Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 5. apríla 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (hlasovanie)
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Niektoré aspekty práva obchodných spoločností (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  9.2.Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  9.3.Ratifikácia protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  9.4.Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátsku (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (hlasovanie)
  9.5.Zdravotnícke pomôcky (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (hlasovanie)
  9.6.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese) (hlasovanie)
  9.7.Fondy peňažného trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill) (hlasovanie)
  9.8.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (hlasovanie)
  9.9.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasovanie)
  9.10.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasovanie)
  9.11.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasovanie)
  9.12.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2017 – Oddiel I – Európsky parlament (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (hlasovanie)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (A8-0155/2017 - Jens Geier) (hlasovanie)
  9.14.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie) (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (hlasovanie)
  9.15.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  9.16.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Lotyšskom (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.17.Automatizovaná výmena údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (hlasovanie)
  9.18.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov so Slovenskom, s Bulharskom, Francúzskom, Českou republikou, Litvou, Holandskom, Maďarskom, Cyprom, Estónskom, Maltou, Rumunskom a Fínskom (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  9.19.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (hlasovanie)
  9.20.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel na Malte, Cypre a v Estónsku (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (hlasovanie)
  9.21.Geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (B8-0236/2017) (hlasovanie)
  9.22.Riešenie presunov utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Zdravotnícke pomôcky (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Fondy peňažného trhu (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Riešenie presunov utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Nenávistné prejavy, populizmus a falošné správy na sociálnych médiách – formovanie prístupu na úrovni EÚ (rozprava)
 14.Veľkoobchodné roamingové trhy (rozprava)
 15.Veľkoobchodné roamingové trhy (pokračovanie rozpravy)
 16.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Ukrajina (rozprava)
 17.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 18.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 19.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (rozprava)
 20.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 21.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016
 22.Odporúčanie Rade týkajúce sa Komisie pre postavenie žien (CSW) (rozprava)
 23.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 24.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 25.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1201 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5503 kb)
Právne oznámenie