Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 4.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 5.Valmistumine Euroopa Ülemkogu 22.–23. juuni 2017. aasta kohtumiseks (arutelu)
 6.President Trumpi otsus USA taganemise kohta COP21 kliimakokkuleppest (arutelu)
 7.Pidulik istung - Côte d'Ivoire
 8.Hääletused
  8.1.Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hääletus)
  8.2.Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.3.Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.4.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  8.5.Vastuväide delegeeritud määrusele: keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus (hääletus)
  8.6.Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) (hääletus)
  8.7.2016. aasta Serbia aruanne (A8-0063/2017 - David McAllister) (hääletus)
  8.8.2016. aasta Kosovo aruanne (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek) (hääletus)
  8.9.2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl) (hääletus)
  8.10.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) (hääletus)
  8.11.Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis (B8-0396/2017) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy)
  9.2.Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks (A8-0197/2017 - Constance Le Grip)
  9.3.2016. aasta Serbia aruanne (A8-0063/2017 - David McAllister)
  9.4.2016. aasta Kosovo aruanne (A8-0062/2017 - Ulrike Lunacek)
  9.5.2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (A8-0055/2017 - Ivo Vajgl)
  9.6.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017)
  9.7.Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis (B8-0396/2017)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 15.Väärtustel põhineva, demokraatlikel institutsioonidel rajaneva ning õiglases ja sidusas ühiskonnas edukat majandust soodustava Euroopa uuesti loomine (temaatiline arutelu)
 16.Panama dokumentide järelmeetmed ja õigusriigi põhimõtte järgimine Maltal (arutelu)
 17.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine (arutelu)
 18.Välisinvesteeringud strateegilistes sektorites (ELi meetmed) (arutelu)
 19.Laste vaesus (arutelu)
 20.Euroopa jagamismajanduse tegevuskava - Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (arutelu)
 21.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 22.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 23.Sadamate maksustamine (arutelu)
 24.Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1091 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5053 kb)
Õigusalane teave