Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

12. Αναθεώρηση ΠΔΠ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  El Presidente. – El punto siguiente en el orden del día es el debate a partir de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la revisión del MFP.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Korčok, President-in-Office of the Council. – Mr President, thank you very much for this opportunity to lead you through the process where the Slovak Presidency was engaged in the Council to explore possibilities on amendment to the Multiannual Financial Framework. I would like to lead you through, but we agreed with Vice-President Kristalina Georgieva that she will explain more in detail the components of the package that the Council is proposing. Instead, I will share with you a few political remarks, but I would like to start by saying that the Slovak Presidency has a clear guidance for the process of review/revision of the Multiannual Financial Framework, and that was given by the MMF Regulation agreed in 2013. I would like to quote what was written there, namely that the review shall, as appropriate, be accompanied by a legislative proposal for the revision of the MMF Regulation. So that was a clear guidance for us.

I would like to say that we started in the Council the work on MMF review/revision with a political debate, so this was not for us, Mr President, a technical exercise. On the contrary, we knew that we needed to have a frank and open political debate where we should ensure consensus, or an opinion, on whether the financial perspective, as agreed back in 2013, corresponds to new challenges both outside of the EU and inside the EU, and whether we have sufficient flexibility to react to unforeseen circumstances or events. So these two objectives were at the forefront of our effort. Number one: whether we need more in terms of financial resources, and to ensure more flexibility. I can say that the outcome of this political debate that we have had under our leadership in the Council was, yes, the Council recognised that the events outside of the Union and internal challenges in fact require additional resources, and that we need more flexibility to react swiftly to the challenges that I have referred to. So on that basis the Commission has proposed, in mid-September this year, a review and revision of the financial perspective that we have agreed in 2013.

The second point that I wanted to make is about the process. This was important. Of course the substance matters, but the process this time was extremely important. We all know, both Parliament and the Council and the Commission, that we have been working in a framework given by special legislative procedure. Nevertheless, we in the Council knew that Parliament has well-defined expectations when it comes to the need to revise the financial perspective; we were aware of the resolution that you have adopted, and that is why, in spite of this special legislative procedure, we, together with the Commission, have engaged in a very open dialogue with you, with Parliament. I want to thank your representatives, representatives of this House, led by Chair Arthuis and the two rapporteurs Madam Thomas and Mr Olbrycht. I have to say they were very tough negotiators. There were moments when really it was not easy for us to accommodate everything for which you, Mr Chair, Madam rapporteur, rapporteur Olbrycht, have been fighting for. It was very difficult with you. But, when I look back, I dare say that it was thanks to your perseverance that in fact we were able together to come up with a package, which I think duly reflects both the need for additional resources and for more flexibility, so I think it is to your credit and your merit that it is included in this package.

Thirdly, as I said, I will not go into details. I would like to kindly ask Kristalina to lead you through, but I would like to say that this package, when it comes to resources, is giving a chance to mobilise more than EUR 6 billion to be allocated for the most outstanding priorities until the end of this financial perspective. Two, I would like to say that 85% of these additional resources represent fresh money. Redeployment is part of it, but it was needed, because you know that the resources of the Member States are limited – they are scarce – so redeployment is a legitimate part of it. But 85% of additional resources represent fresh money, and this fresh money will be used in the most pressing challenges, starting with migration, with security, with youth unemployment. And when I speak about youth unemployment, I think that is not an issue of everyday practice that the Council has in fact agreed more than the Commission has proposed, so the Council is proposing for Youth Employment initiative 20% more than the original proposal of the Commission matched with additional resources. I think we will have a good deal to fight what are the concerns of our citizens, that is, youth unemployment.

Secondly, when it comes to flexibility, very quickly, we know we are living in difficult times, and we need to react swiftly to the events outside of the Union and inside the EU, and therefore I would just remind you that what the Council has agreed on is increasing the emergency aid reserve, the flexibility instrument – additional funds allocated by reshuffling of special instruments – and we increased the ceilings for global margin for payments and extended the scope for global margin for commitments to cover also the areas of migration and security. So this is just a fraction of what the flexibility and the changes to flexibility can bring if we agree on this revision.

In conclusion, I dare say that this is the moment where we have to bear in mind that it is possible to agree on a package (or it was not possible to agree on the package) where everyone’s demands, requests and expectations can be met up to 100%. In politics this is rarely the case where everyone can be happy up to 100%. At the same time, I dare say, on behalf of the Presidency, when I look at the moment where we started in mid-September, and compare to where we are today, where the landing zone possibly could be, I am quite proud, because I would like to remind you that we started at the moment when the appetite to go beyond mere review in the Council and engage in a real revision which could be a result of our common effort, was very low. So I think we, all the three engaged institutions – the Commission, Parliament and the Council – can proudly present this package where the Council has found a broad agreement on its element on 15 November. And two, it is important for me to recall in this House that if you look at the package as it stands right now, I think the elements that are in there represent the maximum possible of what the European Parliament’s demands were. And this is why I hope this House at the end of the day will look at it politically – look at it as a chance for our citizens – and in fact Parliament will be able to give consent for this Multiannual Financial Framework mid-term review. I thank you for your attention and I am looking forward to your interventions.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission. – Mr President, it is indeed very satisfying that this time, when I talk about the mid-term process, I will no longer use the word ‘review’. I will talk about mid—term revision, because the proposal we have in front of us is a proposal for revision. Indeed a lot has been done – also in informal consultations with Parliament – to move us towards a place where the job of providing resources to our citizens for the remaining period is well done. I do, of course, fully recognise that there are aspects of this where Parliament does not feel completely satisfied. I realise that there will be opportunities today to debate, and perhaps to continue after today. But let me outline the key elements in this broad agreement that the Council has proposed.

First, a very important element is what we would call top-ups – in other words, additional financial resources towards our top priorities. The total of these additional resources is significant – EUR 5.1 billion – of which EUR 3.9 billion is for migration and security and EUR 1.2 billion for the Youth Employment Initiative. I do recognise that, while it is below what Parliament recommended, the proposal is above the original Commission proposal, which was for EUR 1 billion. We also have to put on record that for Heading 1A the Council’s broad agreement falls behind the Commission proposal and even further behind Parliament’s proposal. The Council has requested that these top-ups be financed from redeployments within Heading 1A. We think that there should be more flexibility regarding redeployments. We accept the fact that we have to squeeze the budget for priorities, but there has to be more flexibility, and they anyway need to be decided in the course of the annual budget procedures. I think that there is some room here for a pragmatic compromise solution that fully respects the prerogatives of the budgetary authority. It is not for the Commission but for the Council, the budgetary authorities and the Parliament to decide, but there may be some space here to reach a pragmatic outcome.

The second – and actually the most difficult and therefore the most valuable – part of this package is on flexibility. Why? Because any amendment of the MFF regulation requires unanimity. It requires all Members of the Council to agree. In that sense I genuinely congratulate the Slovak Presidency for guiding the Council towards that broad agreement on flexibility. What are we talking about? We are talking about sizeable increases in flexibility in terms both of commitments and payments. In very simple terms, if there is no agreement on this proposal – if it falls apart – we will have no funds available under the flexibility instrument in 2017, and that is the EUR 740 million that otherwise would be available.

Secondly, over the years 2017—2020 we would have additional availabilities for special instruments amounting to a bare minimum of EUR 1.3 billion. It would definitely be more than EUR 1.3 billion. Why? Because we are calculating only one year of what is left over from the European Globalisation Fund and European Union Solidarity Fund. It is very unlikely that in the other years there would be nothing left over based on historical evidence, but we have taken a very conservative approach to count only what we are certain would be available. This is critical for us in terms of building flexibilities as, without an agreement, the possibility to use the margins left under the ceilings in the previous financial year for financing additional measures via the global margin for commitments would end next year. If we want to continue, we will have to have unanimously agreed revision.

Last but not least, the Council has agreed to raise the global margin for payments available in 2019 and 2020 when we know that demand for payments will be highest by a total of EUR 6 billion at current prices. The Council has also agreed to settle in a very pragmatic and positive way the issue of the disputed EUR 350 million in payment appropriations which arose in 2014 in relation to the mobilisation of EUR 2.8 billion from the contingency margin to reduce the backlog of payments. So, from that perspective, what we see is a chance to expand flexibility that is pretty much exhausted as a result of the crises that have been pressuring us.

