Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0372/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0372/2016

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0128

Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14. Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur le rapport de Miapetra Kumpala-Natri, au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, sur la propostion de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance (COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)) (A8-0372/2016).

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri, rapporteur. – Madam Chairman, a long-standing priority will now finally become a reality. On 15 June, roaming surcharges will be a thing of the past for European citizens travelling in the European Union. Europeans will no longer face huge phone bill shocks after travelling in another EU country. In June, Europeans can use their phones just like at home without paying extra. Before, Europeans used to switch off when they crossed a border. This summer, Europeans will be able to call their friends from the beach, tweet from the work conference, or check emails and social media from Lisbon to Latvia, from Dublin to Dubrovnik, without fear of surcharges.

Often we are asked what is the benefit of the European Union, and what is the significance of the internal market, for citizens? We are and we will be reminded of the roaming surcharges when leaving the internal market when travelling outside EU borders. I will give you a concrete example: I checked many European operators, big and small, on the prices for data roaming when travelling to Croatia and to Serbia – neighbouring countries. Travelling to Croatia, a Member State of the EU, applying the rules of the internal market, the cost of using one gigabyte abroad after 15 June will be no extra cost on my tariff plan as it is included in my tariff plan at home. When travelling to Serbia, a neighbouring country but outside the EU, how much do you think that one gigabyte would cost? Make a guess! The bill sent to me would be thousands of euros for using that one gigabyte! What is the reason for this? It is that operators in visited countries, and visiting operators, can both charge much more than needed from the consumer without regulation of the internal market that has now been created over the decade by reducing roaming costs within the EU.

Tomorrow we will vote on the last piece of legislation to make ‘roam-like-at-home’ a reality. It sets a price cap for what operators can charge each other when their consumers travel. The European Parliament defended the interests of the citizens, competitive markets and small operators. As a rapporteur, I am proud of this result. I am proud of what we can achieve together. Together we have reached a dramatic drop in the prices from the original proposal by the Commission. The most important was the price on the data caps. The lower data price cap benefits European citizens directly. The lower the price on data, the more data Europeans can use when they travel.

Mobile data plays a key role in today’s digital society. The use of data is growing rapidly. Data will play an even more important role in the future. Today, Europeans use mobiles everywhere; opportunities are unlimited. Already today, mobiles are used for many services. We follow news online, order bus tickets, make restaurant reservations, use maps, look for tourist attractions, play mobile games and we can stay connected with our colleagues online. All the time we can do more and more on our mobile services using mobile data. The services must not stop at the internal borders of the European Union.

The end of roaming surcharges contributes to the freedom of European citizens; it contributes to the development of the internal market, connectivity and the use of electronic services wherever Europeans travel in the EU. I want to thank shadow rapporteurs representing all parliamentary political groups, the Committee on Industry, Research and Energy, all of you my colleagues, the Commission and the Council for supporting this achievement.

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members of the European Parliament, the Commission warmly welcomes the political agreement achieved by the co-legislators at the end of January. It is a great achievement that will have an immediate positive impact on the lives of millions of Europeans from 15 June this year. I would like to congratulate the rapporteur, Ms Miapetra Kumpula-Natri, and all honourable Members of Parliament who were involved in this work.

This is the result of more than 10 years of regulatory effort by the EU institutions. During this time, several of you played key roles in reducing roaming prices in the European Union from extremely high levels. Two years ago, Ms Pilar del Castillo led critical negotiations from which the decision emerged for full abolition of roaming charges while travelling in the European Union. Several additional steps had to be taken for this to become a reality. The main step was to reduce wholesale roaming prices. Without this, many operators would not have been able to eliminate roaming charges without increasing their domestic prices. This was technically complicated and involved finding an adequate political balance.

The new caps on wholesale roaming prices agreed with the Council – and on which you will vote tomorrow – will allow operators to provide roaming at the domestic price. At the same time, they will ensure that the networks visited can recover their wholesale costs. In addition, as you know, the Commission delivered the implementing regulation on fair use policy in time last year on 15 December, after a lively debate with stakeholders, Member States and Members of this House. Thanks to all our efforts together, the ‘roam-like-at-home’ system is now fully designed and predictable.

We have shown people across Europe that the EU institutions can deliver, also in difficult times. The widespread positive media reaction reflects that. With this deal, we should not forget that we have achieved a much more vibrant Digital Single Market. It brings many new possibilities that will benefit all of us, if they are used properly. The Commission therefore strongly urges the European Parliament to adopt the new regulation on wholesale roaming markets.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Recht herzlichen Dank. Ich möchte vor allem der Kommission für den Vorschlag gratulieren. Wir feiern heute den zehnten Geburtstag der Roaming—Regulierung. Eine Studentin aus Linz hat eine Beschwerde an mich herangebracht, und seitdem verhandeln wir Roaming. Wir haben uns immer drei Jahre vorgenommen, eine sunset clause, die es uns ermöglicht, jetzt die Roaming—4—Periode zu Ende zu bringen. In Wahrheit bereiten wir ja jetzt schon die fünfte Runde für den digitalen Binnenmarkt vor.

