Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0807(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0258/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0258/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2016 - 4.9
CRE 13/09/2016 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0328

Συζητήσεις
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

4.9. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου (A8-0258/2016 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
PV
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). – Dovolite mi, da pred glasovanjem o današnjih kandidatih za člane Evropskega računskega sodišča izpostavim dve pomembni dejstvi.

Prvič, Pogodba o delovanju Evropske unije v 286. členu določa, da Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom sprejme seznam članov za Evropsko računsko sodišče, sestavljeno v skladu s predlogi držav članic.

Seveda to pomeni strogo formalno, da naj bi Parlament imel samo posvetovalno vlogo, vendar to ne pomeni, da Svet naj ne spoštuje in upošteva tudi volje Evropskega parlamenta.

Zato mislim, kar se je zgodilo v nekaterih prejšnjih primerih, da tokrat in tudi v bodoče resno Svet vidi in upošteva stališče Evropskega parlamenta pri teh kandidaturah, sicer ne vem, zakaj izvajamo ves ta postopek, če ima na koncu Svet odločilno besedo. In mislim, za dobro sodelovanje v bodoče, je to pomembna informacija.

In drugič, še večjo skrb pa vzbuja dejstvo, da so na današnjem seznamu kandidatov za nove člane Evropskega računskega sodišča ponovno zgolj kandidati moškega spola.

In Parlament že dalj časa opozarja na pomen ustreznosti ravnovesja spolov. Poročilo Parlamenta o vlogi Evropskega računskega sodišča v prihodnosti navaja, da bo Parlament zelo resno upošteval vprašanje uravnoteženosti zastopanosti spolov med člani Računskega sodišča.

In samo za informacijo: trenutno Evropsko sodišče zastopajo samo štiri članice od skupno 28 članov. In če se bo tempo nadaljeval tako, kot kaže, bo slika še bolj porazna.

Mislim pa da, v primerjavo naj dodam, da je prav ta Parlament takratnemu kandidatu Junckerju jasno povedal, da število komisark v trenutni Komisiji ne sme biti nižje od števila komisark prejšnjega kolegija.

Čas je, da uveljavimo enake standarde v vseh evropskih inštitucijah, in upam, da se bo to resno upoštevalo tudi vnaprej.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου