Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 12. júna 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 6.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 10.Väčšie interpelácie (článok 130b) (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Program práce: pozri zápisnicu
 13.Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) (rozprava)
 14.Posúdenie vykonávania programu Horizont 2020 (rozprava)
 15.Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 - Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov - Osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami (rozprava)
 16.Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí (rozprava)
 17.Nákladová účinnosť 7. výskumného programu (stručná prezentácia)
 18.Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (stručná prezentácia)
 19.Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (502 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2192 kb)
Právne oznámenie