Und zehn Jahre heißt: Wir haben ein Kind, das zehn Jahre alt ist und das jetzt ein bisschen versteht, wie der digitale Binnenmarkt aussehen muss. Wir haben es jetzt erreicht, dass zumindest eine Konkurrenz innerhalb der Mitgliedstaaten stattfindet und dass unsere Bürgerinnen und Bürger endlich auf Urlaub gehen können, unsere kleinen und mittleren Betriebe endlich ihre Geschäftsreise machen können innerhalb der Europäischen Union und hier den gleichen Tarif bezahlen wie zu Hause. Also muss man nicht mehr zwei Telefone, zwei SIM—Karten haben, wenn man innerhalb der Europäischen Union reist: Natürlich ist es außerhalb der Europäischen Union noch immer sehr gefährlich. Da gehen die Tarife für ein Gigabyte bis zu 19 900 Euro, während wir heute in der Europäischen Union einen Durchschnittspreis von 2,77 Euro haben. Und wir werden erst 2022 so weit sein, dass diese Großhandelsobergrenze von 2,50 Euro unter dem durchschnittlichen heutigen Preis liegt.

Also wir legen hier keine Preise fest, sondern wir definieren nur, wo Betrug beginnt, und ich glaube, das ist auch richtig so, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf uns verlassen können. Wir haben natürlich auch sichergestellt, dass es zu keiner Erhöhung in den nationalen Tarifen kommt, dass die Konkurrenz auf der nationalen Ebene stattfinden kann und – das ist das Wichtigste – dass auch in Zukunft für Investment gesorgt ist. Wir brauchen dringend den fibre rollout, wir brauchen dringend 5G, damit gegenüber Wi—Fi eine gleiche technologische Grundlage entsteht und ein wirklicher digitaler Binnenmarkt entstehen kann.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi, on behalf of the S&D Group. – Madam President, I would like to congratulate my colleague, Miapetra Kumpula-Natri, and the Maltese Presidency for reaching an agreement on the wholesale roaming markets.

The rules agreed were significantly lower caps, designed to allow mobile phone operators to offer free roaming to their customers without increasing domestic prices at home. The caps will also have a direct impact on how much mobile data a consumer can use when abroad. The lower the cap, the larger the amount of data.

This was the last stumbling block standing in the way of ending roaming charges as of 15 June of this year. This was the last, but definitely not the least. The pieces of the puzzle leading to meet the 15 June deadline to abolish roaming charges are now all in place. In two months, people travelling across Europe will pay no more extra costs for using their phones. Soon, roaming charges will be a thing of the past, and people will not even remember their existence.

It is satisfying indeed that Europe has managed to deliver on its promise to abolish roaming charges. This is the end of a very long battle for the Parliament, which started almost six years ago, a battle which was faced with a lot of opposition from different sides. This is why it is an honour for me to have been part of this battle and, in particular, part of the S&D team, who not only started it but followed it right through to the very end, until today’s success story.

However, for me, the fight is not over. and now it is time to push for the next step: to make intra—EU calls non-discriminatory with the same prices for domestic and cross-border calls and SMS, so that consumers will be able to do business and speak with friends and colleagues living in another country without worrying about excessive bills at the end of each month.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, za skupinu ECR. – Paní předsedající, i když nejsem příznivcem velkých evropských regulací, v případě roamingu se bohužel ukázalo, že tento administrativní zásah je nutný. Trh v těchto přeshraničních telekomunikačních službách dlouhodobě nebyl schopen nalézt rozumné parametry.

Věřím, že ze zavedení principu roam-like-at-home a z rozumných cen hlavně za datové služby nebudou těžit jen občané, ale celkově napomůže rozvoji digitální ekonomiky. Chtěl bych ocenit velkou práci, kterou odvedla Miapetra Kumpula-Natriová jako zpravodajka a celý tým stínových zpravodajů, mých kolegů, a jsem velmi poctěn, že jsem se mohl účastnit této práce. A jsem rád, že se po mnoha hodinách jednání podařilo najít s Radou řešení stropů pro velkoobchodní datové přenosy, které umožní konec roamingu.

Myslím, že nalezený kompromis je ve výsledku rozumným řešením. Tím, že budou v dalších letech stoupat objemy přenesených dat, maximální cenové stropy mohou výrazně klesat. Měli bychom ale také naše občany edukovat a očekával bych v tomto aktivní přístup Komise ve věci omezení souvisejícího s takzvanou politikou férového využívání.

Ještě jednou blahopřeji paní zpravodajce ke skvělé práci.

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Till att börja med vill jag gratulera Mia-Petra Kumpula och alla hennes kollegor, oavsett politisk färg. Vi är nu många, även ALDE, som vill passa på att säga att det här var vår idé, men det hade inte gått att genomföra om inte kommissionen hade varit en del av det, och om det inte hade varit så att alla politiska grupper faktiskt ville ta de här stegen.

Det som också är viktigt i den här processen, det är att se att den debatt som har pågått hela tiden har också påverkat marknaden. Vi kan se hemma i Sverige hur stora teleoperatörer redan börjar göra sig av med roamingavgifterna, så att innan lagstiftningen ens är på plats börjar det hända stora grejer på den europeiska marknaden.

