Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Aspekty prawne, demokratyczna kontrola i stosowanie porozumienia UE–Turcja (debata)
 3.Agencja Kolejowa UE - Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej - Bezpieczeństwo kolei (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Umowa UE-Gruzja o wspólnym obszarze lotniczym (przystąpienie Chorwacji) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Eurośródziemnomorska umowa UE-Izrael dotycząca usług lotniczych (przystąpienie Chorwacji) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Konwencja w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (przystąpienie Chorwacji) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Bolesława G. Piechy (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Ochrona dobra dziecka w UE w świetle petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego (B8-0487/2016)
  4.6.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie utworzenia europejskiego filaru praw społecznych
  4.7.Agencja Kolejowa UE (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Bezpieczeństwo kolei (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  5.1.Umowa UE-Gruzja o wspólnym obszarze lotniczym (przystąpienie Chorwacji) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Eurośródziemnomorska umowa UE-Izrael dotycząca usług lotniczych (przystąpienie Chorwacji) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Konwencja w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi (przystąpienie Chorwacji) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Bolesława G. Piechy (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Ochrona dobra dziecka w UE w świetle petycji skierowanych do Parlamentu Europejskiego (B8-0487/2016)
  5.6.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie utworzenia europejskiego filaru praw społecznych
  5.7.Agencja Kolejowa UE (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Interoperacyjność systemu kolei w Unii Europejskiej (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Bezpieczeństwo kolei (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Absolutorium za rok 2014: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w sprawie absolutorium dla Komisji za rok 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Absolutorium za rok 2014: 8., 9., 10. i 11. EFR (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Absolutorium za rok 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Absolutorium za rok 2014: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Absolutorium za rok 2014: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Leków (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Absolutorium za rok 2014: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Absolutorium za rok 2014: Agencja Dostaw Euratomu (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Absolutorium za rok 2014: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Absolutorium za rok 2014: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Absolutorium za rok 2014: Europejski Urząd Policji (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Absolutorium za rok 2014: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Absolutorium za rok 2014: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Absolutorium za rok 2014: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Absolutorium za rok 2014: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 9.Przesunięcie środków: patrz protokół
 10.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 11.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 12.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (9946 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (29444 kb)
Informacja prawna