Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 27 април 2017 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. - Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 4.Актуалното състояние на втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Конвенцията от Минамата относно живака (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Несъответствия при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Дания и Европол (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Илдико Гал-Пелц (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 —2020 г. (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Европейска година на културното наследство (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Програмата на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Създаване на програма на Съюза за засилване на участието на потребителите в изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: специални доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-ми, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Съвет и Европейски съвет (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюждет на ЕС - Европейска сметна палата (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюждет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюждет на ЕС - Комитет на регионите (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюждет на ЕС - Европейски омбудсман (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюждет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Съюза за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска железопътна агенция (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (CLEAN SKY) (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 (ИИЛ2) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие "термоядрен синтез за енергия" (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Съвместно предприятие SESAR (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекло (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Прилагане на Директивата за минните отпадъци (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Положението във Венецуела (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Искане за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (член 150 от Правилника за дейността) (B-0273/2017)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 —2020 г. (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Европейска година на културното наследство (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Съвет и Европейски съвет (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Общ бюждет на ЕС - Европейска сметна палата (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Агенция на Съюза за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекло (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Положението във Венецуела (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Решения относно някои документи: вж. протокола
 9.Внасяне на документи: вж. протокола
 10.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 11.График на следващите заседания: вж. протокола
 12.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1020 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (4516 kb)
Правна информация