Det här kan också bli ett bra grundfundament för mycket som vi behöver fortsätta att göra. I en av mina första debatter i den här kammaren ville man bryta upp Googles monopolställning. För mig var det så förvånande att ingen i kammaren ställde sig frågan varför vi inte har ett europeiskt baserat Google. Där är svaret för mig ganska uppenbart: vi inte har klarat av att skapa en gemensam marknad där det finns konkurrens och där det finns växtmöjlighet för digitalt baserade företag och telekomföretag i tillräckligt stor utsträckning. Flera telekombolag har kunnat göra stora pengar på att dra in roamingavgifterna, men här har vi sagt att det är viktigt att de europeiska medborgarna har möjlighet att röra sig över gränserna för att arbeta, röra sig över gränserna för att resa och besöka andra delar av Europa, utan att komma hem och behöva lägga hela nästa månadslön på att betala räkningar.

Det här skapar såklart nya digitala möjligheter, men arbetet är inte färdigt. Vi måste se till att vi kommer längre med den digitala agendan för hela Europa. Vi ser en stor konkurrens idag från USA. Asien står runt hörnet. Indien kommer inte att vänta på att Europa ska få en gemensam marknad innan de agerar. Det här är ett första steg på vägen – många viktiga delar är kvar – och vi måste såklart också följa implementeringsprocessen för att se att den blir seriös och bra.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, em outubro de 2015, quando aqui discutimos o mercado único europeu das comunicações eletrónicas, lembrámos os alertas feitos por várias entidades reguladoras nacionais, segundo as quais, em face dos fluxos turísticos dominantes na Europa, os países do sul sairiam prejudicados com o fim das tarifas de roaming na União Europeia. Avisamos então que não existia ainda uma resposta convincente para estes alertas. Um ano e meio depois assim continuamos. Sem resposta convincente, sem a certeza de que não serão os consumidores dos países do sul a pagar nas suas tarifas domésticas os custos do fim do roaming na União Europeia.

Interviemos neste processo com um objetivo claro: viabilizar o fim das sobretaxas de itinerância ao nível do retalho, ou seja o fim das tarifas de roaming para os consumidores na União Europeia, mas eliminando, ao mesmo tempo, o risco dos custos que resultam do roaming, nomeadamente os custos que resultam do aumento da pressão sazonal sobre as redes nacionais serem repercutidos nas tarifas domésticas nacionais.

Do nosso ponto de vista havia e há formas mais eficazes de o garantir do que as disposições que vieram a ser adotadas. Mas foi opção, quer da Comissão, quer da relatora, não as considerar neste regulamento. A lógica da liberalização e da mirífica livre concorrência subjacente ao mercado único das comunicações, neste como noutros setores, concluo, serve os interesses de grandes grupos económicos e a concentração monopolista à escala europeia. Não serve nem os interesses dos consumidores, nem o interesse nacional.

 
  
MPphoto
 

  Michel Reimon, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Auch ich möchte der Berichterstatterin und den Schattenberichterstattern und auch der Kommission danken. Es waren sehr gute, sehr konstruktive Verhandlungen. Wir können mit dem Ergebnis so weit zufrieden sein, auch wenn gerade die Parlamentsseite gerne noch mehr gewollt hätte und gerade wir als Abgeordnete gewollt hätten, dass unsere Bürger und Bürgerinnen schon diesen Sommer oder zumindest so schnell wie möglich gar kein Roaming mehr empfinden und sich in ganz Europa wie zu Hause bewegen. Das wäre eigentlich unser politisches Ziel gewesen.

Der vorherige Tagesordnungspunkt war zum Thema fake news, Populismus und so weiter im Internet und sozialen Medien, da ging es um die negativen Seiten dieses Phänomens. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir hier über die neue öffentliche Sphäre der Demokratie sprechen, wenn wir über digitale Medien reden, wenn wir über Onlinesein reden und darüber, dass das zuallererst eine demokratiepolitische Frage ist und erst als Zweites eine Frage des Marktes – so sollten zumindest wir in der Politik das sehen.

Ich möchte auch darauf hinweisen: Es gibt so viel Kritik an der Europäischen Union und ihrer Überregulierung und ob sie sich in alles einmischen muss. Das ist ein Beispiel, an dem wir stolz darauf hinweisen sollten, was europäische Regulierung positiv bewirken kann. Wir müssen darauf hinweisen, dass der Markt in diesem Bereich jahrzehntelang versagt hat und kläglich versagt hat. Warum? Weil ein Konsument eine Kaufentscheidung nur dann treffen kann, wenn er oder sie erstens informiert ist und zweitens auch eine Auswahl und Entscheidungsmöglichkeit hat. Aber niemand schließt einen Telefonvertrag ab, weil er vielleicht drei Jahre später, vier Jahre später nach Serbien auf Urlaub fährt. Wenn er dann dorthin kommt, muss er – Frau Kollegin Kumpula-Natri hat das Beispiel gebracht – plötzlich mit seinem Vertrag 1 000 Euro pro Gigabyte zahlen, weil er keine Kaufentscheidung mehr darüber hat. So kann ein Markt nicht funktionieren.

Deswegen funktioniert in diesem Bereich Regulierung. Deswegen ist in diesem Bereich Regulierung notwendig, gut und demokratiepolitisch richtig. Man sieht den Unterschied zwischen einem Binnenmarkt und einer Freihandelszone hier auch ganz gut. Wenn wir uns eine gemeinsame Gesetzgebung geben, gemeinsam darauf achten, dass wir für die Konsumenten und Konsumentinnen das Beste rausholen, dann hat diese Europäische Union mehr als nur Existenzberechtigung, und ich glaube, das ist ein Beispiel, das wir möglichst laut hinausblasen sollten.

 
  
MPphoto
 

  David Borrelli, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dal 15 giugno le compagnie telefoniche aboliranno il costo del roaming. Sarà possibile per tutti i cittadini europei navigare e telefonare in tutta Europa alla stessa tariffa di casa.

Fantastico, sembra uno spot pubblicitario. Perché quello che ci sfugge è proprio l'attenzione verso la tariffa nazionale. Perché il rischio è che la compagnia telefonica possa in qualche maniera compensare i mancati introiti del roaming andando ad aumentare qualche servizio specifico a livello nazionale, servizio che poi incide su tutti i cittadini, anche quelli che magari all'estero non ci metteranno mai piede. E questo perché? Perché le tariffe dei servizi all'ingrosso sono ancora troppo alte, e non certo per colpa di questo Parlamento che, anzi, grazie a un nostro emendamento, le aveva addirittura dimezzate. È il Consiglio che le ha raddoppiate, non il Parlamento. È il Consiglio che le ha raddoppiate, scegliendo ancora una volta di stare dalla parte del più forte, cioè delle compagnie telefoniche mobili di grandi dimensioni, penalizzando i piccoli imprenditori e i cittadini tutti.

Allora su questo, Presidente, mi permetta di essere molto chiaro: ben venga l'abolizione del roaming, purché non si trasformi in una beffa, con aumenti a livello nazionale per tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, chers collègues, nous promettons aux Européens la quasi-gratuité de l’itinérance. Malheureusement, en économie, rien n’est réellement gratuit. Tout se paye.

Nous allons donner une chance à cette initiative. Néanmoins, n’y a-t-il pas un risque? D’une part, l’augmentation des tarifs nationaux pour compenser les pertes enregistrées dans l’itinérance. Est-ce au pauvre qui ne voyage pas de payer pour le riche qui voyage? Est-ce aux exclus de la mondialisation, qui vivent dans la pauvreté et la précarité, de payer pour ceux qui en bénéficient, qui ont la chance de pouvoir être connectés dans le monde? En France, seulement 40 % de la population profite de la mondialisation.

Deuxième risque, la baisse des investissements dans le réseau alors que nous devons nous préparer à la 5G et à la fibre optique. Enfin, la baisse des dépenses dans le domaine de la recherche et du développement alors que nous sommes déjà à l’écart par rapport au reste du monde.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (NI). – Madam President, the proposed abolition of roaming charges for mobile phone users has become an icon of how slow and cumbersome the European Union has become in its ability to make decisions.

This agreement has taken 10 years. In part, progress has been made, but the fact that the telecommunications industry has such huge lobbying power in Brussels has acted as a drag anchor on the progress that could have been made.

What brings down prices is rarely legislation. That is why light-touch legislation around the world is so much more effective. What brings change is competition. If the European Union had allowed for a truly free and competitive market then the charges would have been zeroed probably decades ago.

As ever, the EU has drummed up regulations, and we have heard already from a number of previous speakers that all will happen is that income revenue for the companies will then be derived from charging domestic customers much, much more. This is hardly fair, it is hardly equitable. I think this ought to go back for review again by the committee to try to look at a more lighter-touch approach and one that is speedier in terms of delivery.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE), blue-card question. – Besides the fact that you think it has taken far too long and you think it is bad, but also good, how would you like to say that we could have achieved this without the European Union? Because without the European Union we would not have a Union and you would not have a European system. So please explain for us all how things could have been faster without the European Union and how this could have been achieved without the European Union. I think this is a tremendous occasion to tell us all.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (NI), blue-card answer. – I do not think that you listened to the whole of my speech. The point that I made was that the lobbying power in Brussels, which is actively encourage, actively interacted with by the European Union, has proved to be a drag anchor. That was the critical point that I was making.

I was also making the point that, across the world, a lighter touch in terms of regulation, one that does not involve trilogue: Council, Commission to the Parliament and then back all the way round things, would not have achieved where we are. The point I am making, therefore, is let us just put together three components: stop the lobbying, stop the drag anchor and stop the trilogue.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētāj! Kolēģi! Es uzdodu jautājumu: “Kurš no mums var iztikt pilnīgi pats?” Ir cilvēki, kas, teiksim, dzīvo lauku reģionos, kas varbūt gādā paši savu ēdienu, pārtiku, to audzē. Viņi saka: “Nu, es varu iztikt pats!” Bet nu tad jāuzdod jautājums: “Kā tad jūs apģērbjaties? Vai veikalā iepērkat?”

Nē, nu ir arī teorētiski iespējams, ka Eiropā vēl kāds pats šuj visas savas drēbes. Bet agri vai vēlu tam cilvēkam būs jānopērk vai nu šujamadata, vai diegs, vai arkls, vai kas cits. Viņš būs daļēji atkarīgs no citiem. Un mēs šo sistēmu saucam par tirdzniecību. Un Eiropā mūsu milzu priekšrocība un tieši Eiropas Savienības lielākā priekšrocība ir tā, ka šī tirdzniecība notiek 500 000 000 cilvēku starpā bez iekšējām robežām, bez tarifiem, bez muitām, faktiski bez problēmām. Tā ir Eiropas Savienības lielākā priekšrocība vairumam mūsu pilsoņu.

Bet ir viena joma, kas absolūti izpaliek. Tas ir tad, kad mēs dodamies ar šīm ierīcēm, kas gandrīz katram, šodien pat skolas bērniem, ir kabatās, — ar mobilajiem telefoniem — ārpus mūsu valsts robežām. Pēkšņi tas it kā vienotais tirgus vairs nepastāv. Mēs maksājam daudz, daudz dārgāk.

Tagad šis likumprojekts, par ko mēs rītdien balsosim, — par vairumtirdzniecības cenām — uzliks punktu uz “i” un iznīcinās tā saucamo viesabonēšanu, kas, kropļojot vienoto tirgu, ārzemēs mums liek maksāt krietni vairāk. Un mēs varēsim ārzemēs lietot telefonu un maksāt tāpat kā mājās, pilnveidojot iekšējo vienoto tirgu. Mēs neviens nedzīvojam vieni paši, mums ir vajadzīgs kopīgais Eiropas tirgus, arī digitālais tirgus. Paldies!

(Runātājs piekrita atbildēt uz „zilās kartītes” jautājumu (Reglamenta 162. panta 8. punkts)).

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), ερώτηση με γαλάζια κάρτα. – Νομίζω ότι είναι δύσκολο να υπερασπιστεί κανείς την άποψη ότι δεν πρέπει να μειωθούν τα τέλη περιαγωγής. Έχουν ακουστεί, όμως, επιχειρήματα τα οποία είναι λογικά και λένε ότι οι εταιρείες είναι πολύ πιθανόν ή απόλυτα βέβαιο ότι θα μετακυλίσουν τις απώλειές τους στους ντόπιους καταναλωτές και, αν λάβει κανείς υπόψη ότι μόνο το 30 % ή το 20 % ή το 40 % των ανθρώπων των διαφόρων χωρών μετακινείται σε άλλες χώρες, αυτό θα αποβεί εις βάρος κάποιων άλλων. Θέλω ο συνάδελφος να απαντήσει απλώς σε αυτό το ερώτημα.

Κυρία Πρόεδρε, επειδή έχω ζητήσει να ομιλήσω κατά τη διαδικασία «catch the eye», παρακαλώ να αφαιρεθεί το όνομα μου από τον κατάλογο, δεδομένου ότι έχω παρέμβει τώρα.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), atbilde uz zilās kartītes jautājumu. – Tieši šeit ir tā sāls šajā likumdošanā — mēs šajā likumdošanā uzliekam vairumtirdzniecības cenu griestus, kas nozīmē to, ka, ja ir operatori, kuri gribētu pašmāju iedzīvotājiem likt maksāt vairāk, viņiem nebūs nekādu šādu attaisnojumu.

Otrs ir konkurence. Es nezinu, kā jūsu dalībvalstī, bet manā dalībvalstī ir ļoti asa konkurence. Ja viens no mūsu operatoriem pēkšņi palielinās cenas, pārējie operatori tā klientus paņems sev, pazeminot cenas. Tieši Latvijā mums šobrīd ir vieni no visizdevīgākajiem, t. i., zemākajiem, tarifiem visā Eiropā, — tur jau šobrīd piedāvā vienu cenu visā Eiropā, un tā ir zemāka nekā vairumā valstu pat iekšzemē.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto ringraziare la collega Kumpula-Natri che ha lavorato con lei per questo risultato, che è certo solo il primo passo, come ha detto il commissario in qualche intervista, ma certamente è un passo molto importante. Ci abbiamo lavorato per molti anni, Pilar del Castillo, Catherine Trautmann, che io voglio ricordare qui in quest'Aula per il lavoro fatto, io stessa, sul Single Telecom Market eccetera, per arrivare a questa agognata tariffa like at home.

Questo bel risultato però – l'abbiamo sentito anche prima, in quest'Aula, in un intervento del Movimento 5 Stelle – viene minimizzato, e si dice: "Ma come, c'è il like at home ma poi alzeranno l'home, troveranno dei trucchetti...". Ecco, questi colleghi che anche sulla stampa italiana hanno minimizzato questo risultato dimenticano che noi abbiamo posto, in quel provvedimento e nei precedenti, delle salvaguardie, delle cautele. Ci sarà un controllo, oltre alla concorrenza, caro collega Kariņš, e io prego davvero la Commissione, il BEREC e le autorità nazionali di essere molto vigili e attenti, perché noi l'abbiamo fatta sul serio, questa revisione del mercato all'ingrosso, per arrivare al risultato dell'abolizione del roaming, e non permetteremo giochini, né permetteremo che qualcuno svilisca questo provvedimento, come se non servisse.

Voglio approfittare per dire una seconda cosa al commissario. Passo avanti: dobbiamo dimostrare che noi facciamo sul serio, senza incertezze, non un passo avanti e uno indietro. Questa è una strada tracciata che deve arrivare fino in fondo, pena la perdita di credibilità di questa istituzione. A tal proposito, la scorsa settimana qualche dubbio si è verificato: sono uscite le linee guida del BEREC che hanno dato qualche adito, qualche interpretazione non chiara sulla clausola del fair use. Per fortuna la Commissione è intervenuta prontamente a chiarire le cose.

Ecco signor commissario, io le chiedo, signor Vicepresidente, che col sostegno del Parlamento si vigili perché nessuno scantoni da questa strada che è stata tracciata, che guarderà anche giustamente ai risultati finanziari, alla tenuta del bilancio delle imprese, ma sostanzialmente guarda ai cittadini con un gesto e una scelta che è stata molto simbolica, perché questo è qualcosa di simbolico dell'azione dell'Europa per l'interesse dei cittadini e per l'unità dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, on hyvä, että verkkovierailuiden tukkumarkkinoille Euroopassa asetetaan ensi kesänä hintakatto. Esitys on kuitenkin ongelmallinen. Suomessa se merkitsee hintojen nousua. Samalla kyseessä on tulonsiirto operaattoreille, joiden alueelle matkustavia on paljon. Jos mobiilidatan siirtohinta nousee, esityksellä on vaikutuksia tiedonkulkuun ja muuhun taloudelliseen toimintaan. On esitetty myös huolia siitä, että tässä yhteydessä tapahtuu tulonsiirtoja vähän matkustavilta ja pienituloisilta kansalaisilta niille, joilla on varaa matkustella paljon ulkomailla.

Irlantilaisoperaattorit ovat jo keksineet ehdotuksesta porsaanreiän, jolla ne voivat jatkaa merkittävän lisähinnan perimistä datasta EU:n alueella. Irlannin viranomaisten vakuutteluista huolimatta ainakin The Independent -lehti arvelee, että viranomaisella tuskin on valtaa muuttaa tätä. On mielenkiintoista seurata, löytävätkö muidenkin maiden operaattorit vastaavia porsaanreikiä.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE). – Madam President, at long last this final piece of the long awaited end of roaming charges puzzle is concluded. This is a very important decision and conclusion for all Europeans. I am very glad that we, as Liberals, we, as the European Parliament, we, as European lawmakers have pushed very hard to put consumers and the public interest first; to lay a good foundation through the telecom single market for an ambitious digital single market that puts people first.

I would strongly encourage telecom providers to keep that in mind. Put consumers/people first. We will keep the pulse and we will have a review after two/two and a half years. I will say that I too prefer light-touch regulation but if it is necessary we will make sure that the market works well, that it is fit for the 21st century and that we ensure that there is no abuse of the market position by telecom operators or other companies.

I think this is an important step and I am glad we can conclude it with our vote.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, σίγουρα υποστηρίζουμε την κατάργηση των τελών περιαγωγής, εφόσον αυτό θα ανακουφίσει οικονομικά τους καταναλωτές. Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως οι τηλεπικοινωνίες και το Διαδίκτυο αποτελούν δημόσια κοινωνικά αγαθά, στα οποία πρέπει όλοι να έχουμε ισότιμη πρόσβαση.

Ωστόσο, η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας εμπερικλείει πολλούς κινδύνους. Αρχικά, δεν περιλαμβάνει καμία πρόνοια για αποκατάσταση της ανισορροπίας που θα δημιουργηθεί λόγω του διαφορετικού αριθμού τουριστών που δέχεται η κάθε χώρα. Έτσι, οι χώρες του Νότου, που δέχονται τα μεγαλύτερα κύματα τουριστών, θα επιβαρυνθούν με ένα τεράστιο κόστος το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι εγχώριοι πάροχοι.

Έπειτα, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως εν τέλει δεν θα πληρώσουν το κόστος οι ντόπιοι. Αντιθέτως, είναι βέβαιο πως, προκειμένου να επιβιώσουν οι εγχώριοι πάροχοι, θα μετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές, αυξάνοντας τις εγχώριες χρεώσεις. Ιδιαίτερο πλήγμα θα δεχθούν οι χώρες με μικρή αγορά, όπως για παράδειγμα η Κύπρος. Το κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν οι τοπικές εταιρείες τους καλοκαιρινούς μήνες θα είναι δυσβάστακτο, με απρόβλεπτες συνέπειες. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να υποστηρίξω μια πρόταση που θα εξυπηρετήσει πλήρως τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), blue-card question. – There has been a lot of talking. Mr Sykliotis, as a former Minister from Cyprus, may I ask you a question? You are not supporting this result in the end. How then would you regulate markets – which, in this case, I think should be the only solution – if we were to allow visiting operators and visited operators – both sides – to charge consumers more than is necessary? Nowadays you can even have to pay EUR 10 000 for one gigabyte when travelling because, if the regulators are not regulated, they can both charge the consumer too much. What is your solution?

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα. – Εμείς, όπως είπα, θεωρούμε σημαντικό αυτό το στοιχείο, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί και ένα ταμείο που να στηρίξει τις μικρές χώρες, όπως είναι η χώρα μου, και τους μικρούς παραγωγούς στις χώρες αυτές, οι οποίοι θα καταρρεύσουν κάτω από αυτό το σύστημα. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, η δημόσια εταιρεία και οι μικρές εταιρείες δεν θα μπορούν να αντέξουν αυτό το δυσβάστακτο βάρος. Είτε θα το μετακυλίσουν στους εγχώριους παρόχους είτε θα καταρρεύσουν ως εταιρείες. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε να υπάρχει μια ισορροπία, δηλαδή μια πρόνοια που να στηρίξει τις μικρές χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (EFDD). – Madam President, once again the European Union is abandoning free markets in favour of central planning. First we regulate retail prices, now we come back and regulate wholesale prices.

Will we never learn that regulatory intervention in market prices almost always produces unintended and perverse consequences? Think of the empty shelves in the Moscow Gum department store when they tried to regulate prices. Look at the ETS scheme in Europe that has failed for 10 years to deliver the sort of prices that the regulators want.

Several other speakers, including my group colleague Mr Borrelli, have remarked that operators will recover their lost revenue elsewhere, which will have a regressive effect. It is the European Union’s cynical pursuit of any measure that looks vaguely like a benefit for voters or of generating any positive headline. Be sure, this proposal that we are voting on today or tomorrow, will have unintended consequences which will come back and bite our ankles.

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (ENF). – Frau Präsidentin! Als gelernten Konsumentenschützer freut es mich natürlich, dass wir so eine wesentliche Verbesserung für die Menschen vornehmen können. Es liegt auch an den Anbietertarifen, und wer diese schon einmal durchgeackert hat, der weiß ja: Die sind nicht immer ganz durchsichtig. Man tut sich schwer, und ich vermute mal, das ist oft auch nicht ganz unbeabsichtigt. Insofern ist hier eine Regulierung durchaus sinnvoll, auch wenn man das Instrument der Regulierung nur in sehr gezielten Dosen einsetzen sollte. Und ich denke, wir haben alle schon einmal die Erfahrung gemacht, dass wir mit sehr hohen Rechnungen von unseren Anbietern konfrontiert wurden.

Mir ist das erst letztens in der Mongolei passiert. Da habe ich im Flieger das Datenroaming ausgeschaltet, dennoch hat es sich ins Netz eingebucht, und ich musste da 400 Euro für Datenroaming bezahlen.

Insofern ist es, selbst wenn man technikaffin ist, für den Menschen nicht immer durchschaubar, wann Kosten entstehen. Daher ist dies eine sinnvolle Maßnahme, und ich sage das auch sehr deutlich: Das ist eine Stärke der Union, die jetzt hier einmal zum Tragen kommt. Man sollte sich weniger auf andere Dinge konzentrieren und mehr auf diese Dinge, und das dient auch dem Wohl der Menschen.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE). – Pani Przewodnicząca! To jest wielki dzień rzeczywiście, jeśli możemy mówić o tym, że za parę miesięcy znikną opłaty dodatkowe, roamingowe. Będziemy płacić każdy tak jak w swoim kraju ojczystym, wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej. Czekaliśmy na to dziesięć lat. Obserwowałem to, bo jestem członkiem tej komisji od wielu lat, a teraz mówię w imieniu komisji ITRE. Ważne, że przeprowadziliśmy ten proces w ciągu dziesięciu lat. Trzykrotnie dochodziliśmy do tego, co mamy dzisiaj, aby te opłaty znikły, dodatkowe opłaty. To ważne, bo obserwowaliśmy, w jaki sposób zachowują się firmy w tym czasie, czy nie wykorzystują tej sytuacji do obciążenia klientów, i dlatego między innymi był to trzystopniowy proces.

Chciałem również odpowiedzieć na absurdalne zarzuty, które zgłosiła jedna z koleżanek niezrzeszonych (nie ma jej na sali), że Unia Europejska to długo trwało i że jakieś nieporozumienie, że robimy to w ramach Unii. Proszę Państwa! Jak wyjeżdżamy z Unii, na zewnątrz Unii nadal płacimy opłaty roamingowe. Z tego wynika, że gdybyśmy rozszerzali Unię na kolejne kraje, kolejne kraje byłyby pozbawione tych opłat dla nas, dla mieszkańców Unii Europejskiej. A więc dobrze jest rozszerzać Unię Europejską czy nie? To są absurdalne zarzuty, na które właściwie trudno odpowiadać. Również koledze Helmerowi z komisji chciałem odpowiedzieć, że takim jednym z podstawowych elementów regulacji wolnego rynku jest na przykład prawo antymonopolowe i to stosują wszystkie kraje. Nie będę mówił o dziesiątkach innych regulacji, które mamy wszędzie na całym świecie. Niestety wolny rynek nie jest całkowicie wolny, bo byłby wtedy dżunglą.

Natomiast ja chciałem powiedzieć, że nasza praca się nie kończy, trzeba wdrożyć to wszystko, co ustaliliśmy, i trzeba to wdrożyć dobrze i pilnować tego. Chciałem pogratulować koleżance Kumpula-Natri, wszystkim kontrsprawozdawcom, także poprzednikom: pani Pilar de Castillo Vera i innym, panu przewodniczącemu, wiceprzewodniczącym komisji i poprzednikom na tym stanowisku oraz prezydencji maltańskiej, poprzedniej prezydencji, które również nad tym pracowały.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhora Presidente, a partir do dia 15 de junho, os cidadãos europeus poderão aceder a dados, voz e texto sem pagamento de taxas de roaming, desde que o seu consumo esteja de acordo com os padrões normais. Acederão, assim, em qualquer ponto da União Europeia, aos serviços de telecomunicações, como se estivessem em casa, e esta é uma excelente medida.

Mas, Sr. Comissário, tem de ser uma medida aplicada de forma justa e eficaz e, para isso, há duas condições. Em primeiro lugar, os operadores nacionais, tendo por base a norma que permite recuperar prejuízos demonstrados em resultado da medida, não podem permitir que os operadores imputem aos cidadãos que não viajam custos que resultam da resposta à procura dos cidadãos deslocados e, em segundo lugar, os sistemas europeus de incentivo ao investimento em redes digitais devem dar prioridade aos territórios que terão de aumentar a sua capacidade de resposta face à procura sazonal.

Existe neste relatório, eu próprio o subscrevi, instrumentos e procedimentos que permitem garantir estas duas condições. É fundamental garanti-las para que esta seja uma medida eficaz e justa.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR) – Vážená pani predsedajúca, stanovenie maximálnych poplatkov za roaming je klasická cenová regulácia, ktorá je zbytočná, škodlivá a nikdy nemala vzniknúť. O to viac ma prekvapuje, že vznik tejto regulácie sa odôvodňuje tým, že treba zabezpečiť, aby fungoval trh, pričom práve táto regulácia narúša fungovanie trhu. V skutočnosti prenesú operátori svoje náklady na domácich užívateľov, ktorým bude klesať cena pomalšie alebo vôbec. Roamingové stropy znejú samozrejme ľúbivo, ale v skutočnosti poškodia ľudí, ktorí cestujú menej, napríklad dôchodcov, a pomôžu ľuďom, ktorí cestujú viac, napríklad europoslancom. To sú tie nezamýšľané dôsledky a, samozrejme, táto regulácia potom vyžaduje ďalšie a ďalšie doplnenia a komplikácie a takto si my tu komplikujeme svet a potom sa čudujeme, že žijeme v preregulovanom svete. Ostáva dúfať, že o päť rokov táto regulácia skončí.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Madam President, we have had a debate on fake news and hate speech. Well, this is not a fake, this is reality. But still, while we do not hear any hate speech, we have seen and listened to some disappointing speech, making out that this is not real progress in terms of enhancing the internal market. We hear stories, for example that Brussels is being lobbied. No! It was Brussels and the efforts of the Commission and the Parliament that made it happen. The lobbies are working in the capitals. The Council is, and was, the bottleneck. So let us finish with this fake news and face reality. There is, of course, a long way to go. This is an important step but, if we want to build a real digital market, we should be encouraged and pursue this in other sectors. That is certain.

Finally, it has been said that this is just for the globalists but, come on, this is absolute rubbish. The Czech Republic must be a rich country because millions and millions of Czechs travel on an annual basis. This is the reality for all the people around us. So, yes, there is a certain amount of concern, but that concern can be taken care of at a national level with anti—monopoly efforts, and of course with competition and enhancing the internal market. This is the way to go and we will proceed in this direction, whether we like it or not. This is reality and not fake news.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: BOGUSŁAW LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). – Señor presidente, señor vicepresidente, señorías, el 15 de junio, cuando cualquier ciudadano de la Unión Europea use el teléfono, acceda a internet o envíe un mensaje, no tendrá cargas adicionales por estar en condiciones de roaming. Este es un enorme paso adelante que beneficia a todos los ciudadanos de la Unión Europea, a los que salen más y a los que salen menos, porque constituye un instrumento para dar la posibilidad de que nuestras empresas, nuestros profesionales, nuestros estudiantes tengan mayor libertad de movimiento, tengan más y más oportunidades en la Unión Europea, en el conjunto de los países que la forman. Esto es lo que realmente hay que tener en cuenta.

Fue este Parlamento el que lo propuso. Fue este Parlamento el que lo aprobó y lo negoció con el Consejo —con una gran colaboración con la Comisión, desde luego—. Y en este Parlamento tenemos que estar muy satisfechos de haber conseguido que, el próximo 15 de junio, esas cargas adicionales no existan y, por tanto, hayamos dado un paso en el desarrollo de un mercado digital europeo, en el desarrollo de una Europa más integrada y con más oportunidades.

Además de eso, habrá que estar atentos —como ha dicho alguna señoría— a si se producen o no distorsiones y habrá que ver si tienen o no un impacto en el mercado nacional, porque a lo mejor son otros factores y no precisamente los del roaming. Todo esto se puede tener en cuenta también, pero hoy es un momento de verdadera satisfacción, porque hemos dado un paso adelante en la integración europea, en responder a las verdaderas demandas y necesidades de los ciudadanos de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). – Señor presidente, la Unión nos aporta muchas cosas en casi todos los ámbitos de nuestra vida: en seguridad, en bienestar, en defensa de nuestros derechos y libertades, pero también en nuestro día a día.

Este acuerdo es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. La Unión es sinónimo de movilidad y, con este acuerdo, el roaming será historia.

Este acuerdo permitirá que los consumidores europeos se beneficien de precios asequibles y viajen utilizando sus teléfonos sin temor a facturas desorbitadas; utilizarán su teléfono, enviarán sus mensajes, utilizarán el WhatsApp como si estuvieran en su propia casa.

Sinceramente, creo que la desaparición del roaming va a jugar un papel clave, un papel clave para el desarrollo de todo el ecosistema digital en Europa. Por eso quiero felicitar a los ponentes por este acuerdo. Pero sobre todo, hoy, quienes están de enhorabuena son los consumidores europeos.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, I welcome this proposal, which is the final piece of legislation required to ensure that mobile roaming charges will be removed by this coming June – something we have promised for a long time and something that the EU has delivered for its citizens. As an MEP who campaigned with others for the abolition of ...

(The President interrupted the speaker because of a fire alarm)

 
  
MPphoto
 

  President. – There is a fire alarm. Please let us suspend our debate until the situation is clarified.

(The sitting was suspended at 18.05 and resumed at 18.25)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου