da guarda dos filhos, do rapto de crianças e de cuidados infantis através das fronteiras são questões recorrentes em muitas petições dirigidas ao PE.

De acordo com o relatório, os Estados-Membros deverão estabelecer mecanismos de acompanhamento e de avaliação (com estatísticas socioeconómicas discriminadas por nacionalidades) no âmbito de um quadro nacional de coordenação dos casos transfronteiriços que envolvem crianças.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Den Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments zum Schutz des Kindeswohls in der EU auf der Grundlage der an das Europäische Parlament übermittelten Petitionen habe ich abgelehnt. Der Schutz des Kindes ist eine Angelegenheit, die von den Mitgliedstaaten reguliert wird. Es besteht in dem Fall keine Kompetenz der EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing.As a children’s rights champion, I welcome the adoption of the resolution which promotes measures to better protect the best interests of children in cross-border parental custody disputes, adoption decisions and cases of abduction by parents within the EU.

By adopting the resolution, MEPs urge EU countries to designate specialised chambers within family courts or cross-border mediation bodies to handle transnational cases involving children in the EU. They also stress the need for the Commission and Member States to lay down rules on the automatic recognition of domestic adoption documents issued in other EU countries. The resolution follows hundreds of petitions on child-related cases received by Parliament’s Committee on Petitions.

I personally want to emphasise the importance of children’s participation in decisions that concern them and impact on them, and I hope public authorities at all levels will improve the access of children to decision making.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne ‒ Členské štáty musia viac spolupracovať pri riešení cezhraničných sporov o deti medzi rodičmi, ktorí sa rozviedli. Na dlhotrvajúce konanie o opatere či čakanie na vydanie rozhodnutia o adopcii totiž najviac doplácajú deti. Som veľmi rada, že prijaté uznesenie navrhuje niekoľko konkrétnych spôsobov, ako toto konanie urýchliť. Dôležité je aj zlepšiť informovanosť rodičov o tom, ako majú postupovať pri sporoch o starostlivosť o dieťa. Je mi ľúto každého prípadu, keď dôjde k rozpadu rodiny, ale život prináša aj takéto veci a mali by sme urobiť maximum preto, aby sa právne vzťahy medzi rodičmi riešili rýchlo a šetrne voči deťom, a to aj vtedy, keď situáciu komplikuje medzinárodný rozmer sporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Zahradil (ECR), in writing.Adoptions or any kind of foster arrangements should give the child the best possibility to maintain links with his or her cultural background and to learn and use his or her mother tongue. Member States which have not yet signed the Hague Convention on the protection of children are encouraged to do so.

I believe that measures always need to be taken in the best interest of the child. However, this report includes many problematic aspects which concern the transfer of responsibilities to the Commission away from national parliaments and courts, and prescriptive measures promoting a one-size-fits-all approach.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. ‒ W głosowaniu poparłem rezolucję PE w sprawie ochrony interesów dziecka w sprawach transgranicznych dotyczących prawa do opieki. Nie ma ona co prawda bezpośredniej mocy prawnej, ale jest wskazówką dla instytucji europejskich i poszczególnych państw. Rezolucja jest uzasadnioną reakcją PE na setki petycji i skarg dotyczących stosowania prawa rodzinnego w państwach członkowskich. Jesteśmy bowiem świadkami coraz liczniejszych sporów między rodzicami o prawo do opieki nad dziećmi, w procedurach adopcyjnych i w przypadkach uprowadzeń dziecka przez jednego z rodziców.

Minimalna reakcja na te często mające miejsce ludzkie dramaty powinna polegać na wyznaczeniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii wyspecjalizowanych izb w sądach rodzinnych, by kompetentnie i jak najszybciej rozpatrywały one spory o dzieci. Rzecz także w tym, by uznawano powszechnie krajowe orzeczenia o adopcji i dokumenty wydawane w innym państwie członkowskim. Być może przynajmniej w części złagodziłoby to dramaty wielu dzieci i rodzin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Uznesenie výboru pre petície som podporila. Toto uznesenie bolo odpoveďou na množstvo petícií, ktoré výbor PETI obdržal v súvislosti s osvojením, medzinárodnými únosmi, či všeobecne praktikami orgánov starostlivosti o deti. Uznesenie je podľa môjho názoru veľmi prospešné najmä preto, že pokrýva cezhraničné prípady týkajúce sa detí, ako sú medzinárodné únosy detí rodičmi, či osvojenia. Práve preto by mali byť stanovené minimálne štandardy týkajúce sa procesných pravidiel, mala by byť posilnená spolupráca medzi krajinami, uznávanie súdnych rozhodnutí, ale aj možnosť využívania alternatívnych riešení, akým je napríklad mediácia. Čo sa týka témy medzinárodného osvojenia, v tejto súvislosti oceňujem, že sa uznesenie zasadzuje za právo dieťaťa zostať aj v prípade adopcie v kontakte so svojim pôvodným prostredím, kultúrou a jazykom. A zo všetkého najdôležitejšie je samotné posudzovanie potreby odobratia dieťaťa biologickým rodičom a následné rozhodnutie o jeho osvojiteľnosti. K takýmto riešeniam by sa podľa môjho názoru malo pristupovať iba v krajných prípadoch, keď rodina ani s pomocou štátu nedokáže plniť svoju úlohu. V každom prípade by však mali byť takéto rozhodnutia veľmi starostlivo zvážené, mala by byť daná šanca na nápravu rodičom, ale aj širšiemu príbuzenstvu sa o dieťa postarať. Až vtedy totiž môžeme hovoriť, že rozhodnutie bolo prijaté v najlepšom záujme dieťaťa.

 
  
MPphoto
 
 

  Damiano Zoffoli (S&D), per iscritto. La tutela dei diritti dei minori è un tema di fondamentale interesse dell'Unione europea, come ben evidenziato dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Al tragico fenomeno della tratta dei minori si aggiunge un calo nel numero delle adozioni transfrontaliere, sia per ragioni economiche – persistente crisi –, che burocratiche – complessità delle procedure. Questo nega a un numero sempre maggiore di bambini il diritto di crescere in un ambiente familiare sereno e sicuro. È necessario impiegare ogni mezzo per favorire il buon esito delle procedure di adozione, evitando che le formalità burocratiche, pur necessarie, rappresentino un ostacolo, nel rispetto dell'interesse superiore del bambino. È doveroso, infine, porre l'attenzione alle delicate implicazioni psicologiche, emozionali, fisiche e socio-educative che possono manifestarsi quando un bambino venga allontanato dal proprio luogo d'origine, e fornire, in risposta a tali possibilità, un'adeguata assistenza e un adeguato sostegno ai fanciulli e alle famiglie, per garantire la massima tutela del diritto superiore dei bambini.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Predlog resolucije o varstvu interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na Evropski parlament, sem podprl.

Zaradi večje mobilnosti znotraj EU narašča število čezmejnih vprašanj v zvezi z zaščito otrok, ki vključujejo odvzem skrbništva. Ob prihajajoči reviziji uredbe Bruselj IIa, je razprava o pomanjkljivosti trenutne pravne ureditve nujna, da se celovito zaščiti pravni interes otroka in zavaruje njegove koristi v tovrstnih zadevah.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου