Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 13
CRE 05/07/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0311

Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13. Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest sprawozdanie sporządzone przez Eduarda Kukana, Doru-Claudiana Frunzulicę i Eider Gardiazabal Rubial w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz w sprawie ustanowienia gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)) (A8-0170/2017).

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan, rapporteur. – Mr President, let me start by thanking the co-rapporteurs, the Council and the Maltese Presidency, as well as the Commission, for their very good cooperation during the preparation of this report.

The European Fund for Sustainable Development (EFSD) is a milestone in our approach to development and migration. We have been struggling to find the right answers to challenges coming from our neighbourhood and Africa, from countries affected by extreme poverty, conflict, under-development ...

(Interruption)

 
  
MPphoto
 

  President. – Minister Maasikas, please can you respect our MEPs?

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan, rapporteur. – Mr President, please take note of the time that elapsed since I had to stop my speech.

We have found ourselves under external pressure from migration flows driven by geopolitical and economic factors. The consequences are deeply felt on a day-to-day basis in many European countries. However, they are only a fraction of the discontent felt in many countries beyond our borders. Facing mounting tragedies in countries thrown into conflict or extreme poverty, our responsibility is to act, to address the root causes of this situation and to help to create the conditions for a better life in these countries.

It is clear that this will not happen from one day to the next, not even after a year. Therefore we need to look for long—term sustainable solutions, solutions which would bring growth, more stability, more jobs opportunities and solutions that would help societies to develop and adapt to the current world. There is no magic spell to solve the problems of the developing world, just as there is no magic spell to safeguard Europe from the increasing pressures of migration. We will be constantly challenged, yet we need to try new approaches and propose new solutions.

I therefore welcome the proposal for the External Investment Plan proposed last year by the Commission. With this framework, we can promote sustainable investment and tackle some of the root causes of migration in Africa and the neighbourhood. The European Fund for Sustainable Development is a vital part of this plan. It provides guarantees in order to stimulate private sector involvement in the socio-economic development of the partner countries.

I think this is the right approach in the long term. We need to match our development and investment expertise to enable the EU and the private sector to cooperate. We need an instrument which will operate in high-risk situations where investment would not be possible without our guarantees. This opens new challenges to boost investments and improve the business climate in the most fragile countries. In order to do this we need to stimulate investment in such areas as socio-economic infrastructure, SMEs or microfinance.

Once again, I am glad that we are ready to make this Fund a reality. It will be a vital instrument to stimulate development in our partner countries and an important tool in our external policies. I hope that its innovative approach will help to improve living conditions in countries where it is needed and address the root causes of migration in the long term.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică, rapporteur. – Mr President, as you know, on 14 September 2016, the Commission tabled a proposal for establishing a new European Fund for Sustainable Development (EFSD) aimed at mobilising up to EUR 44 billion of investment in Africa and the EU neighbourhood. The EFSD is the first pillar of the external investment plan under which the Commission also plans to enhance technical assistance in partner countries (pillar 2) and to work towards improving the investment climate and overall policy environment in those countries (pillar 3).

The main assumption is that supporting investment and private-sector involvement through innovative financing can foster sustainable and inclusive economic and social development and address the root causes of the migration crisis and promote the resilience of the partner countries in Africa and the EU neighbourhood, including in the least developed countries, with a particular focus on growth, the creation of decent jobs, youth and women, socio-economic sectors and, of course, small and medium-sized enterprises.

A final package agreement was approved by COREPER last Wednesday. The progressive points we managed to include in the EFSD text are the following: reference to development effectiveness, resilience, decent job creation, the aim of poverty eradication and Articles 21 of the Treaty on European Union and 208 of the Treaty on the Functioning of the European Union in the purpose of the instrument; and the implementation of the Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable Development as objectives. On compliance in respect of tax standards and transparency, we managed to achieve major progress. We have ensured that counterparts are prohibited from entering into operations with entities incorporated or established in jurisdictions listed under the 11th EU policy on non-cooperative jurisdictions, or identified as high-risk third countries or countries that do not comply with the EU and internationally agreed tax standards on transparency and exchange of information.

There is a reference, as well, to the relevant EU policy on non-cooperative jurisdictions for tax purposes and specific reporting by the Commission. We now have greater transparency in relation to financial support provided by EFSD with an obligation for the Commission and counterparts to make information on projects, beneficiaries and expected development benefits publicly available wherever possible.

The participation of the European Parliament in the strategic board as observers is warranted. We made a reference to the principles of development effectiveness and the conformity of objectives with the eligibility criteria for use of the EFSD; fulfilment of the OECD Development Assistance Committee (DAC) criteria for the projects funded; and safeguard clauses on human and labour rights, including full observance of the UN principles for responsible investment, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD guidelines for multinational enterprises, the UN-FAO Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems, and all ILO Conventions, as well as international humanitarian law.

We insisted on having a particular focus on climate-friendly investments, thus contributing to implementing the Paris Agreement, and setting a binding minimum target of 28 investments for climate action, renewable energy and resource efficiency.

There are more things that I would like to highlight but, because of time constraints and last but not least, I would like warmly to thank the Commission negotiating team and the Maltese Presidency for their good cooperation, enabling us to agree on this new, innovative and important instrument of EU development policy.

 
  
  

IN THE CHAIR: PAVEL TELIČKA
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial, ponente. – Señor presidente, señor comisario, en lo que llevamos de año han llegado a las costas europeas casi 100 000 personas que han tenido que abandonar sus países, sus hogares, sus familias. Esta madrugada, 49 han muerto tratando de llegar a las costas españolas. Porque la mayor tragedia no es que lleguen, la mayor tragedia es que pierden la vida en el intento.

Hoy debatimos en este Pleno la puesta en marcha del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, un fondo que, lamentablemente, no va a erradicar totalmente las causas por las que estas personas están obligadas a emigrar, pero que pretende invertir en sus países de origen para conseguir un desarrollo sostenible, para darles la oportunidad de poder vivir en su país y tener un proyecto de vida digno.

Las causas de la migración son muchas y complejas, pero los factores más importantes son los factores de seguridad, los factores económicos, los medioambientales y los sociales. El objetivo de este fondo es precisamente atacar de raíz esas causas, mediante la inversión en proyectos que contribuyan a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Porque este fondo tiene que ser un complemento de la ayuda oficial al desarrollo, tiene que perseguir sus mismos objetivos, pero no puede ni debe ser un sustituto. Porque lo que pretendemos es movilizar la inversión privada hasta 44 000 millones, utilizando el presupuesto europeo como garantía, desarrollando mecanismos innovadores y reduciendo así las incertidumbres de los inversores.

Conseguir la implicación del sector privado en el desarrollo económico y social de estos países es un objetivo estratégico. Y este fondo no va actuar solo —ya lo hemos mencionado aquí—, forma parte del Plan de Inversiones Exteriores que tiene un componente de asistencia técnica para ayudar a los países socios a atraer esa inversión, capital privado, y ayudar a preparar y promover proyectos susceptibles de beneficiarse de este fondo. Y tiene también un tercer pilar, fundamental para conseguir los objetivos, que se basa en el diálogo político, con el objetivo de desarrollar un marco legal, unas políticas y unas instituciones que promuevan la estabilidad necesaria.

Este diálogo político cubre desde la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal, el crimen organizado, hasta el impulso del emprendimiento, el desarrollo de los mercados locales o una política inclusiva de género.

Este Parlamento, con sus propuestas y durante las negociaciones, ha buscado y conseguido mejorar la definición y la concreción de los objetivos. De esta manera, hemos querido hacer especial hincapié en la financiación de proyectos que tengan un verdadero impacto y que se centren en la creación de empleo en condiciones dignas; que siga una estrategia de crecimiento sostenible e inclusivo, y con una especial atención al empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes.

Como decía al principio, la migración tiene múltiples causas, y una de ellas, a las que muchas veces no prestamos la atención que se merece, es la migración por causas medioambientales. Y, en este sentido, creo que los acuerdos que hemos alcanzado Parlamento y Consejo nos permiten destinar más recursos a la lucha contra el cambio climático, a las energías renovables y a la eficiencia de los recursos energéticos.

Por último, me gustaría destacar el importantísimo paso que hemos dado en la lucha contra el fraude fiscal, contra la evasión fiscal, contra el blanqueo de capitales, así como la eliminación de cualquier tipo de relación con las jurisdicciones no cooperativas. Y aquí querría agradecer especialmente a la Comisión Europea su determinación en poner a la lucha contra el fraude fiscal como una prioridad, por impulsar mayores controles, informes país por país y mejorar la rendición de cuentas.

Desde el Parlamento, y me consta que desde la Comisión Europea y desde el Consejo, hemos trabajado contrarreloj para poder lanzar lo antes posible este fondo y que esté operativo con vistas a las Cumbres de la Asociación Oriental y de la Unión Europea-África. Espero que este fondo sea el primer paso de un compromiso renovado de la Unión con el desarrollo de los países de nuestro entorno. No podemos permitir que miles de personas sigan abandonando sus hogares por falta de oportunidades, arriesgando sus vidas, muriendo en el mar o en el desierto, porque desde la Unión Europea no hayamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos.

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the European Parliament, and notably the three committee Chairs and rapporteurs, for their extraordinary engagement and excellent cooperation over the past months on this file. In spite of its complexity, a compromise was reached. This is a success and I congratulate us all for that. I also thank the Council, and in particular the Maltese and Slovak Presidencies, for their efforts to reach the agreement on the European Fund for Sustainable Development, which delivers on the request of the European Council to do so in the first semester of 2017.

Our ambition must now be to quickly start the implementation of the external investment plan with a view to present tangible progress to the EU-Africa summit in Abidjan and to the Eastern Partnership Summit, both of them in November.

Let me underline that the External Investment Plan with its European Fund for Sustainable Development will become an important instrument for attaining the objectives of the UN 2030 Agenda and will complete our toolbox for development cooperation. This is primarily a development instrument rather than exclusively a banking or financial one. It will steer our development partnership with the private sector in a focused and effective manner in order to contribute to reaching development goals in partner countries.

The plan builds on experience. Since 2007 we have been implementing eight investment facilities which have leveraged a total investment volume of EUR 57.3 billion in our partner countries, with a total of EUR 3.4 billion of EU grants. To a large extent, this cooperation has been successful, as confirmed by the recent external evaluation on lending. The external investment plan is taking lessons learned into account.

Let me reiterate the substance of the plan. It provides a holistic framework to improve investment and therefore decent job creation in Africa and the EU neighbourhood. It has three pillars: financing, technical support and enhanced investment climate. These must work hand in hand, and we are serious when we say that via the guarantees of the fund and existing investment facilities we want to leverage more than EUR 44 billion of investments in Africa and the neighbourhood until 2020.

Our ambition for the European Fund for Sustainable Development is to go beyond existing instruments by supporting innovative financing models developed by partner financial institutions and an enhanced engagement of the private sector, in particular through the innovative new guarantee and the European Fund for Sustainable Development. Let me emphasise that the concept of additionality is very important. For us, it is really important. We do not intend to guarantee investments that the private sector would have made anyway. Under the European Fund for Sustainable Development, our partners must be able to prove that this is not the case by bringing in new products, new ideas, investments sustainably and where they otherwise would not go.

We will also be coherent with the international fight against tax avoidance by making sure that financial vehicles supported under the instrument are not benefiting from any location in non-cooperative tax jurisdictions. All this will be implemented in a transparent and accessible way through comprehensive reporting requirements to the European Parliament and the public and through a new web portal managed by the Commission, and the European Parliament will have observer status on the strategic board. The board’s tasks will be to provide strategic guidance on overall investment goals and to ensure external policy coherence. This will give the European Parliament the opportunity to participate in the steering and monitoring of the overall implementation strategies and objectives of the European Fund for Sustainable Development.

Therefore I am very much looking forward to a fruitful cooperation in this regard, also in the years to come.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte zu diesem großen Schritt gratulieren, weil wir unserem Ziel wieder näherkommen, vor Ort, in den Entwicklungsländern und vor allem auch in unseren Nachbarländern Anreize zu setzen, dass Beschäftigung entsteht und dass die Menschen Vertrauen in die Zukunft bekommen. Wir haben vom europäischen Haushalt insgesamt die 350 Millionen zur Verfügung gestellt, mit den 400 Millionen aus dem Europäischen Entwicklungsfonds. Wir haben dann die Garantien und die Mischfinanzierung mit 2,6 Milliarden, und dann vertrauen wir eigentlich darauf, dass der Privatsektor diese Anreize dementsprechend stark annimmt.

Wir wissen, dass wir gerade in den Entwicklungsländern darauf achten müssen, dass die ländlichen Gebiete hier im Fokus stehen, weil natürlich der Zuzug in die großen Städte, in die Slums zusätzliche Probleme bringt und wir deshalb Anreize in den ländlichen Gebieten in den Mittelpunkt stellen sollten.

Die Kollegin hat schon gesagt, dass natürlich kleine und mittlere Betriebe aus der Europäischen Union und Betriebe in unseren Nachbarschaftsgebieten und in den am wenigsten entwickelten Ländern eine Chance haben müssen, in Zukunft miteinander zusammenzuarbeiten – wobei hier der Schwerpunkt vor allem auf der erneuerbaren Energie liegen soll.

Wir haben ja diese 28 Prozent Finanzierungsanteil für den Klimawandel festgezurrt, dass wir dort digitale Märkte einrichten können, dass die Aus- und Weiterbildung sich etabliert und dass vor allem auch die sanitären Bedingungen mit Wasser, Abwasser – vor allem auch in den Krankenhäusern – verbessert werden, dass hier auch die soziale Komponente im Mittelpunkt steht. Aber letzten Endes muss es natürlich auch Investitionsverträge geben, weil sich eben das meiste aus Garantien zusammensetzt und das wirkliche Eigenkapital – der Cash – eine sehr niedrige Rolle einnimmt. Deshalb wird die Kommission aufgefordert, diese Projekte so gut wie möglich zu managen.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, on behalf of the S&D Group. – Mr President, many people have talked about this being a first for the Parliament because three committees worked on a codecision file for the first time. So congratulations to our three co—rapporteurs. Not only have they delivered, but they have delivered in record time: in just four months. Special thanks also go to Marlene Bonnici, the Ambassador from Malta, who pushed this through, and our staff, who worked very hard. They know who they are and they deserve our special thanks.

But we don’t need it to be speedy just for institutional reasons to get it done under a certain Presidency. We need it because we promised this kind of thing in Addis Ababa two years ago. We promised that aid would be one part of the picture for funding development, and that we would also have private sector leverage and more tax revenues going in to help fund.

I want to make this link with Addis Ababa to remind people that this is not an instrument to tackle migration except in as much as the instrument is to tackle poverty at its roots, create jobs and bring investment. It is not about managing flows into Europe. Most of the money comes from the European Development Fund, so it is right that the fund should focus on the least developed countries and fragile states. When the plans come forward, I hope we will see the funding in those domains. It is also timely because we have the G20 this weekend, the high-level political forum in a couple of weeks in New York and we’ve got the Africa summit coming up.

A lot of people are talking about a Marshall Plan for Africa. I am not very good at maths, but I worked out that Germany got USD 15 billion of aid in today’s money in the late 1940s; about EUR 267 per person. If we do the same thing in Sub-Saharan Africa, that is about USD 66 billion today. So the European Fund for Sustainable Development can be part of the beginning of a new plan for Africa. It is part of the picture. We need to make sure it is spent properly and that it leaves in the aid that we have promised.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the European Fund for Sustainable Development (EFSD) is the flagship policy of the EU’s external investment plan, launched last year in response partly to the migration crisis. High population growth across Africa without the employment opportunities to match is a growing problem, likely to be made worse by the effects of climate change as time goes on. Fragile states with weak public institutions, limited track records in the rule of law, and challenges to democracies are particularly affected and are naturally a deterrent to the necessary private investment required to generate jobs.

The EFSD and the EFSD Guarantee are seeking to try and plug that gap by the European Union and aims at aiding and leveraging investment from private business and institutions. It is projected that EUR 3.5 billion of EU investment could generate as much as EUR 88 billion of total investment. The EFSD will also seek to provide technical assistance to governments in the region in order to mobilise further investment. It is something that I fully support.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, ALDE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, ainoa kestävä ratkaisu hallitsemattoman maahanmuuton hillitsemiseen pitkällä tähtäimellä on elinolosuhteiden parantaminen ja työpaikkojen luominen maahanmuuton lähtömaihin. Tämän vuoksi EU siis nyt perustaa kestävän kehityksen rahaston, ja tämän rahaston yksi keskeisiä tavoitteita on parantaa elämisen edellytyksiä ja aikaansaada kestävää kasvua EU:n lähialueilla ja erityisesti maahanmuuton lähtö- ja kauttakulkumaissa – siis luoda työtä, toimeentuloa ja toivoa.

Rahaston tarkoituksena on siis tukea investointeja Afrikassa ja EU:n naapurustossa. Rahastosta ei myönnetä suoraa rahallista tukea, vaan tuetaan yksityisen sektorin investointeja ja muun muassa myönnetään lainatakuita. Kun tämä päätös on tehty, on pikaisesti myös suoritettava toimeenpano.

Erityisen tyytyväinen olen siihen, että parlamentti sai ajettua tähän uuteen asetukseen tavoitteen, jotta investoinneista käytettäisiin 28 prosenttia sellaisiin kohteisiin, joilla edistetään ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Nämä toimet ovat tärkeitä Euroopan ja koko maailman vakauden kannalta, ja kun juuri niillä toimilla estämme ilmastonmuutoksen kehittymistä, me nimenomaan pureudumme näihin maastamuuton ja maahanmuuton juurisyihin.

 
  
MPphoto
 

  Xabier Benito Ziluaga, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, yo voy a ser bastante crítico con este Fondo, porque este Fondo Europeo se llama «de Desarrollo Sostenible», pero ni busca la cooperación para el desarrollo ni la sostenibilidad de este desarrollo. Parece nuevamente propaganda de la Unión Europea para limpiar su imagen ante la nefasta gestión de la crisis de fronteras.

Cuando la gente dice que hay que actuar en origen ante la inmigración forzada por la guerra, el hambre o el cambio climático, desde luego no se refiere a este tipo de fondos.

Lo que pretende este Fondo es aliviar conciencias y que los Estados fronterizos hagan de muro a esta inmigración forzosa, un estilo que, desgraciadamente, ya inventó el Partido Popular español en la frontera sur con Marruecos.

Para ello, la Unión Europea está recurriendo al mismo truco de magia malo: un fondo al estilo «plan Juncker» que cubrirá las posibles pérdidas de las inversiones privadas, pero que, en este caso, serán pérdidas de multinacionales europeas haciendo negocio en países del sur.

La cooperación al desarrollo no consiste en salvaguardar nuestras espaldas para que otros países hagan de guardianes de nuestras fronteras; no se trata de ver qué artimaña financiera utilizamos para hacer un buen negocio de estas inversiones.

El Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible debería servir para posibilitar un desarrollo igualitario, ayudar a actores locales, en vez de a transnacionales, y poner unos recursos para un desarrollo endógeno social y sostenible.

Condicionar la política de cooperación al control de flujos migratorios es maquiavélico. Hay que desligar cooperación y política migratoria; de lo contrario, no estamos cooperando, estamos rentabilizando.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I think we have created an innovative development instrument, and a lot depends on the implementation and on the safeguards that have been put in this instrument. We need to make sure that we indeed measure development outcomes already before funding decisions have been made, and we must make sure that we have the best expertise, which should be brought through the other elements of the external investment plan, such as technical assistance and political dialogue. I believe that this is a unique contribution to financing for development commitments. Let us make this a real innovative development instrument.

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch, on behalf of the EFDD Group. – Mr President, the disinterested observer can immediately see several problems with the EU’s plans for the EFSD. Firstly, these funds appear to be nothing more or less than a means of using taxpayers’ money to expand the EU’s regional hegemony. The two regional platforms, one for Africa and one for what is ominously termed the ‘EU Neighborhood’, offer for the purported recipients nothing more than serfdom. The funds come with strings attached, which means there will be strategic boards imposed upon the clients, with Commission and EIB representation. This means, as always with EU largesse, that those who are supposed to benefit have their hands tied and are reduced in their own nations to the role of supplicant. This is surely wrong from the start.

The second major issue one can immediately spot is that citizens’ money is expected to leverage private investments, essentially throwing taxpayers’ money down a well. Please stop treating other people’s money with such contempt.

 
  
MPphoto
 

  Maurice Ponga (PPE). – Monsieur le Président, moins d’un an après la proposition de la Commission européenne de créer le Fonds européen de développement durable (FEDD), ce nouvel instrument va entrer en vigueur.

Je suis heureux que nous ayons pu trouver un compromis dans un délai si court avec la Commission et le Conseil sur ce nouvel instrument, dont l’objectif principal est d’aider le secteur privé dans les pays africains et du voisinage oriental, en soutenant l’emploi, la croissance et la stabilité, ce qui contribuera – j’en suis certain – à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière.

Le texte sur lequel nous allons voter demain est un bon texte. Le rôle du Parlement européen a été renforcé, ce qui permettra un meilleur contrôle du Fonds. La dimension «développement» a également été renforcée, mais de manière intelligente, afin de rendre l’instrument flexible et adapté aux spécificités du secteur privé. Enfin, nos institutions financières européennes participeront au FEDD, et une préférence communautaire sera réalisée dans le respect du principe du traitement équitable.

Grâce à cet instrument, nous espérons pouvoir mobiliser jusqu’à 44 milliards d’investissements. Les enjeux pour développer l’Afrique et les pays du voisinage oriental sont considérables, et le secteur privé a un rôle important à jouer. Il est donc crucial que ce secteur se mobilise et que les États membres soutiennent et accompagnent le FEDD, afin d’en faire un instrument de développement durable.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). – Mr President, the European Fund for Sustainable Development (EFSD) is for development. A wide array of actors can apply for economic support, but money is never an answer in itself to secure development. In the work of formulating the framework of the EFSD, we have been persistent in securing transparency, a clear gender focus and also a complaints mechanism at the Commission’s webpage. I have also been very determined in having explicit references to human rights and also to Article 21 of the Treaty on European Union.

