Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 - Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky (rozprava)
 4.Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řeckou (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Žádost, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity (A8-0163/2017 - Gilles Lebreton)
  5.2.Ochranná známka EU (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)
  5.3.Minamatská úmluva o rtuti (A8-0067/2017 - Stefan Eck)
  5.4.Hybridní nesoulady s třetími zeměmi (A8-0134/2017 - Olle Ludvigsson)
  5.5.Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánskem a Europolem (A8-0164/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  5.6.Jmenování členky Účetního dvora – Ildikó Gáll-Pelczová (A8-0166/2017 - Indrek Tarand)
  5.7.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  5.8.Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  5.9.Evropský rok kulturního dědictví (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  5.10.Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu (A8-0291/2016 - Theodor Dumitru Stolojan)
  5.11.Program Unie na podporu zapojení spotřebitelů do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (A8-0008/2017 - Philippe Lamberts)
  5.12.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  5.13.Udělení absolutoria za rok 2015: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2015 (A8-0160/2017 - Joachim Zeller)
  5.14.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF (A8-0125/2017 - Younous Omarjee)
  5.15.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)
  5.16.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  5.17.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (A8-0136/2017 - Benedek Jávor)
  5.18.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  5.19.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (A8-0144/2017 - Bart Staes)
  5.20.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (A8-0141/2017 - Bart Staes)
  5.21.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (A8-0122/2017 - Benedek Jávor)
  5.22.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (A8-0142/2017 - Benedek Jávor)
  5.23.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (A8-0140/2017 - Bart Staes)
  5.24.Absolutorium za rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (A8-0149/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.25.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.26.Udělení absolutoria za rok 2015: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (A8-0143/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.27.Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (A8-0075/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.28.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (A8-0145/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.29.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL) (A8-0081/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.30.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (A8-0087/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.31.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A8-0093/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.32.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.33.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (A8-0082/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.34.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (A8-0086/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.35.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (A8-0085/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.36.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (A8-0100/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.37.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (A8-0098/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.38.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (A8-0106/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.39.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0101/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.40.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0127/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.41.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.42.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (A8-0099/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.43.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (A8-0130/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.44.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.45.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA) (A8-0128/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.46.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (A8-0124/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.47.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (A8-0118/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.48.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (A8-0105/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.49.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (A8-0116/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.50.Udělení absolutoria za rok 2015: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (A8-0126/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.51.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.52.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.53.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský policejní úřad (Europol) (A8-0107/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.54.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (A8-0146/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.55.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.56.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (A8-0148/2017 - Inés Ayala Sender)
  5.57.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (A8-0103/2017 - Miroslav Poche)
  5.58.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik Clean Sky 2 (A8-0094/2017 - Miroslav Poche)
  5.59.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik ECSEL (A8-0113/2017 - Miroslav Poche)
  5.60.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (A8-0109/2017 - Miroslav Poche)
  5.61.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (A8-0083/2017 - Miroslav Poche)
  5.62.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A8-0108/2017 - Miroslav Poche)
  5.63.Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik SESAR (A8-0096/2017 - Miroslav Poche)
  5.64.Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  5.65.Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  5.66.Aktuální stav koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  5.67.Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky (A8-0121/2017 - Georgios Kyrtsos)
  5.68.Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (A8-0071/2017 - György Hölvényi)
  5.69.Situace ve Venezuele (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
  5.70.Námitka proti aktu v přenesené pravomoci: systém všeobecných celních preferencí (B8-0273/2017)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 (A8-0161/2017 - Nedzhmi Ali)
  6.2.Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 (A8-0374/2016 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl)
  6.3.Evropský rok kulturního dědictví (A8-0340/2016 - Mircea Diaconu)
  6.4.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (A8-0150/2017 - Joachim Zeller)
  6.5.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0131/2017 - Bart Staes)
  6.6.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (A8-0151/2017 - Benedek Jávor)
  6.7.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (A8-0147/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.8.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (A8-0079/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.9.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (A8-0084/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.10.Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A8-0115/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.11.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0111/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.12.Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (A8-0137/2017 - Inés Ayala Sender)
  6.13.Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (A8-0138/2017 - Ulrike Rodust)
  6.14.Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl (A8-0080/2017 - Lola Sánchez Caldentey)
  6.15.Aktuální stav koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě? (A8-0119/2017 - Maria Noichl)
  6.16.Situace ve Venezuele (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 9.Předložení dokumentů: viz zápis
 10.Předání textů přijatých během zasedání
 11.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 12.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1020 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4516 kb)
Právní upozornění