Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 12. september 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Vaalapüük Norras (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Internetiühenduse edendamine maapiirkondades (arutelu)
 4.Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed (arutelu)
 5.Fiproniiliskandaal: kuidas parandada ELi toidu- ja söödaalast kiirhoiatussüsteemi (arutelu)
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Hääletused
  7.1.Marie-Christine Boutonnet' puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0259/2017 - Heidi Hautala) (hääletus)
  7.2.Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (B8-0503/2017) (hääletus)
  7.3.Terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis (hääletus)
  7.4.ELi ja Islandi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping (A8-0254/2017 - David Borrelli) (hääletus)
  7.5.ELi ja Islandi vaheline lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitlev leping (A8-0256/2017 - David Borrelli) (hääletus)
  7.6.Vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine (A8-0238/2017 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  7.7.Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris (A8-0199/2017 - Dennis de Jong) (hääletus)
  7.8.Euroopa kosmosestrateegia (A8-0250/2017 - Constanze Krehl) (hääletus)
  7.9.Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (A8-0252/2017 - Milan Zver) (hääletus)
  7.10.Siseveeteede ja autovedude sektorit käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine (A8-0228/2017 - Karima Delli) (hääletus)
  7.11.Internetiühenduse edendamine maapiirkondades (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) (hääletus)
  7.12.Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  7.13.Vaalapüük Norras (B8-0499/2017) (hääletus)
  7.14.ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt) (hääletus)
  7.15.Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (A8-0269/2017 - Maria Arena) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Euroopa kosmosestrateegia (A8-0250/2017 - Constanze Krehl)
  8.2.Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (A8-0252/2017 - Milan Zver)
  8.3.Internetiühenduse edendamine maapiirkondades (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho)
  8.4.Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed (A8-0310/2016 - Jerzy Buzek)
  8.5.Vaalapüük Norras (B8-0499/2017)
  8.6.ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga (A8-0266/2017 - Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt)
  8.7.Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (A8-0269/2017 - Maria Arena)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Nõukogu esitab oma seisukoha üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2018 (arutelu)
 12.Relvaeksporti käsitleva ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 13.Olukord Põhja-Koreas (arutelu)
 14.Hiljutised muutused rände vallas (arutelu)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 16.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 17.Türgi-ELi suhted (arutelu)
 18.Olukord Venezuelas (arutelu)
 19.ELi poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega (arutelu)
 20.ELi poliitilised suhted Indiaga (lühiettekanne)
 21.Korruptsioon ja inimõigused kolmandates riikides (lühiettekanne)
 22.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 23.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1151 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5299 kb)
Õigusalane teave