Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 14 декември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 6.Внасяне на документи: вж. протокола
 7.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 15 декември 2016 г. (разискване)
 8.Изявление на председателя в края на мандата му
 9.Време за гласуване
  9.1.Производства по несъстоятелност и синдици (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  9.2.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия (A8-0332/2016 - Maria Arena) (гласуване)
  9.3.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (A8-0330/2016 - Maria Arena) (гласуване)
  9.4.Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz) (гласуване)
  9.5.Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann) (гласуване)
  9.6.Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann) (гласуване)
  9.7.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол (A8-0343/2016 - Claude Moraes) (гласуване)
  9.8.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valencianа (A8-0379/2016 - Esteban González Pons) (гласуване)
  9.9.Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen) (гласуване)
  9.10.Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози (A8-0373/2016 - Wim van de Camp) (гласуване)
  9.11.Единно европейско железопътно пространство (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli) (гласуване)
  9.12.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (гласуване)
  9.13.Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс (A8-0375/2016 - Bart Staes) (гласуване)
  9.14.Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  9.15.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer) (гласуване)
  9.16.Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (A8-0360/2016 - Elmar Brok) (гласуване)
  9.17.Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Производства по несъстоятелност и синдици (A8-0324/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  10.2.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия (A8-0332/2016 - Maria Arena)
  10.3.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция) (A8-0330/2016 - Maria Arena)
  10.4.Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)
  10.5.Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (A8-0321/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.6.Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция) (A8-0320/2016 - Jørn Dohrmann)
  10.7.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол (A8-0343/2016 - Claude Moraes)
  10.8.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valencianа (A8-0379/2016 - Esteban González Pons)
  10.9.Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (A8-0368/2016 - Merja Kyllönen)
  10.10.Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози (A8-0373/2016 - Wim van de Camp)
  10.11.Единно европейско железопътно пространство (A8-0371/2016 - David-Maria Sassoli)
  10.12.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  10.13.Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс (A8-0375/2016 - Bart Staes)
  10.14.Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана (A8-0358/2016 - Jerzy Buzek)
  10.15.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (A8-0355/2016 - Josef Weidenholzer)
  10.16.Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)
  10.17.Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (A8-0339/2016 - Angélique Delahaye)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Реформи на пазара на труда и в трудовите правоотношения в Гърция (разискване)
 14.Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша (разискване)
 15.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Препоръка на Европейската комисия относно прилагането на изявлението на ЕС и Турция и възстановяването на трансферите в рамките на системата от Дъблин (разискване)
 17.Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза или са освободени от това изискване: преразглеждане на механизма за суспендиране (разискване)
 18.Нарушаване на сигурността на данните на Европол относно следствени досиета за тероризъм (разискване)
 19.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 20.Задължения в областта на визовата реципрочност (разискване)
 21.Нападение срещу коптската катедрала в Кайро - свобода на религията и убежденията (разискване)
 22.Признаване на съдържанието на документи за гражданското състояние (разискване)
 23.Подкрепа на жертвите на лекарството „Талидомид“ (разискване)
 24.Лекарствени продукти за педиатрична употреба (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (4115 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (13083 kb)
Правна информация