In conclusion, we have a very valuable opportunity to revise the MFF and give us more space. It is a matter of accepting our responsibilities – all of us – to make sure that we have that space to do what is necessary. From the Commission side, we would be happy to facilitate further discussions. We believe that we have all been putting our best foot forward in terms of bringing what we believe is right and to end this calendar year knowing that in the future we have more money and more space to do what is necessary.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Panie Ministrze! Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy poprzednią debatą a tą debatą. W poprzedniej debacie wyraźnie podkreślaliśmy, że doszliśmy wspólnie do końca pewnego działania, czyli osiągnęliśmy określony cel. W czasie tej debaty jesteśmy w dalszym ciągu w trakcie dochodzenia do celu, jesteśmy jeszcze przed końcem, w związku z czym również ton naszej debaty jest nieco odmienny.

Chciałbym podkreślić, że Parlament Europejski, przygotowując tę perspektywę, wyraźnie zaznaczył, że trzeba będzie w połowie okresu sprawdzić, czy rzeczywiście została ona dobrze skonstruowana. Trzeba zrobić przegląd, review, a jeżeli okaże się to konieczne, trzeba będzie przeprowadzić rewizję. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że pomimo pierwszych negatywnych rekcji na nasze propozycje rewizji, zarówno Komisja przygotowała swoją propozycję rewizji, jak również Rada, prezydencja słowacka, podjęła ten temat i zgodziła się co do tego, że wieloletnia perspektywa wymaga zrewidowania. Co znaczy wymaga zrewidowania? Wymaga zmiany. Skoro wymaga zmiany, to jest to kwestia podejścia do tego, co musi być zmienione. Pewne zasadnicze elementy zostały już wprowadzone w budżecie na rok 2017. One otwarły pewne działania, a teraz musimy zrobić krok dalej i rzeczywiście poprawić lub zmienić perspektywę finansową na następne lata zgodnie z tym, co uzgodniliśmy w budżecie na rok 2017.

Parlament Europejski, my jako sprawozdawcy, bardzo doceniamy wysiłki prezydencji słowackiej zmierzające do tego, by wypracować jednolite stanowisko w Radzie na temat wieloletniej perspektywy i rewizji. Bardzo doceniamy również wkład Komisji Europejskiej w to, żeby ta propozycja była ważna, interesująca i rzeczywiście do zaakceptowania. Równocześnie jednak chciałbym powiedzieć, że Parlament Europejski z niezwykłą uwagą śledzi dynamikę tego, co się dzieje w Radzie. Widzimy, co się dzieje z protestem Włoch. Mamy informacje od rządu włoskiego, że rząd włoski oczekuje od prezydencji takiego prowadzenia rozmów, żeby rewizja była bardziej ambitna, żeby rewizja rzeczywiście wskazywała na większą elastyczność, na większe możliwości elastyczności w następnych latach.

Skoro tak jest, to rozumiemy, że propozycja Rady jest jeszcze niegotowa i że prace są w toku. Dziś jeszcze nie jesteśmy na etapie wyrażenia zgody – bądź nie – bo rozumiemy, że sytuacja w Radzie jest w dalszym ciągu dynamiczna. My to akceptujemy i wchodzimy, w związku z czym, w ten proces. Parlament Europejski w związku z tym oczekuje dalszych rozmów, które zbiegają się również z rozmowami z rządem włoskim. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na to, że Parlament Europejski na pewno będzie wskazywał na potrzebę wzmocnienia elementów elastyczności, dotyczących w szczególności zwiększenia elastyczności unijnego budżetu, instrumentu elastyczności, rezerwy na pomoc nadzwyczajną, globalnego marginesu zobowiązań i recyclingu niewykorzystanych anulowań zobowiązań.

W tej sprawie wygląda na to, że zgadzamy się po części z oczekiwaniami rządu włoskiego. Oczekujemy od prezydencji słowackiej otwartości i rozmów, które będą zmierzały do osiągnięcia porozumienia po to, żebyśmy my w Parlamencie, zgodnie z procedurą zgody, mogli na końcu zatwierdzić, czy też potwierdzić nasze stanowisko. Oczekujemy otwartości prezydencji słowackiej i dalszych rozmów.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Monsieur le Représentant du Conseil, permettez-moi de commencer par me joindre à l'hommage rendu par mes collègues à Mme la vice-présidente Georgieva, à qui je souhaite bonne route, même si je suis sûre, je l'espère en tout cas, qu'elle n'est pas tout à fait partie.

Pour évoquer la révision, il me faut revenir un instant sur le budget 2017, comme l'a fait mon collègue corapporteur. Ces négociations ont été rugueuses, ce qui me laisse toujours perplexe puisque nous partageons la plupart des priorités: l'emploi, la croissance et surtout la jeunesse.

Nous avons tenu le cap et, malgré l'heure avancée de la nuit, nous sommes parvenus à un accord acceptable, notamment grâce aux 500 millions d'euros pour l'emploi des jeunes et aux 200 millions d'euros supplémentaires pour la croissance et l'emploi.

Comme vous l'avez dit, Monsieur le Représentant du Conseil, il s'agit pour une fois d'argent frais et non de redéploiement, c'est-à-dire sans couper dans les programmes existants mais en mobilisant des marges budgétaires non utilisées et indispensables pour répondre aux défis actuels.

Le Parlement obtient donc la relance du programme européen de lutte contre le chômage des jeunes, qui n'avait plus de crédits d'engagement en 2016. Mais, si nous voulons combattre le chômage des jeunes, nous ne nous contenterons pas d'une rallonge pour le programme 2017 mais nous devons pouvoir dégager les moyens nécessaires afin que ce programme soit efficace dans les années à venir. Il en va de même pour nos instruments de relance économique.

Bref, le cadre financier de l'Union européenne 2014-2020, adopté en 2013, a besoin d'une révision ambitieuse et je salue tant la Commission que les efforts de la Présidence slovaque pour le reconnaître, et je vous remercie, Monsieur le Représentant du Conseil, d'accepter d'ouvrir la discussion en vue d'un compromis où personne ne sera satisfait à 100 %, ni le Parlement ni le Conseil. L'arrivée des réfugiés, les engagements de la COP 21, les crises agricoles, les sous-investissements, la sécurité intérieure, la défense, bref, tous ces bouleversements l'exigent.

Or, il faut être conscient que tout ce que nous avons obtenu dans le budget 2017 risque d'être perdu si nous acceptons la proposition du Conseil sur la révision du cadre financier de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Je sais que le Conseil n'a pas encore de position unanime, comme l'a dit mon collègue Olbrycht, que les discussions continuent, mais je me dois d'insister. Pour le moment, le compte n'y est pas, mais je suis sûre que nos discussions seront fructueuses.

Le Parlement ne pourrait accepter je ne sais quelle annexe qui réduirait le cadre financier pluriannuel et contraindrait encore davantage les budgets annuels, alors que nous constatons tous les défis supplémentaires qui sont apparus depuis 2013. Au contraire, cette révision doit être l'occasion d'accroître les flexibilités – vous l'avez dit, je crois que nous le partageons tous ici – pour que le budget européen puisse s'adapter à un monde en mutation.

Pour renforcer les instruments existants comme l'instrument de flexibilité, nous proposons 750 millions d'euros par an. Pour la réserve d'aide d'urgence, nous demandons 400 millions d'euros par an – vous voyez que nous sommes même plus bas que la proposition de la Commission. De même, la Commission européenne avait proposé que soient réintégrés dans le budget de l'Union les crédits d'engagement non utilisés. Nous proposons que soient réincorporés au budget les désengagements d'au moins deux rubriques: la rubrique 3 sur la sécurité de la citoyenneté et la rubrique 4 "Europe dans le monde" pour alimenter la marge globale d'engagements.

Sur les paiements, des mesures sérieuses doivent être prises contre une crise des paiements à la fin de la programmation budgétaire. Les plafonds maximums de la marge globale des paiements doivent être rehaussés. La comptabilisation hors des plafonds de paiement des instruments spéciaux reste en débat sur la table et sera un enjeu majeur en fin de période,

Gardons à l'esprit que le cadre financier actuel est à la fois inférieur au précédent et pourtant davantage sollicité. Il doit donc être pleinement utilisé. Car, si nous parlons aujourd'hui de la révision du cadre financier actuel 2014-2020, demain s'ouvriront les débats sur les prochaines perspectives financières et je veux rappeler une réalité qui est à l'origine de nombreuses difficultés que nous rencontrons: 90 % du budget l'Union repose sur les contributions directes des États membres. Ce système est intrinsèquement pervers puisqu'il incite chaque État à réduire le plus possible sa contribution au budget de l'Union afin de garder le maximum pour son budget national.

L'intérêt général européen est donc balayé au profit des égoïsmes nationaux par le système lui-même. Pire, le résultat global est un budget réduit, finalement contraire aux intérêts des États membres. Cette situation n'est pas une fatalité, des solutions existent. Ce sont les ressources propres. Comme ce fut le cas par le passé, les ressources propres doivent reprendre une place prépondérante dans le budget européen.

Nous attendons une proposition forte du groupe de haut niveau, bien sûr, et nous serions heureux, si ce n'est ravis, que le Conseil émette, lui aussi, un signal en ce sens.

Je vous remercie et bonne discussion dans les jours à venir!

 
  
MPphoto
 

  Bernd Kölmel, im Namen der ECR-Fraktion. – Herr Präsident! Zunächst bedanken wir uns bei allen, die an der bisherigen Entstehung dieser Argumentationslinien beteiligt sind. Diese Argumente zur Überarbeitung des MFR beleuchten aber zu wenig die wirklichen Anforderungen an die EU. Die EU muss schlanker werden. Und jeder, der hier arbeitet, darf niemandem weismachen, dass man mit staatlichen Programmen dauerhaft Arbeitsplätze schaffen kann. Das sind letztlich alles Marktverzerrungen. Denn wir müssen unterscheiden: Da, wo kurzfristig Hilfe erforderlich ist, kann und soll man sie natürlich leisten, aber die Hilfe, die die EU leistet, wird üblicherweise einmal begonnen und dann dauerhaft fortgesetzt. Das können und sollten wir uns nicht leisten. Wir sollten bei dieser Gelegenheit auch nicht ausblenden, dass wir mit vielen Euro Probleme beheben, die wir ohne den Euro gar nicht hätten. Deshalb sollten wir auch das Problem „Euro“ hier in den Fokus nehmen.

Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Vizepräsidentin Georgieva, für die fantastische Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Es war mir immer eine große Freude, Sie in unserem Haushaltsausschuss zu sehen. Ihre Argumente und auch Ihre Gradlinigkeit sind vorbildhaft. Herzlichen Dank!

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, dans cette affaire du cadre financier pluriannuel, nous nous trouvions devant trois questions essentielles.

Première question: faut-il une révision? Le Parlement européen a toujours dit oui, et il fallait de sa part une détermination sans faille pour la demander et cela a été fait lors de l'approbation par notre assemblée du bon rapport de M. Olbrycht et de Mme Thomas.

Il fallait ensuite une bonne proposition législative de la Commission et, Mme Georgieva, vous avez répondu à nos attentes: il y a eu une proposition législative de la Commission et j'ai dit, dès que nous en avons eu connaissance, qu’elle constituait une bonne base de discussion pour arriver à un accord.

Il fallait ensuite une volonté positive de la part du Conseil, et là je dois dire à la Présidence slovaque qu’elle m'a heureusement surpris. Nous ne nous attendions pas, de la part du Conseil, à une attitude aussi positive par rapport à notre demande relayée par la Commission.

Deuxième question: faut-il des moyens supplémentaires? Oui! Le corset actuel est trop étriqué, le cadre financier ne permet pas de répondre aux besoins urgents devant lesquels nous sommes. Y a-t-il des moyens supplémentaires? Oui! Sont-ils bien affectés? Oui! Ils vont dans le sens des bonnes priorités, à la fois l'emploi des jeunes et la gestion de la pression migratoire et de la sécurité. Est-ce suffisant? Je pense que non et je pense en particulier, Monsieur le Président du Conseil, que le corset que vous faites pour la rubrique 1a n'est pas sage. C'est un domaine dans lequel ne pratiquer que par le redéploiement me semble une erreur par rapport aux exigences.

Troisième question: faut-il une amélioration de la flexibilité? Oui! Y en a-t-il une qui est proposée? Oui! Est-ce suffisant? Je pense qu'on peut faire encore un peu mieux et que, notamment, les demandes que nous avions formulées dans le rapport Olbrycht et Thomas me semblaient plus judicieuses que celles que vous avez retenues.

Je vous souhaite bonne chance et bon travail pour aboutir à un accord parce que j'espère que nous y arriverons.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada, thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL. – Go raibh maith agat, a Chathaoirligh. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis na rapóirtéirí as an obair atá déanta acu chuige seo.

A Choimisinéir Korčok, táthar ag moladh i mBuiséad Leasaitheach Uimh. 4 de 2016 go mbeidh ísliú de EUR 7.4 billiún ar ranníocaíochtaí ó na Ballstáit. Cuir leis seo Buiséad Leasaitheach Uimh. 5 ina mbeidh ísliú ar ranníocaíochtaí ó Ballstáit do 2017. Táthar anois tar éis airgead fíor, a raibh níos mó de ann ná an t-airgead úr seo atáthar ag tagairt dó – tá tú tar éis é sin a ghearradh. Is droch-chinneadh, drochphlean agus drochthoradh é, cosúil le Plean Junker a bhí ann chun an AE a tharrtháil – rud nár dhein caithfidh mé a rá.

Ar phointe eile, ba mhaith liom tagairt a dhéanamh d’Éirinn atá neodrach. Táimid tiomanta, agus má fhéachann tú siar ar ár stair – go háirithe ar an bpróiseas síochána – ní féidir linn tacaíocht a thabhairt don struchtúr cosanta Eorpach ar chostas coinníollacha maireachtála ár ndaoine. Is maith an rud é go bhfuil solúbthacht ann, ach gan dabht braitheann solúbthacht ar thosaíochtaí.

Caithfear leanúint ar aghaidh leis an bplé seo agus caithfear freagracht a ghlacadh agus toradh dearfach a aimsiú.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Maragall, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente; señor Korčok, señora Georgieva, yo creo que este debate tiene un pequeño defecto de origen, digamos. Y es que aún no tenemos en nuestras manos, como quizá hubiera sido conveniente, la propuesta formal, la propuesta que debería estar sometida ya a consideración formal y, por lo tanto, a un voto próximo inmediato.

No es todavía esa la situación. Tenemos su explicación, y la que nos acaba de dar la señora Georgieva, pero como ya se veía venir —un poco—, confirmamos que el mantra, que el nuevo mantra, la nueva palabra que lo arregla todo, que lo resuelve todo es «flexibilidad».

En «flexibilidad» cabe todo: los nuevos objetivos; los nuevos y no tan nuevos problemas; las urgencias; la inmigración; la economía; la seguridad, etc. Y es obvio que estamos abusando del concepto de flexibilidad.

Yo creo sinceramente que los Estados miembros le están diciendo una vez más «no» a Europa. Esa es la evidencia, al menos hasta este momento. Eso sí, con la abstención del Reino Unido y con una duda todavía sobre cuál será la posición final de Italia, pendiente más de su propio referéndum que de este debate tan europeo —o que, en todo caso, ha pedido tiempo en ese sentido—.

Creo sinceramente que el Consejo ha impuesto una separación indebida entre la revisión del marco financiero y la de los presupuestos anuales que lo desarrollan y aplican. La señora Georgieva nos decía el otro día, en el punto más caliente de la conciliación: «hay que concentrarse en el esfuerzo de ejercicio de la autoridad presupuestaria de cada año». Y es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Pero aceptemos también que la lógica, lo adecuado, sería que ese ejercicio de autoridad presupuestaria se diera en un marco efectivamente conocido, acordado, compartido, de previsión plurianual como debería ser el marco financiero.

En la propuesta que conocemos hasta ahora no hay crecimiento de los techos de gasto real. Hay una flexibilidad limitada y un uso generoso de los márgenes disponibles. Eso es todo.

Por eso, cuando ahora escuchamos al Presidente Juncker, por otra parte, hablar de crecimiento, de política fiscal, del giro para empezar a abandonar la austeridad, no podemos entender lo que parece incoherente: la rigidez contraproducente en la función del presupuesto de la Unión Europea, que sigue pareciendo la propuesta del Consejo, y por lo visto también de la Comisión.

La decisión ahora debería ser cómo lo hacemos crecer desde su dimensión inicial —ahora es Horizonte 2020, COSME, MCE—, y no cómo recuperar los recortes del FEIE, a qué ritmo y si los recuperamos todos —que no los recuperamos—. Deberíamos estar debatiendo cómo lo hacemos crecer. Deberíamos estar debatiendo cómo asumimos la responsabilidad que nos corresponde en la crisis de refugiados —y, por lo tanto, cómo añadimos recursos ahí—. Deberíamos estar debatiendo cómo disponemos de recursos suficientes para los temas de seguridad interior y exterior. En definitiva, la contribución del presupuesto europeo como valor añadido al desarrollo de la nueva etapa de crecimiento que Europa necesita y nuestros ciudadanos esperan. No tenemos esa perspectiva en este momento.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione politica che si è venuta a creare sulla revisione del quadro finanziario pluriennale rappresenta il fallimento di questa Unione europea. Ho sentito tanti colleghi e anche la Commissaria richiedere nuove risorse per combattere la disoccupazione, per la crescita, per le piccole e medie imprese, per finanziare l'innovazione: è tutto bellissimo, ma per fare questo servono soldi e oggi i soldi non ci sono. Gli Stati membri sono riluttanti a dare denaro all'Unione europea, per due motivi: oggi stanno vivendo una crisi economica senza fine e un'austerità che ha compresso i redditi e le risorse degli Stati membri e oggi non credono – come diceva il collega Maragall – nell'Unione europea, nel fatto che l'Unione europea possa spendere bene questi soldi. È inutile parlare di flessibilità del quadro finanziario pluriennale e chiedere più risorse, quando alla prima occasione il falco di turno, come ha fatto ieri il presidente dell'Eurogruppo, invita esclusivamente al rispetto rigoroso delle regole.

Se vogliamo più risorse, dobbiamo far tornare gli Stati membri e l'Europa alla crescita, e sappiamo che oggi, il blocco principale alla crescita, ha un nome e c'è un responsabile. Questo responsabile è l'euro, la moneta unica che costringe alla compressione e all'austerità. Senza la liberazione da questo vincolo non andremo da nessuna parte. Possiamo discutere di flessibilità quanto vogliamo, ma non arriveremo a nessun risultato, sarà inutile. Inutile come la polemica del Primo ministro Renzi, che vuole porre il veto sul quadro finanziario pluriennale.

Credo che dopo il referendum del 4 dicembre, se ancora sarà il Primo ministro italiano, tornerà sui suoi passi e cederà subito alle pressioni di Juncker, della Merkel e dei suoi soci. Perché Renzi non dice ai cittadini italiani che, avendo votato sì al bilancio rettificativo numero 5, ha costretto i contribuenti italiani a versare un miliardo di euro aggiuntivo al bilancio europeo. Questa situazione non è sostenibile e questa flessibilità non ci aiuterà. Gli obiettivi di lungo termine devono essere conseguiti con ben altre risorse.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Lieber Kollege Zanni! Michael Theurer ist mein Name. Sie haben gerade davon gesprochen, dass die Krise dazu führt, dass die Haushalte überbelastet werden. Das leuchtet aber nicht ein, denn unser Haushaltssystem ist ja an das Bruttoinlandsprodukt gekoppelt, also an die Wirtschaftskraft. Das heißt also: Wenn die Wirtschaftskraft niedriger ist, zahlen die Mitgliedstaaten auch weniger ein. Ihre Argumentation ist doch nicht schlüssig!

Das System ist doch sinnvoll: Jeder bezahlt ein Prozent ein, und wenn es einem Land schlecht geht, zahlt man weniger, und die Länder, denen es besser geht, zahlen mehr. Sind Sie bereit zu akzeptieren, dass dieses System gerecht ist?

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni (EFDD), risposta a una domanda "cartellino blu". – Per il motivo che c'è un blocco alla crescita, che è rappresentato dalle rigidità della moneta unica, non possiamo chiedere più risorse o più flessibilità nel rivedere il quadro finanziario pluriennale. Se noi, come Europa, saremo in grado di ritornare a politiche di crescita, allora anche il bilancio dell'Unione potrà avere più risorse e potrà investire di più per risolvere i problemi della disoccupazione, per fare più investimenti, per avere più risorse da dedicare alla ricerca. Ma, senza crescita e con le rigidità delle regole di Maastricht e del Patto di stabilità e crescita, non andremo da nessuna parte, non ci saranno le risorse necessarie per portare avanti queste politiche.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο υπό την παρούσα μορφή αποτελεί ένα αποτυχημένο μοντέλο κατανομής εις βάθος χρόνου των πόρων της Ένωσης· καθαρά τεχνοκρατικό, άκαμπτο δημοσιονομικά, περιορισμένης ευελιξίας και χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα, οδηγεί με μαθηματικό τρόπο στην ύφεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι κινητοποιήσεις περιθωρίων για απρόβλεπτες ανάγκες του τρέχοντος και του επόμενου έτους που είναι προς ψήφιση για την αντιμετώπιση των λανθασμένων πολιτικών της Ένωσης στη λαθρομετανάστευση και, με βάση τους περιορισμούς που θέτει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεσμεύονται κεφάλαια του 2018 και του 2019 από τώρα. Αυτό σημαίνει πρόβλεψη; Σημαίνει ανάπτυξη; Σημαίνει ευελιξία;

Ταυτόχρονα ο Ερντογάν εκβιάζει την Ένωση με ορδές λαθρομεταναστών και απειλεί ευθέως την Ελλάδα και την Κύπρο με εισβολή στα εδάφη τους. Είναι σε θέση η Ευρώπη να αντιμετωπίσει οικονομικά με τα υπάρχοντα εργαλεία μια τέτοια πιθανή εξέλιξη; Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να καταργηθεί. Τη θέση του να λάβει ένα επιχειρησιακό σχέδιο βάθους τριετίας με γενικές ποσοστώσεις επί των σημαντικών πτυχών της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης, μεγάλα περιθώρια ευελιξίας, με έμφαση στην πραγματική ανάπτυξη, την εργασία, όχι απλά την απασχόληση των πολιτών και την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισορροπιών μεταξύ των κρατών μελών.

Όπως έχετε αντιληφθεί, το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή που έχει μεταλλαχθεί σήμερα καταρρέει. Αν θέλετε να το σώσετε, πάρτε γενναίες αποφάσεις. Δημιουργήστε μια Ευρώπη των Εθνών. Είναι η μόνη διέξοδος, γιατί λίαν συντόμως θα πάρετε απάντηση από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ολλανδία.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). – Senhor Presidente, as instituições da União Europeia têm de ser credíveis. Para serem credíveis, têm de cumprir e cumprir é com os cidadãos, com as pequenas e médias empresas, com os jovens, com os investigadores, com as regiões, com as autoridades locais.

Nós queremos cumprir e ajudar o Conselho a cumprir, mas para cumprir não podemos fazer reafectações. O que é uma reafectação? É um corte de uma prioridade assumida. E nós, para novas prioridades, para novas políticas, temos de ter recursos excecionais. Está claro que a revisão do quadro financeiro plurianual é um imperativo que exige que as instituições se unam para não perderem credibilidade.

O Conselho faz muitas proclamações, mas tem de ser consequente depois com os recursos financeiros para dar seguimento a estas proclamações. Nós não podemos aceitar que se não passe dos discursos depois para os atos. Há uma coisa que me impressiona, e dirijo-me ao Conselho, é que eu não percebo por vezes a atitude masoquista que o Conselho tem.

80% do orçamento da União Europeia vão para os Estados-Membros. Temos um orçamento retificativo de 7 300 milhões de euros, em que esse montante é devolvido. Isto mostra uma má execução dos fundos comunitários. Mas, depois, vamos ter de repor esse dinheiro, os Estados-Membros têm de repor esses montantes. O que é que isso significa? Que vamos precisar de flexibilidade. Flexibilidade no próprio interesse do Conselho, flexibilidade no interesse das regiões. Nós queremos uma coisa muito simples: é que os montantes que estão no orçamento sejam utilizados e que nenhum euro que está no orçamento seja desperdiçado.

Eu penso que isto é algo de fácil compreensão. Eu penso que isto devia ser partilhado por todos e, por isso, estamos no bom caminho, a proposta que está em cima da mesa pode ser melhorada, e deve ser melhorada no interesse das instituições, no interesse do próprio Conselho, desde logo, em primeiro lugar.

(O orador aceita responder a uma pergunta "cartão azul" (n.º 8 do artigo 162.º)).

