Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017 (συζήτηση)
 3.Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  5.2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  5.3.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  5.4.Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (ψηφοφορία)
  5.5.Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (ψηφοφορία)
  5.6.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (ψηφοφορία)
  5.7.Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (ψηφοφορία)
  5.8.Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (ψηφοφορία)
  5.9.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (ψηφοφορία)
  5.10.Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3.Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4.Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5.Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7.Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8.Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9.Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10.Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 10.Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
 11.Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών (συζήτηση)
 12.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (συζήτηση)
 13.Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (συζήτηση)
 17.Θέσπιση εγγύησης δεξιοτήτων (συζήτηση)
 18.Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (συζήτηση)
 19.Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3154 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (10295 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου