Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 5 april 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) (omröstning)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Vissa aspekter av bolagsrätt (A8-0088/2017 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  9.2.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete (A8-0076/2017 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  9.3.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete (A8-0078/2017 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  9.4.Tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Kroatien (A8-0073/2017 - Nuno Melo) (omröstning)
  9.5.Medicintekniska produkter (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (omröstning)
  9.6.Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (A8-0069/2017 - Peter Liese) (omröstning)
  9.7.Penningmarknadsfonder (A8-0041/2015 - Neena Gill) (omröstning)
  9.8.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (omröstning)
  9.9.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (omröstning)
  9.10.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (omröstning)
  9.11.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (omröstning)
  9.12.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2018 - Avsnitt I - Europaparlamentet (A8-0156/2017 - Richard Ashworth) (omröstning)
  9.13.Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2017 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (A8-0155/2017 - Jens Geier) (omröstning)
  9.14.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (A8-0157/2017 - Victor Negrescu) (omröstning)
  9.15.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal (A8-0154/2017 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  9.16.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland (A8-0089/2017 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.17.Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien (A8-0091/2017 - Judith Sargentini) (omröstning)
  9.18.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland (A8-0092/2017 - Tomáš Zdechovský) (omröstning)
  9.19.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern (A8-0095/2017 - Filiz Hyusmenova) (omröstning)
  9.20.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland (A8-0090/2017 - Maria Grapini) (omröstning)
  9.21.Genetiskt modifierade majsprodukter (Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21) (B8-0236/2017) (omröstning)
  9.22.Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)
  10.2.Medicintekniska produkter (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)
  10.3.Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (A8-0069/2017 - Peter Liese)
  10.4.Penningmarknadsfonder (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  10.5.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.6.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  10.7.Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Hatpropaganda, populism och falska nyheter i sociala medier – på väg mot en EU-åtgärd (debatt)
 14.Grossistledet på roamingmarknader (debatt)
 15.Grossistledet på roamingmarknader (fortsättning på debatten)
 16.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina (debatt)
 17.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 18.Situationen i Venezuela (debatt)
 19.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)
 20.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 21.Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 22.Rekommendation till rådet om FN:s kvinnokommission (debatt)
 23.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 24.Inkomna dokument: se protokollet
 25.Anslagsöverföringar: se protokollet
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1201 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5503 kb)
Rättsligt meddelande