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Ön rugalmasságról beszélt. Bizonyos mértékig ebben én egyet tudok érteni. Ön mit tudna kezdeni azzal a helyzettel, amikor egy tagállami kormány rendszerszinten szervezi meg az európai uniós forrásoknak az eltérítését a közös céloktól, és a saját baráti körének adja oda, mint például ez történik Magyarországon. Sőt, adott esetben európai uniós pénzből fizetnek Európai Unió ellenes propagandát.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE), Resposta segundo o procedimento "cartão azul". – Os regulamentos da União Europeia têm de ser cumpridos. O acervo comunitário tem de ser respeitado. Para isso, temos a Comissão Europeia que obriga, ou deve obrigar, e outras instituições, a que os Tratados sejam cumpridos.

Depois, há o princípio da subsidiariedade e os Estados-Membros devem respeitar todo este acervo, devem respeitar os regulamentos comunitários e, depois, ter também liberdade para cumprirem os seus programas, os acordos de parceria, seja qual for o Estado—Membro.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D). – Señor Presidente; brexit, Trump, el auge de los populismos, de los euroescépticos, de los eurófobos, crisis económica, crisis de refugiados, amenaza terrorista... ¿Qué más tiene que ocurrir para que los ministros que se sientan en el Consejo levanten la cabeza y vean que el mundo a nuestro alrededor ha cambiado y que nuestras respuestas ya no son válidas y tenemos que mejorarlas?

Quiero recordar una carta firmada por el Presidente Juncker, el Presidente Tusk y el Primer Ministro Bettel en el que decían: «Hacer que nuestras acciones se correspondan con nuestros compromisos es la mayor prueba a la que nos enfrentamos y es una prueba que no nos podemos permitir fallar.».

Pues yo creo que, de momento, estamos fallando, pero también creo que la revisión del marco financiero es una oportunidad para empezar a rectificar, para demostrar que la Unión tiene un proyecto de presente y de futuro ambicioso, con la mirada puesta en aquellos que más necesitan nuestra intervención y nuestro apoyo; un proyecto que pueda mirar a los jóvenes desempleados a la cara, que sea ejemplo de atención y de integración de los refugiados, que sea la envidia de la comunidad científica, que lidere la lucha contra el cambio climático, que considere la cultura y a los creadores como un sector estratégico y que sea referente en la cooperación al desarrollo; un proyecto que pueda volver a conquistar a nuestro continente. Y eso solo se puede hacer desde la política y desde los presupuestos.

Vicepresidenta Georgieva, le quiero agradecer muy sinceramente su trabajo y su compromiso durante estos últimos años y le quiero pedir una última contribución en sus días al frente de la cartera de Presupuesto: ayúdenos a conseguir con el Consejo esta revisión que tanto vamos a necesitar.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Zabierając głos w debacie poświęconej przeglądowi wieloletnich ram finansowych, chciałbym przywitać z uznaniem rysujący się w Radzie kompromis w tej sprawie i wyrazić nadzieję, że także Włochy do niego przystąpią po rozstrzygnięciu referendalnym w najbliższą niedzielę. Na szczególne podkreślenie zasługuje uzgodnienia wzrostu wydatków w działach trzecim i czwartym, co daje szansę na wzmocnienie działań Unii poza jej granicami w celu wyeliminowania przyczyn emigracji w krajach pochodzenia i tranzytu, a także skuteczniejszą niż do tej pory ochronę zewnętrznych granic Unii. Unia powinna odstąpić od realizacji kuriozalnego programu kwotowania imigrantów, który w ciągu roku został wykonany w zaledwie 3%, i zobowiązać kraje członkowskie, aby w zależności od swojego potencjału gospodarczego wspierały ze swoich budżetów narodowych unijną politykę pomocy imigrantom w krajach pochodzenia i tranzytu. Niepokoją jednak znaczące opóźnienia we wdrażaniu programów unijnych, co odzwierciedla choćby budżet korygujący numer cztery na rok 2016, co może doprowadzić do nowego kryzysu płatności, podobnie jak to było w końcówce realizacji poprzedniej perspektywy finansowej.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL). – Señor Presidente, esta revisión del marco financiero plurianual se convierte desgraciadamente en una oportunidad perdida. Veníamos de un marco financiero muy poco flexible, y muy insuficiente, sobre todo; un marco que no estaba adaptado a las necesidades del momento actual de urgencia que vivimos y que requiere de una inversión nueva. Y en este sentido, se ha decidido no hacer nada; nada para dotarnos de más presupuesto para hacer frente a la crisis social. En cambio, sí se ha decidido aumentar en externalizar fronteras vulnerando el derecho internacional al asilo de las personas refugiadas, como se hace con Turquía.

Vivimos un periodo de urgencia y de excepcionalidad pero tenemos contables tacaños, desgraciadamente. Si el reto es tener un marco presupuestario suficiente para que la Unión Europea dé respuesta a las necesidades de la gente, ustedes van en dirección contraria.

Tanto para el presupuesto de 2017, que debatíamos antes, como para este marco financiero, necesitamos un giro de 180 grados en la política presupuestaria que permita, por un lado, atender a las urgencias humanitarias y sociales y, por otro, un cambio de modelo productivo para hacer frente al cambio climático.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte daran erinnern, dass die Grünen dem jetzt laufenden MFF nicht zugestimmt haben, weil wir gesagt haben, er ist zu unökologisch, er ist nicht flexibel genug, und vor allem, weil das Budget zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union gekürzt wurde; in einer Situation, wo eigentlich allen klar war, dass die Europäische Union mehr tun muss. Deswegen war klar: Wir wollen auf jeden Fall eine wirkliche Midterm-Revision.

Jetzt hat der Vertreter der slowakischen Präsidentschaft gesagt: Ja, es gibt frisches Geld. Genau das bezweifle ich. Es gibt nämlich nicht wirklich frisches Geld. Frisches Geld würde bedeuten, dass man politisch bereit ist, über die Obergrenzen, die gemeinsam mit Mehrheit beschlossen worden sind, hinauszugehen. Gerade das passiert aber nicht. Es wird innerhalb der Grenzen, auf die man sich verständigt hat, durch Umverteilung und durch das Ausnutzen bis zu den Obergrenzen Geld mobilisiert. Aber von wirklich frischem Geld zu sprechen, ist aus meiner Sicht eine Falschdarstellung, denn das würde bedeuten, dass man den politischen Mut haben müsste, wirklich etwas zu verändern.

Ich bin der Meinung, dass wir ein EU-Budget brauchen, das wirklich in der Lage ist, Fluchtursachen zu bekämpfen, das auf das Pariser Klimaabkommen entsprechend reagiert – auch das ist jetzt nicht der Fall –, und wo es mehr Investitionen in die ökologische Transformation und auch in die EU-2020-Strategie gibt. Alles das wird mit den Vorschlägen, die jetzt diskutiert werden, aber nicht erreicht.

Ein Blick auf das Erasmus-Programm: Das Parlament hätte gerne gesehen, dass wir 200 Millionen mehr haben bis 2020. Jetzt soll es 100 Millionen geben, 50 davon im nächsten Jahr. Das heißt aber, dass dann für die drei Jahre danach jetzt schon festgeschrieben werden soll, dass das Parlament dann jährlich nichts Zusätzliches verhandeln kann. Ich finde, das ist eine falsche Beschränkung des Parlaments, und deswegen bin ich auch gegen diesen Diskussionsstand, wie wir ihn jetzt haben.

Eine letzte Bemerkung: Es war von Anfang an klar: Wenn wir ein neues Modell brauchen, brauchen wir wirklich neue Eigenmittel wie die Finanztransaktionssteuer, ökologische Steuern, CO2-Steuer oder Dieselsteuer. Bisher gibt es keine Signale auf Seiten des Rates, dass man zu einer solchen Reform wirklich in der Lage und bereit ist. Nur dann, finde ich, kann man von einer wirklichen Revision sprechen, wenn in allen diesen Feldern wirklich politische Bewegung da ist. Das sehe ich im Moment leider nicht.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). – Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, îmi pare tare rău că plecați, vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ați făcut până acum și sper ca până la sfârșitul anului să mai faceți ceva în plus. Vă mulțumesc pentru această propunere de rectificare, nu de revizuire, este foarte importantă. Domnule președinte al Consiliului, vă mulțumesc pentru efort, primul pas făcut până acum, însă cred că mai trebuie să mai faceți eforturi pentru a ajunge la o soluție și mai bună. Statele membre s-au angajat acum trei ani să cheltuiască o cifră, o sumă de peste 900 de miliarde. Acești bani trebuie cheltuiți în totalitate. Pentru aceasta avem nevoie de flexibilitate și avem nevoie de câteva lucruri propuse de doamna comisar, dar care încă nu sunt acceptate de Consiliu. Avem nevoie ca banii dezangajați să rămână în buget pentru că sunt angajați de statele membre, deci trebuie să rămână în buget și să fie utilizați pentru lucrurile urgente. Avem nevoie de flexibilitate, iarăși, este extrem de important. Avem nevoie ca banii să rămână în buget pentru a nu ajunge din nou în situația în care am fost acum doi ani, neavând bani pentru a plăti politicile europene. Este inadmisibil, acum două săptămâni am aprobat bugetul pentru ca statele membre să primească peste 8 miliarde de euro anul acesta și, în același timp, să negocieze pentru 50 de milioane. Deci, doamna comisar, vă rog ca în continuare să faceți eforturi pentru ca în totalitate propunerea dumneavoastră de rectificare să fie acceptată de Consiliu. Mulțumesc foarte mult.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (S&D). – Žijeme v období s historicky najväčšou potrebou zdrojov. Ak nebude hospodársky rast, ak ľudia nebudú zamestnaní, nebudú nakupovať, nebude ani inflácia a dlhy budú rásť. Rada a Európsky parlament prijali záväznú stratégiu. Tá vedie k investíciám s vysokou pridanou hodnotou, ktoré rast a zamestnanosť prinesú. Zdroje na plnenie tejto stratégie sú však obmedzené.

Preto potrebujeme vytvoriť inteligentný rozpočet, ktorý Európskej únii poskytne vlastné zdroje na dosiahnutie cieľov, ale aj zníži príspevok štátov do rozpočtu Európskej únie. Na návrhu pracuje Montiho skupina na vysokej úrovni. Kým sa tak stane, kľúčovými prvkami revízie viacročného finančného rámca musia byť maximálna flexibilita, dodatočné zdroje, efektívne využitie zdrojov a platby načas. Akýkoľvek prebytok, ktorý vyplynie z nedostatočného plnenia rozpočtu Európskej únie alebo z postihov, by mal v rozpočte Európskej únie aj zostať – bez toho, aby sa upravovali príspevky krajín.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Gospodine predsjedniče, povjerenici Georgievoj čestitam na kvalitetnom radu u Europskoj komisiji i želim puno sreće u budućem radu. Što se tiče revizije MMF-a, ono što moram posebno naglasiti je da nije jednostavno predvidjeti sve okolnosti koje će se dogoditi i zbog toga moramo imati fleksibilnost. Ovom revizijom pokazujemo da imamo fleksibilnost za ono što nam se događa – od migracija, preko nezaposlenosti mladih, krize u poljoprivredi, do nedostatka investicija, ulaganja u istraživanje i razvoj, u startupove – to je sve ono na što moramo odgovoriti.

Međutim, moramo voditi računa o prirodi pojedinih politika. Činjenica je da kohezijska politika u prvim godinama puno više ugovara, a tek kasnije se puno više plaća i ne smijemo ugroziti buduća plaćanja koja su potrebna za kohezijsku politiku. Zato višegodišnji okvir moramo stavljati uvijek u kontekst prirode pojedine politike koja se financira iz proračuna EU-a.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione approvata da questo Parlamento lo scorso luglio in relazione alla revisione annuale del quadro finanziario pluriennale richiedeva stanziamenti più elevati per rispondere adeguatamente alle sfide che attendono l'Europa. Malgrado il mancato soddisfacimento di questa richiesta la proposta di revisione del quadro pluriennale finanziario va comunque nella giusta direzione. La previsione di risorse aggiuntive provenienti da riserve di bilancio per gli investimenti a sostegno della crescita e dell'occupazione e per fronteggiare la crisi migratoria, è sicuramente una novità da valutare positivamente. Occorre però trovare una soluzione al problema dei pagamenti: l'arretrato di fatture non pagate nel corso del precedente quadro finanziario pluriennale è passato da 5 miliardi di euro del 2010 ai 23 miliardi di fine 2013. Questo arretrato si è già esteso anche al quadro pluriennale finanziario attuale. Occorre fare tutto il possibile per evitare un ulteriore accumulo, con riferimento all'attuale programmazione.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το δημοσιονομικό πλαίσιο στην ουσία είναι ένας στενός κορσές μιας βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής που υπηρετεί τη μερκελική λιτότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε άμεσα ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αλλαγή πολιτικής: να ενισχυθεί η ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να υπάρξει επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, στις νέες τεχνολογίες. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τεράστια ανεργία των νέων και φυσικά να υπάρξουν κονδύλια για την προσφυγική κρίση. Σε αυτό αναφέρθηκα στην προηγούμενη ομιλία μου. Το δεύτερο που απαιτείται είναι η πολιτική αυτή να μπει στην υπηρεσία της Ευρώπης των λαών, της Ευρώπης των κρατών εθνών, της Ευρώπης των πατρίδων. Το τρίτο είναι να μπει στην υπηρεσία της κοινωνικής Ευρώπης και της δίκαιης διανομής του πλούτου που παράγεται και τέλος το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να είναι ένα ευέλικτο εργαλείο και στην ουσία να μετατραπεί και να αντικατασταθεί, θα έλεγα, με ένα στρατηγικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis (ALDE). – Monsieur le Président, pendant ce débat, nos rapporteurs, Mme Thomas et M. Olbrycht, ont dit l'essentiel ainsi que tous nos collègues qui ont pris la parole.

Je voudrais lancer un appel spécifique en faveur des jeunes et de l'emploi des jeunes. Je note que les jeunes qui ont bénéficié de bourses Erasmus, que ces étudiants se protègent mieux contre le risque de chômage que les autres. Je note aussi que les jeunes qui ont été formés dans le cadre de l'apprentissage en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, ne connaissent pas le chômage. C'est pourquoi je souhaiterais que nous puissions développer la mobilité pour les apprentis, mais ceci suppose que nous ayons des crédits plus substantiels pour Erasmus. Je me permets donc en cette veille de Noël, de lancer un appel spécifique pour que l'enveloppe Erasmus soit encore réévaluée. Elle progresse de 20 % dans le budget 2017, que nous voterons demain, mais je crois qu'il faut aller au-delà, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Ministre.

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). – Rectificarea cadrului financiar multianual trebuie realizată în acord cu așteptările cetățenilor europeni, care își doresc într-adevăr o Europă mai implicată în îmbunătățirea calității și condițiilor de viață pe întreg teritoriul statelor membre. Acest lucru presupune menținerea fondurilor alocate pentru politica de coeziune, sprijinirea cu fonduri suplimentare a politicilor dedicate tinerilor și creșterea bugetului alocat situațiilor neprevăzute generate de criză. Și, pentru a răspunde unui europarlamentar britanic eurosceptic care a vorbit mai devreme, mă refer aici inclusiv la scăderea cursului lirei sterline, care a generat efecte grave pentru cetățenii britanici și pentru Uniunea Europeană. În acest sens, trebuie să integrăm în mecanismele cadrului financiar multianual o serie de principii generale, precum sprijinirea zonelor subdezvoltate, finanțarea politicilor destinate grupurilor și categoriilor defavorizate, bugetarea pe măsura așteptărilor a acțiunilor și programelor europene în domenii precum educația sau sănătatea. Cadrul financiar multianual trebuie să pună în prim-plan cetățeanul. Mulțumesc.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Corresponde ahora el turno a la señora Georgieva, pero me permitirá, señora Georgieva, que yo también me sume a las palabras de reconocimiento y de agradecimiento por su brillante labor.

No sé si esto es o no muy correcto —hacerlo en este momento, desde este lugar—, pero pienso que, por encima de los protocolos, está precisamente el respeto a una labor y a una persona extraordinaria como usted.

Gracias por todo.

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission. – Mr President, I am deeply touched. We do have a critical task to complete. I heard many voices expressing the wish that it is completed before the end of this year. This is very wise, because we do need to be able to predict how we are going to approach the remaining time of this multi—year financial perspective, and we do need to have the certainty for funds that are going to be absolutely essential for our work to be done. Just to give you one example: we have agreed that it is critical for the European Union to better protect its external borders. For that reason we have proposed the creation of a new agency, the Border and Coast Guard Agency.

When we look into the future of implementation, we of course count on having the space to fund it, not only in 2017 – for which we do now have the money – but also in 2018, 2019 and 2020. Or when we think about how critical it is to address the needs of young people to have jobs and to be able to benefit from education, it is not good enough to know that we have boosted these funds for 2017. We do need predictability for 2018, 2019 and 2020. So, in that sense, reaching an agreement that allows us to provide these funds in the future so that the money will be there for multi—year programmes of that significance, I believe in my heart of hearts means that we have to find a space for an agreement that allows us to have this predictability.