Let me please remind you about Article 21: the Union’s action on the international scene shall be guided by the following principles: ‘democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United Nations Charter and international law’.

All these are crucial elements if the EFSD is to become successful in addressing the root cause of the migration crisis and promoting resilient societies. I have to be frank, migration is not a problem. People should be able to move freely between places and regions if they wish and like. But it becomes a problem when the conditions in the one region are so bad that people are forced to move due to the impossibility to lead a good life. This is why it should be ensured that the EFSD enhances respect for and the fulfilment of human rights.

Civil society is instrumental in monitoring the human rights record. I call on civil society to use the complaint mechanism and to let us know when there are faults and how to improve the work of securing human rights for sustainable development.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis (ALDE). – Monsieur le Président, je me réjouis de l’accord sur le Fonds européen de développement et j’en félicite nos rapporteurs.

Ce fonds vise à soutenir, à long terme, le développement économique et social des pays africains et du voisinage oriental en vue de lutter contre les causes de la crise migratoire que nous connaissons depuis plus de deux ans, notamment l’émigration économique illégale.

Si ce nouveau fonds vient s’ajouter à la galaxie d’instruments gravitant autour du budget européen, j’ose espérer que la Commission, sous le contrôle du Parlement, saura en assurer la cohérence, la transparence et l’efficacité et saura s’assurer que les institutions financières partenaires servent fidèlement nos règles et nos objectifs politiques, tout spécialement en matière de lutte contre les paradis fiscaux.

Pour que ce fonds soit un succès, il est donc indispensable qu’il s’inscrive dans une vision et une stratégie politique claires. Je compte beaucoup sur la haute représentante, Mme Mogherini, ainsi que sur les commissaires Hahn et Mimica pour formuler cette vision et porter cette stratégie.

Il ne suffit pas de se doter d’un instrument supplémentaire: l’heure est venue d’exprimer une ambition et de construire un discours qui parle aux citoyens européens, des citoyens qui appellent de leurs vœux une Europe qui les protège.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). – Senhor Presidente, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável, inovador e aberto, ao mobilizar 44 mil milhões de euros para África e para os países de vizinhança oriental, vai possibilitar aos territórios beneficiários mais crescimento económico, mais emprego e estabilidade. É também essencial, na aprovação dos projetos e das plataformas, assegurar a diversificação geográfica e temática.

Esta diversificação geográfica deverá também permitir, em simultâneo, assegurar a redução da pobreza e a promoção dos direitos humanos. Os pequenos projetos e as pequenas e médias empresas devem ser acarinhadas. Nem sempre temos consciência de que a União Europeia é o maior doador mundial. Mas temos, em simultâneo, também, de fomentar o empreendedorismo, o bem-estar e a independência financeira dos povos.

Os projetos sustentáveis deverão permitir a criação de emprego e, nomeadamente, de emprego jovem. Este fundo, no respeito da adicionalidade, deve ser utilizado em complementaridade com outros instrumentos financeiros e, também, com o Fundo Europeu de Desenvolvimento.

A Comissão Europeia deverá dar apoio ao designado segundo pilar e deverá dar apoio para a elaboração das plataformas de investimento. É também essencial a transparência na gestão, a transparência na aprovação e depois, também, no acompanhamento e na execução dos projetos. Este é um imperativo que não pode ser esquecido.

Por outro lado, o Parlamento deverá continuar associado a este importante fundo e ser informado relativamente à aprovação das plataformas e dos projetos.

 
  
MPphoto
 

  Daniele Viotti (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'estensione del cosiddetto piano Juncker ai paesi in via di sviluppo risponde a una necessità ben precisa: non possono esserci integrazione e sicurezza senza un reale impegno a stabilizzare le aree più instabili e più in difficoltà del mondo.

Per farlo, però, è fondamentale mettere dei paletti che siano ben chiari e precisi: nessuna collaborazione europea dovrà sostenere o finanziare regimi che non rispettano i diritti umani e le minoranze o in generale difettano degli standard democratici minimi. Questo è un piano importante, ma è un piano che avrà effetti nel futuro, nel prossimo futuro. Ma nell'immediato, per il presente e per l'attuale situazione migratoria che stiamo vivendo, l'unica risposta possibile da parte dell'Europa è la solidarietà degli Stati membri nei confronti dell'Italia e della Grecia, che vivono situazioni oramai insostenibili.

 
  
MPphoto
 

  Nedzhmi Ali (ALDE). –Mr President, the European Fund for Sustainable Development (EFSD) as a new financial instrument should mobilise more than EUR 40 billion of investment in the states of Africa and the European neighbourhood. It will create growth and employment, deliver innovative products and involve private sector funds. The European Parliament on several occasions has expressed its position, stressing the need to strengthen the link between migration and development policies. By keeping poverty eradication as a main priority, it is necessary to involve the private sector in this effort.

For the successful implementation of EFSD, several conditions should be taken into account. Regarding the nature of the blended finance, financial institutions and private entities should respect EU commitments toward full transparency and accountability, guaranteeing a balanced geographical approach in order to allow potential beneficiaries to have access to funding, providing information and guidance for investors in the development activities as well as assessment of the quality of operations.

Finally, I would like to underline the importance of the external investment plan to the implementation of the new partnership framework. The security dimensions of the plan are unconditional.

 
  
MPphoto
 

  Elly Schlein (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, approviamo oggi uno strumento importante, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, con la consapevolezza che bisognerà vigilare attentamente sulla sua attuazione, con modalità che questo Parlamento ha voluto mettere nero su bianco, e per questo ringrazio i colleghi che hanno contribuito ad assicurare, nel testo, le nostre priorità.

Risorse pubbliche e aiuti allo sviluppo resteranno essenziali, ma non sono sufficienti per liberare l'enorme potenziale in Africa e in altri paesi del vicinato e per raggiungere gli obiettivi dell'agenda dello sviluppo sostenibile al 2030. Lo scopo del Fondo deve essere quello di contribuire alla lotta contro povertà e disuguaglianze e creare opportunità per i giovani africani.

Vigileremo che non insegua le scellerate politiche del Consiglio per esternalizzare le frontiere e costruire muri in Africa. I progetti devono essere scelti con rigore, devono portare vera addizionalità, e i benefici devono andare alle popolazioni e alle piccole imprese locali, non alle grandi multinazionali. È cruciale avere inserito delle salvaguardie sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e i principi di responsabilità sociale delle imprese. Quindi vigileremo e ci aspettiamo trasparenza dalla Commissione.

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz (S&D). – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! Ich danke und gratuliere allen meinen Kolleginnen und Kollegen für die gute Arbeit und dafür, dass der Europäische Fonds für nachhaltige Entwicklung die Handschrift des Europäischen Parlaments trägt.

Dabei sind drei folgende Punkte besonders hervorzuheben. Erstens: Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen für 2030 müssen als wichtigstes Kriterium in allen Projekten und Politikbereichen sichtbar sein und als Referenz kenntlich gemacht werden.

Zweitens: Das Pariser Übereinkommen muss von Europa – insbesondere nach der Aufkündigung durch Trump – als wichtigstes Ziel stärker denn je unterstützt und umgesetzt werden. Deshalb begrüße ich, dass wir uns verpflichten, mindestens 28 % der Investitionen für die Bekämpfung des Klimawandels, für erneuerbare Energien und nachhaltige Ressourcen zu verwenden.

Und drittens: Die Projekte, die zur Beschäftigung beitragen, müssen die Arbeitnehmerrechte voll respektieren. Dazu gehören sowohl die Einhaltung der IAO-Kernarbeitsnormen als auch die Verankerung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen in den Partnerschaftsabkommen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Punkte eingehalten werden.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D). – Señor presidente, al aprobar este instrumento no solamente movilizamos en torno a 44 000 millones de euros para crear oportunidades de trabajo en muchos países de África y de nuestro vecindario, sino que, sobre todo, lanzamos una señal: la señal de que la Unión Europea ha cambiado su manera de ver los problemas, que ha cambiado su comportamiento. No trata solamente de responder a las consecuencias de la emigración, o de los refugiados, o de la pobreza en África; trata de atacar las causas que promueven este éxodo, que empobrecen a esos países y que dificultan, a su vez, nuestra gestión de fronteras.

Pero de lo que se trata es de poner oportunidades en inversiones que mantengan la ayuda oficial al desarrollo, que sean coherentes con el cambio climático y la Agenda 2030, que luchen contra los paraísos fiscales y que, finalmente, aporten a los países menos desarrollados oportunidades de trabajo que eviten tener que emigrar o tener que escapar como consecuencia de conflictos.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Zelo podpiram ustanovitev Evropskega sklada za trajnostni razvoj za Afriko v višini 44 milijard, s katerim želimo izboljšati stanje na tem kontinentu. Vemo, da je Afrika kontinent z veliko revščino, kontinent, na katerem manjka osnovne infrastrukture, manjka gospodarske infrastrukture, na drugi strani pa tudi kontinent, na katerem je ogromno vojnih konfliktov, korupcije.

Zato je prav, da ta sredstva usmerimo v razvojne projekte, s katerimi bomo ustvarili nova delovna mesta, pazili pri tem tudi na stanje okolja, kajti okoljski problemi se z naraščajočim številom prebivalstva tudi v Afriki povečujejo. Konec koncev pa na pravi način rešujemo ključni problem, s katerim se tudi danes soočamo, to je z migracijskimi tokovi. Če ne bomo začeli tega problema reševati na izvoru, v tem procesu ne bomo uspešni. In to, da bo Afrika do leta 2050 podvojila število prebivalcev, kaže na jasen znak, da bo tam vedno velik pritisk, v kolikor ne bo situacija v Afriki boljša, kot je danes.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Neabejotinai sprendimas dėl Europos darnaus vystymosi fondo yra svarbus visai Europai. Jis svarbus įgyvendinant mūsų siekį plėsti ir stiprinti saugumo ir stabilumo erdvę aplinkui Europos Sąjungą. Tikiuosi, kad šis pranešimas bus patvirtintas didele Europos Parlamento narių dauguma. Noriu pabrėžti tai, kad šis fondas turi prisidėti prie tvaraus vystymosi tikslų, stabilumo užtikrinimo ir skatinti privataus kapitalo investicijas ne vien tik Afrikoje, bet ir mūsų Rytų kaimynystėje. Itin svarbu, kad šio fondo galimybės būtų maksimaliai išnaudotos Europos Sąjungos Rytų kaimynystėje, Rytų partnerystės šalyse ir ypač Ukrainoje, nes nuo Rytų kaimynystės stabilumo ir ekonominio tvarumo ženkliai priklauso visos Europos ateitis.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Monsieur le Président, je veux remercier le Président Juncker et surtout son commissaire à la coopération internationale et au développement, M. Mimica, pour ce que je considère comme l’une des meilleures initiatives que cette Commission ait prises.

Cela fait trois ou quatre ans que je me bats aux côtés de Jean-Louis Borloo, ancien ministre français de l’écologie, en vue d’organiser un futur pour les jeunes gens en Afrique. La pauvreté est liée au fait qu’il n’y a pas d’électricité dans les villages. Quand il n’y a pas d’électricité dans les villages, les gens migrent vers la capitale et ses bidonvilles, et s’ils n’y trouvent pas d’avenir, ils paient des mafieux et risquent leur vie pour venir en Europe.

Par conséquent, le seul moyen de combattre ces flots de migrants et leur désespoir, c’est d’apporter l’énergie solaire en Afrique.

La bonne nouvelle, c’est qu’à cette fin, aujourd’hui, le solaire est assez bon marché. Cet instrument nous permettra d’offrir aux pays africains des coûts de capitaux réduits et un dialogue institutionnel pour les aider à mettre en place les lois nationales nécessaires pour attirer les investisseurs.

En conséquence, bravo aussi à tous les collègues qui ont accéléré ce processus!

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η προτεινόμενη χρηματοδοτική στήριξη της Αφρικής και τρίτων χωρών στη γειτονιά της Ευρώπης στηρίζεται σε λάθος βάση. Είναι ανήθικο να κατευθύνουμε χρήματα προς τρίτες χώρες στηριζόμενοι στη ρήση «τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, μπορούν να κάνουν όμως τη δυστυχία πιο ευχάριστη». Είναι παράλογο να προκαλούμε τη λαθρομετανάστευση επιδιώκοντας φθηνά εργατικά χέρια και επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της Ευρώπης, ενώ κατηγορούμε τις χώρες προέλευσης ότι αδυνατούν να κρατήσουν τους πολίτες τον τόπο τους. Είναι δαπανηρό να διοχετεύουμε αβίαστα, εκ των προτέρων, χρήματα ευρωπαίων φορολογουμένων σε αυτές τις χώρες και να ευχόμαστε να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εμπορία ανθρώπων. Προέχει η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, εκτός αν θεωρείτε αυτούς τους ανθρώπους πολίτες τρίτης κατηγορίας.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile va ad integrare il piano europeo per gli investimenti esterni e fornirà finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari per l'Africa e il vicinato dell'Unione. Servirà ad affrontare le pressioni migratorie scaturite dalla povertà, dai conflitti, dall'instabilità, dal sottosviluppo, dalla disuguaglianza, dalle violazioni dei diritti umani.

Occorre tuttavia svolgere un'attenta fase di monitoraggio: se l'obiettivo è quello di mobilitare investimenti fino a 44 miliardi di euro, serve un monitoraggio non formale ma finalizzato alla qualità degli investimenti, sia in termini di rendimento che di sostenibilità.

Registro con favore la semplificazione concessa a questo Fondo da due piattaforme di investimento regionali, una per l'Africa e l'altra per i paesi della politica di vicinato, che fungeranno da sportello unico per ricevere proposte da istituzioni finanziarie e da investitori. Sarà necessario tuttavia dare la giusta trasparenza, mettendo a disposizione del pubblico le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia del Fondo.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. – Mr President, Honourable Members, thank you for these encouraging words and the support of the European Parliament in this file. Let me emphasise that the Commission will really regularly report to Parliament about the implementation of the plan. The Commission will take its responsibilities and ensure that the Regulation is respected in all its aspects, such as ensuring additionality, poverty alleviation, more and better and decent jobs for young people and for women, policy coherence for development and value for money.

Let me conclude by underlining that I am very much looking forward to fruitful cooperation under this instrument. Now the real work starts with the implementation of the regulation, setting up the secretariat, preparing and defining the investments windows. I am now waiting impatiently to continue the excellent work with the European Parliament and to invite Parliament’s representatives to the first strategic board meeting. Thank you very much for the attention and your cooperation.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan, spravodajca. – Pán predsedajúci, chcem sa poďakovať kolegyniam a kolegom za ich záujem, ale hlavne za väčšinovú podporu tomuto fondu. Nie som si istý, či niektorí z tých, čo ho kritizovali, boli s ním poriadne aj zoznámení.

Máme pred sebou dôležitý finančný a zahranično-politický nástroj, ktorý má napomôcť udržateľnému rozvoju a rastu krajín, ktoré sú často hlavnými pôvodcami migrácie.

Viem, že fond bez ohľadu na jeho veľký finančný zdroj nevyrieši všetky problémy, ale určite môže prispieť k tomu, aby sa vytvorili podmienky pre ich postupné riešenie.

O angažovanosti súkromného sektora hovoríme preto, aby sa dostali investície, ktoré pomôžu vytvárať pracovné miesta a pracovné príležitosti. Som tiež rád, že sa nám podarilo s maltským predsedníctvom dohodnúť na mnohých otázkach, že sme vytvorili nástroj, ktorý by mal dopĺňať doterajšie finančné nástroje zahraničnej politiky.

Fond bude spravovaný Európskou komisiou, čo zaručí väčšiu možnosť kontroly Európskym parlamentom. Chcel by som povedať zásadnú vetu, že som presvedčený, že sa nám podarilo dosiahnuť dobrú dohodu. Treba ju realizovať.

A preto chcem ešte raz poďakovať kolegom, spravodajcom, Komisii, slovenskému, maltskému a estónskemu predsedníctvu za spoluprácu. Ďakujem pekne.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică, rapporteur. – Mr President, I would like to mention and address some issues that have been raised by our colleagues in this Chamber.

In fact, we have a clause in the report that the guarantee shall not be used to replace government responsibility for providing essential public services. The Commission now has the obligation to provide information to Parliament prior to the setting up of investment windows. There is an obligation on the Commission to publish on its website direct references to the complaints mechanism of the relevant counterparts, and the possibility of directly receiving complaints related to the treatment of grievances by eligible counterparts, as well as the clearly defined geographic scope – Africa and the EU Neighbourhood – which can be modified only by amending the EFSD Regulation.

We also managed to improve the focus on addressing the root causes of migration by placing it more clearly in the context of fostering sustainable and inclusive economic and social development. The EFSD is addressed at, and is going to focus on, growth, the creation of decent jobs, poverty eradication, youth and women, socio-economic sectors, including small and medium-sized enterprises.

Last but not least, I would like to thank the two other co-rapporteurs and the chairs and coordinators of the three committees. This is the first EP report to have three co-rapporteurs – with three committees involved – and I can tell you that it was a success. I am also looking forward to tomorrow, when the House is going to vote for this very important European Union instrument which will also promote our values in Africa and in our Eastern Neighbourhood.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial, ponente. – Señor presidente, señor comisario, como ha podido ver, ha habido un gran apoyo al acuerdo al que hemos llegado con la Comisión y con el Consejo y espero que este gran apoyo se materialice mañana en el voto. Ahora, como decía usted, toca el mundo real y toca ponerlo en marcha.

Si ha escuchado con atención el debate, muchos de los diputados y diputadas han llamado la atención sobre esos compromisos a los que hemos llegado con la Comisión, esa rendición de cuentas, esa coordinación que tiene que haber por parte de la Comisión con el Parlamento, la explicación de las ventanas de inversión; pero también se ha hecho mucho hincapié —y yo lo he destacado en mi primera intervención— en la lucha contra el fraude fiscal y en la no cooperación con los paraísos fiscales.

Así que esperamos encarecidamente que, como decía el señor comisario, sigan al pie de la letra el Reglamento y, sobre todo, el artículo 15, que hace referencia a estos informes de cuentas que tienen que entregar al Parlamento Europeo, y el artículo 20, en el que hablamos sobre la fiscalidad.

Y simplemente me gustaría acabar, evidentemente, dando las gracias a mis coponentes, porque ha sido un placer trabajar con ellos. Es verdad que ha sido complicado coordinar a tres comisiones, pero creo que lo hemos logrado en un tiempo récord. Por supuesto, a la Comisión Europea —ha hecho un papel clave en las negociaciones— y al Consejo —especialmente a la Presidencia maltesa, que ha sido la que ha estado liderando estas negociaciones—; también a los ponentes alternativos, a los presidentes de las comisiones... todos hemos contribuido y trabajado en equipo y creo que el resultado de las negociaciones ha sido bueno porque hemos conseguido trabajar en ese equipo, y, evidentemente, si aún cabe, más que nunca, a las secretarías de las tres comisiones y los tres grupos políticos. Como decía, trabajar tres comisiones ha sido complicadísimo. Ha sido un Reglamento muy delicado y, si no llega a ser por su trabajo detallado, no habríamos conseguido llegar a este acuerdo en ese tiempo récord de cuatro meses. Ahora queda ponerlo en marcha y esperamos que veamos los frutos pronto.

 
  
MPphoto
 

  President. – I am also happy to extend thanks to the three rapporteurs and I feel the genuinely positive atmosphere among you, so thank you.

The debate is closed.

The vote will take place on Thursday, 6 July 2017.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. – Od dłuższego już czasu powtarzamy na tej sali, jak ważne jest rozwiązywanie problemu migracji poprzez działania na rzecz poprawy sytuacji w krajach pochodzenia migrantów. Uważam, że ustanowienie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju stanowi bardzo konkretne przełożenie tych słów na czyny. Wierzę, że stymulowanie inwestycji w Afryce i krajach sąsiedzkich może w sposób realny przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy koniunktury gospodarczej, a tym samym ograniczyć liczbę migrantów napływających do Europy z przyczyn ekonomicznych. Musimy jednak pamiętać, iż Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest jednym z trzech filarów Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych i niezwykle ważne jest położenie równego nacisku na dwa kolejne filary, w szczególności zaś działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego i ogólnego otoczenia politycznego oraz na rzecz walki z korupcją.

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Proponowany Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zakłada mobilizację inwestycji wartych 44 mld EUR w Afryce, a także w sąsiedztwie południowym oraz wschodnim. Pieniądze pochodziłyby z regionalnych platform inwestycyjnych, a inwestycje realizowane byłyby we współpracy z instytucjami finansowymi takimi jak EBI, EBOR, a także międzynarodowe, regionalne i krajowe banki rozwoju. Jest to niezmiernie ważne przedsięwzięcie, jako że najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z problemami takimi jak niestabilność czy migracja jest wspieranie rozwoju gospodarczego państw pochodzenia potencjalnych uchodźców i zapewnienie im godziwych warunków życia. W trakcie negocjacji nad dyskutowanym dziś wnioskiem udało się rozwiać pewne wątpliwości dotyczące finansowania – ustalono między innymi, że państwa członkowskie nie będą zobowiązane do wnoszenia dodatkowych składek do budżetu. Przyjęcie rozporządzenia planowane jest przed szczytem UE–Afryka i szczytem Partnerstwa Wschodniego, przypadającymi pod koniec tego roku, i jeśli wejdzie w życie, będzie ważnym impulsem dla wzrostu gospodarczego, tworzenia dobrobytu i zagwarantowania stabilności krajów rozwijających się.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου