Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n ja Turkin välisen sopimuksen oikeudelliset näkökohdat, demokraattinen valvonta ja täytäntöönpano (keskustelu)
 3.Euroopan unionin rautatievirasto - Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa - Rautateiden turvallisuus (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.EU:n ja Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.EU:n ja Israelin välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Lapsen edun turvaaminen EU:ssa Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten perusteella (B8-0487/2016)
  4.6.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luominen
  4.7.Euroopan unionin rautatievirasto (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Rautateiden turvallisuus (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Vastuuvapaus 2014: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Vastuuvapaus 2014: 8., 9., 10. ja 11. EKR (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Vastuuvapaus 2014: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Vastuuvapaus 2014: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus (Euratom) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Vastuuvapaus 2014: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Vastuuvapaus 2014: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Vastuuvapaus 2014: Clean Sky -yhteisyritys (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Vastuuvapaus 2014: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Vastuuvapaus 2014: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Vastuuvapaus 2014: SESAR-yhteisyritys (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Asiakirjojen julkisuus vuosina 2014–2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Äänestysselitykset
  5.1.EU:n ja Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.EU:n ja Israelin välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Bolesław G. Piechan koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Lapsen edun turvaaminen EU:ssa Euroopan parlamentille esitettyjen vetoomusten perusteella (B8-0487/2016)
  5.6.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin luominen
  5.7.Euroopan unionin rautatievirasto (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Rautateiden turvallisuus (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävät indeksit (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Vastuuvapaus 2014: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2014 vastuuvapausmenettelyssä (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Vastuuvapaus 2014: 8., 9., 10. ja 11. EKR (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Vastuuvapaus 2014: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Vastuuvapaus 2014: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Vastuuvapaus 2014: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Vastuuvapaus 2014: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Vastuuvapaus 2014: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Vastuuvapaus 2014: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Vastuuvapaus 2014: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Vastuuvapaus 2014: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Vastuuvapaus 2014: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Vastuuvapaus 2014: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Vastuuvapaus 2014: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Vastuuvapaus 2014: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Vastuuvapaus 2014: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Vastuuvapaus 2014: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Vastuuvapaus 2014: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Vastuuvapaus 2014: Euroopan lääkevirasto (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Vastuuvapaus 2014: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Vastuuvapaus 2014: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Vastuuvapaus 2014: Euroopan rautatievirasto (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Vastuuvapaus 2014: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Vastuuvapaus 2014: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Vastuuvapaus 2014: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Vastuuvapaus 2014: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Vastuuvapaus 2014: Euratomin hankintakeskus (Euratom) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Vastuuvapaus 2014: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Vastuuvapaus 2014: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Vastuuvapaus 2014: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Vastuuvapaus 2014: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Vastuuvapaus 2014: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Vastuuvapaus 2014: Clean Sky -yhteisyritys (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Vastuuvapaus 2014: ECSEL-yhteisyritys (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Vastuuvapaus 2014: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Vastuuvapaus 2014: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Vastuuvapaus 2014: SESAR-yhteisyritys (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Asiakirjojen julkisuus vuosina 2014–2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 8.Poslanecký mandát
 9.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 10.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 11.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 12.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (9946 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (29444 kb)
Oikeudellinen huomautus