Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 12. juuni 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 6.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 10.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Tööplaan (vt protokoll)
 13.Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) (arutelu)
 14.Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine (arutelu)
 15.ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat - Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises - Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks (arutelu)
 16.Kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaal-majanduslik olukord Vahemerel (arutelu)
 17.Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus (lühiettekanne)
 18.Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks (lühiettekanne)
 19.Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (502 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2192 kb)
Õigusalane teave