Secondly, I agree with those who said that we cannot resolve everything with flexibility. That is very true but, if we have more flexibility in the budget, we can respond when unexpected events occur. I would remind us all that we have generated three times more money to deal with migration and refugees inside Europe and in their countries of origin because of the flexibility that Parliament demanded as part of the agreement for the MFF. But we are now coming close to exhausting the reserves we have had in terms of flexibility. Therefore we ought to build more and expand it further.

Third, is this really fresh money? Yes it is, because we are taking money from the margins and we are allocating it predictably. You might say that the margins are part of the MFF. Yes and no because, if we do not make a commitment and if we do not expand the global margin for commitment and make it available in future years, there will be no commitments to demand further payments from the budget. In fact EUR 5.1 billion extra is EUR 5.1 billion extra. It would have not been there without that revision. Is it true that we are facing more demands than we have resources? Yes; since 2012, every year we have been struggling to cope with the demands on the EU budget. However, we also need to be honest with ourselves. Unanimity is required to go above the ceilings, and this unanimity is not being met. It is quite simply not there. Should we continue – and I look at the Parliament – to advocate for the needs of European programmes? Yes. Maybe that moment will come when this unanimity to go above and beyond the ceilings is there, but it is not there today. If we do not tell ourselves the truth, we will not be able to do what we are here for, namely to serve our people. It is as simple as that: to make sure that everything is done to get the resources to them in a predictable and secure manner.

Do I have regrets? Yes. I thought we had come up with a very good proposal to create a crisis reserve using the commitments. We put it forward, we lobbied for it and we argued for it, but neither net payers nor net recipients liked it. They didn’t like it. They didn’t accept it – and, yes, I am looking at Mrs Thomas, who wants to have a second bite of this particular apple, bon appétit, hein? But I think, if I am to respond to what people have been saying, that we should continue to work – of course we will continue to work. The work is done only when it is done. I think, with goodwill and determination, the work will be done. We will play our part as sincerely as we have been doing up to now.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Gracias, señora Georgieva. Le deseamos lo mejor.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Korčok, President-in-Office of the Council. – Mr President, first I would like to thank you sincerely for the words of recognition for our work – the work of the Slovak Presidency – and reciprocate by repeating my thanks for the excellent cooperation we have had with you during our meetings on this very important file. I shall try to once again reiterate what I said at the beginning, and I feel confirmed, after having listened to you, that the package that the Council has agreed on is a good package, and the question, I dare say, now is not whether the Council is ready to accept 100% of what Parliament would like to see there, but the question is whether with this package we are better off than we would be without it. And I dare say if you look at the elements that are already in there, with additional money mobilised and with increased flexibility, I dare say the EU and its citizens will be better off.

I know too, distinguished Members of the House, that you would like to see more, but this does not mean that the Council is less concerned about the challenges and the circumstances that are challenging us every day. It is not the case that the Council is less concerned. The question is whether we can land at a compromise which would be acceptable to all of us. I have to say as well, however, that it is very difficult for me to hear that additional resources and flexibilities are hot air. This is not hot air: this is exactly the opposite. This is something that we can have in addition to what was agreed back in 2013. I have to say, too, that I totally agree with Vice-President Georgieva when she explained why this is fresh money.

Frau Trüpel, ich glaube, man kann nicht sagen, dass es sich nicht um frisches Geld handelt. Die Begründung, die wir von Frau Georgieva gehört haben, ist eine ganz exakte Begründung. Und zusätzlich möchte ich noch sagen: Wissen Sie, warum das frisches Geld ist? Es muss zusätzlich zu dem transferiert werden, was wir 2013 verabschiedet haben. Es muss von den Steuerzahlern aus den Mitgliedstaaten zusätzlich transferiert werden. Deshalb denke ich, kann man nicht sagen, dass es sich hier trotz der Tatsache, dass es sich innerhalb der Obergrenze bewegt, um nicht frisches Geld handelt. Denn wir könnten auch kein Geld haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir das ganz realistisch sehen.

And finally, I have been listening very carefully to this debate, and I have to recognise that there is an expectation and there is a demand here to continue our exchange. However, I have to say, fairly, that I see very limited space, if any, for further amendments or changes to what the Council has agreed on the 16th. But after having four meetings with you, Mr President, with Madam Thomas and Mr Olbrycht, I see no obstacle to having another one on a political level before the Council sends a formal request for consent to this House. I think this will only confirm that both the Presidency and the Council are ready to listen, so I say: why don’t we meet again in the days to come? But I would like to invite you to remain realistic when it comes to the possibilities of further improving the deal, because I would like to say that what we are offering is a good deal for our citizens.

So Mr President, Madam Vice-President, I am not saying goodbye just yet to you Kristalina, we will have further opportunities, but I would like once again to thank you all for your cooperation so far – and let’s work on getting a good deal.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. – Se cierra el debate.

Declaraciones por escrito (artículo 162 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. – La crisis económica, auge de los populismos, crisis de refugiados, amenaza terrorista, Brexit,... El mundo a nuestro alrededor ha cambiado y la Unión tiene que dar respuesta a estos desafíos. La revisión del marco financiero es una oportunidad para demostrar que la Unión tiene un proyecto de presente y de futuro ambicioso, con la mirada puesta en aquellos que más lo necesitan. Y eso sólo se puede hacer desde la política y desde los presupuestos. El marco financiero de la Unión Europea 2014-2020, aprobado en 2013, necesita una revisión ambiciosa. Es el momento para poner «dinero fresco» encima de la mesa en vez de redistribución, es decir, no recortar los programas existentes. Esta revisión debería ser la ocasión para aumentar la flexibilidad para que el presupuesto de la Unión pueda adaptarse a un mundo cambiante.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – La crisis económica, auge de los populismos, crisis de refugiados, amenaza terrorista, Brexit... El mundo a nuestro alrededor ha cambiado y la Unión tiene que dar respuesta a estos desafíos. La revisión del marco financiero es una oportunidad para demostrar que la Unión tiene un proyecto de presente y de futuro ambicioso, con la mirada puesta en aquellos que más lo necesitan. Y eso sólo se puede hacer desde la política y desde los presupuestos. El marco financiero de la Unión Europea 2014-2020, aprobado en 2013, necesita una revisión ambiciosa. Es el momento de poner «dinero fresco» encima de la mesa en vez recortar y redistribuir los programas existentes. Esta revisión debería ser la ocasión para aumentar la flexibilidad para que el presupuesto de la Unión pueda adaptarse a un mundo cambiante.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Paradoksas, kad šiuo metu Europos Sąjungoje, labiausiai išsivysčiusiame žemyne, daugiau negu vienas iš keturių vaikų gyvena skurde, o daugelyje šalių skurdas labiau gresia vaikams negu suaugusiems. Todėl esu įsitikinusi, kad mums reikalingos naujos konkrečios priemonės, kaip siūlo mūsų socialdemokratų frakcija. Mes primygtinai raginame Komisiją ir valstybes nares sukurti Vaikų garantiją, pagal kurią kiekvienas vaikas galėtų gauti nemokamas sveikatos ir vaikų priežiūros, ugdymo, deramo apgyvendinimo ir tinkamos mitybos paslaugas. Kad galėtume sumažinti vaikų skurdą, turime tam sukurti specialų ES biudžetą, nes be pinigų mes negalėsime nieko padaryti. Dabar turime skirtingų priemonių vaikų skurdo mažinimui, tačiau jos nėra suderintos ir dažniausiai pinigai iš fondų yra skiriami kitoms sritims, o investicijoms į vaikus pinigų tiesiog nebelieka. Todėl dar kartą raginu Komisiją, peržiūrint daugiametę finansinę programą (2014-2020), skirti specialų fondą Vaikų garantijai finansuoti. Deja, be finansinių lėšų (biudžeto) mes negalėsime nieko padaryti – mes negalėsime prisidėti prie vaikų skurdo mažinimo. Šalia to, ir nacionaliniuose biudžetuose kova su vaikų skurdu turėtų būti numatytas kaip prioritetas.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa D'Amato (EFDD), per iscritto. – La presentazione del quadro finanziario pluriennale ha indubbiamente dimostrato che esiste un nuovo mantra: quello della flessibilità. Una flessibilità che è stata giustificata dalla necessità di reagire con prontezza agli eventi o di disporre "dello spazio necessario per fare quanto dobbiamo fare". Ma cosa sarà fatto nel triennio 2017-2020 per rispondere ai bisogni dei cittadini europei? Cosa sarà fatto per l'occupazione, per le micro, piccole e medie imprese, per il welfare, per un futuro sostenibile? O dobbiamo piuttosto chiedere quanti sprechi ancora ci saranno, a partire ad esempio dalle tre sedi del Parlamento europeo? Negli interventi in aula inoltre abbiamo sentito giustificare ancora una volta la flessibilità, oltre all'incremento di risorse, come passaggi necessari per intervenire sulle emergenze come l'immigrazione e la sicurezza. Così, da quando Erdogan è al potere, l'Europa ha già trasferito o promesso di stanziare alla Turchia 36,6 miliardi di euro. Altro che emergenze: qui, con la scusa della crisi dei rifugiati, si sta finanziando una dittatura! Infine, non bisogna dimenticare una contraddizione nei termini, dal momento che Consiglio e Commissione parlano di flessibilità, quando invece agli Stati membri sono imposte le catene dell’austerity e del rigore del patto di stabilità e di crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – Crisis económica, auge de los populismos, crisis de refugiados, amenaza terrorista, Brexit... El mundo a nuestro alrededor ha cambiado y la Unión tiene que dar respuesta a estos desafíos. La revisión del marco financiero es una oportunidad para demostrar que la Unión tiene un proyecto de presente y de futuro ambicioso, con la mirada puesta en aquellos que más lo necesitan. Y eso sólo se puede hacer desde la política y desde los presupuestos. El marco financiero de la Unión Europea 2014-2020, aprobado en 2013, necesita una revisión ambiciosa. Es el momento para poner «dinero fresco» encima de la mesa en vez de redistribución, es decir, no recortar los programas existentes. Esta revisión debería ser la ocasión para aumentar la flexibilidad para que el presupuesto de la Unión pueda adaptarse a un mundo cambiante.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. – L'occasione della revisione del quadro finanziario pluriennale, che a tanti può sembrare un tecnicismo burocratico come ne vediamo molti a Bruxelles, è in realtà un momento chiave. Si tratta infatti di decidere dove investire le risorse essenziali che abbiamo in questa fase di crisi economica e sociale. Il Consiglio ha scelto purtroppo di non introdurre nuovi fondi, ma di trasferire risorse con un'operazione che maschera tagli di bilancio non più sostenibili. La proposta presentata dalle istituzioni non ci soddisfa né come eurodeputati italiani e neppure come membri del gruppo socialdemocratico. Non possiamo accettare un immobilismo e una rigidità che stanno conducendo al crollo il progetto di coesione e solidarietà europeo. Insieme chiediamo maggiori investimenti laddove c'è più bisogno, in settori in cui il ruolo dell'Europa può fare molto meglio per rimette al centro del nostro operato crescita, occupazione, flessibilità, immigrazione, sicurezza e sostegno ai giovani in un momento critico per il mercato del lavoro. Dobbiamo dimostrare che la volontà politica è cambiata. Piuttosto dell'approvazione della revisione così com'è, meglio sarebbe riflettere ancora e lasciare il tempo al Consiglio di elaborare una nuova proposta, o ancora ragionare su queste modifiche congiuntamente alla discussione sul bilancio europeo 2017, momento in cui potremo essere più ambiziosi.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – La crisis económica, auge de los populismos, crisis de refugiados, amenaza terrorista, Brexit,... El mundo a nuestro alrededor ha cambiado y la Unión tiene que dar respuesta a estos desafíos. La revisión del marco financiero es una oportunidad para demostrar que la Unión tiene un proyecto de presente y de futuro ambicioso, con la mirada puesta en aquellos que más lo necesitan. Y eso sólo se puede hacer desde la política y desde los presupuestos. El marco financiero de la Unión Europea 2014-2020, aprobado en 2013, necesita una revisión ambiciosa. Es el momento para poner «dinero fresco» encima de la mesa en vez de redistribución, es decir, no recortar los programas existentes. Esta revisión debería ser la ocasión para aumentar la flexibilidad para que el presupuesto de la Unión pueda adaptarse a un mundo cambiante.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – La crisis económica, auge de los populismos, crisis de refugiados, amenaza terrorista, Brexit,... El mundo a nuestro alrededor ha cambiado y la Unión tiene que dar respuesta a estos desafíos. La revisión del marco financiero es una oportunidad para demostrar que la Unión tiene un proyecto de presente y de futuro ambicioso, con la mirada puesta en aquellos que más lo necesitan. Y eso sólo se puede hacer desde la política y desde los presupuestos. El marco financiero de la Unión Europea 2014-2020, aprobado en 2013, necesita una revisión ambiciosa. Es el momento para poner «dinero fresco» encima de la mesa en vez de redistribución, es decir, no recortar los programas existentes. Esta revisión debería ser la ocasión para aumentar la flexibilidad para que el presupuesto de la Unión pueda adaptarse a un mundo cambiante.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – La crisis económica, auge de los populismos, crisis de refugiados, amenaza terrorista, Brexit,... El mundo a nuestro alrededor ha cambiado y la Unión tiene que dar respuesta a estos desafíos. La revisión del marco financiero es una oportunidad para demostrar que la Unión tiene un proyecto de presente y de futuro ambicioso, con la mirada puesta en aquellos que más lo necesitan. Y eso sólo se puede hacer desde la política y desde los presupuestos. El marco financiero de la Unión Europea 2014-2020, aprobado en 2013, necesita una revisión ambiciosa. Es el momento para poner «dinero fresco» encima de la mesa en vez de redistribución, es decir, no recortar los programas existentes. Esta revisión debería ser la ocasión para aumentar la flexibilidad para que el presupuesto de la Unión pueda adaptarse a un mundo cambiante.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – The MFF does more than providing guidelines for the EU’s spending – it is the tool that defines how we realise our vision and how we put our policy priorities into practice. It is the assurance that not a single euro of taxpayers’ money is wasted.

I welcome the flexible nature of the MFF, as this would allow us to invest in skills reaction, innovations, the good business ideas and SMEs. Particularly, the increased resources for Horizon 2020, Erasmus+ and COSME (EUR 0.2 billion each), as well as the Youth Employment Initiative (EUR 1 billion), is a development in the right direction.

By dedicating funds to foster job creation, investment and economic growth, the MFF reaffirms the Commission’s priorities and makes sure that the EU budget is future-proof and results-oriented.

In order to boost these results, I call on the Commission to dedicate sufficient effort in order to fulfil the key priorities it has set in the MFF revision, namely: easier access to EU funds; facilitate cooperation with key partners; citizens’ involvement.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – La crisis económica, auge de los populismos, crisis de refugiados, amenaza terrorista, Brexit,... El mundo a nuestro alrededor ha cambiado y la Unión tiene que dar respuesta a estos desafíos. La revisión del marco financiero es una oportunidad para demostrar que la Unión tiene un proyecto de presente y de futuro ambicioso, con la mirada puesta en aquellos que más lo necesitan. Y eso sólo se puede hacer desde la política y desde los presupuestos. El marco financiero de la Unión Europea 2014-2020, aprobado en 2013, necesita una revisión ambiciosa. Es el momento para poner «dinero fresco» encima de la mesa en vez de redistribución, es decir, no recortar los programas existentes. Esta revisión debería ser la ocasión para aumentar la flexibilidad para que el presupuesto de la Unión pueda adaptarse a un mundo cambiante.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. – Potrebujeme vytvoriť inteligentný rozpočet, ktorý Európskej únii poskytne vlastné zdroje na dosiahnutie cieľov, ale aj zníži príspevok štátov do rozpočtu Európskej únie. Kľúčovými prvkami revízie viacročného finančného rámca by mala byť maximálna flexibilita, dodatočné zdroje, efektívne využitie zdrojov a platby načas. Akýkoľvek prebytok, ktorý vyplynie z nedostatočného plnenia rozpočtu Európskej únie alebo z postihov, by mal v rozpočte Európskej únie aj zostať. Som toho názoru, že je nevyhnutné trvať na zjednodušení a zefektívnení ďalších diskusií, ktoré povedú k žiaducim a pozitívnym výsledkom, ktoré budú okrem iného znamenať viac peňazí a vôbec, viac finančných prostriedkov na to, čo je potrebné uskutočňovať.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου