Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 13. september 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 7.Unionens tilstand (forhandling)
 8.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen
 9.Afstemningstid
  9.1.Multilateral aftale om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde (FELO) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (afstemning)
  9.2.Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (afstemning)
  9.3.EU's politiske forbindelser med Indien (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (afstemning)
  9.4.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (afstemning)
  9.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (A8-0281/2017 - Jens Geier) (afstemning)
  9.6.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  9.7.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (afstemning)
  9.8.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (afstemning)
  9.9.Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (afstemning)
  9.10.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 105: Kommissionens delegerede forordning af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (B8-0497/2017) (afstemning)
  9.11.Indsigelse jf. artikel 106: udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (afstemning)
  9.12.Indsigelse jf. artikel 106, stk. 2 og 3: udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om foder og fødevarer, der er underlagt særlige bestemmelser om import af foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (B8-0502/2017) (afstemning)
  9.13.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (afstemning)
  9.14.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (afstemning)
  9.15.EU's politiske forbindelser med Latinamerika (A8-0268/2017 - Javi López) (afstemning)
  9.16.Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.EU's politiske forbindelser med Indien (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.EU's politiske forbindelser med Latinamerika (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korruption og menneskerettigheder i tredjelande (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 14.Dieselgate: Styrkelse af EU's miljø-, sundheds- og forbrugerrettighedsstandarder i forbindelse med nylige tiltag i medlemsstaterne, herunder Tyskland og Østrig (debat om et aktuelt spørgsmål) (forretningsordenens artikel 153a)
 15.Brandsikring i bygninger (forhandling)
 16.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (forhandling)
 17.Forlængelse af det europæiske statistiske program til 2020 (forhandling)
 18.Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde (forhandling)
 19.Orkanen Irma (forhandling)
 20.Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande (forhandling)
 21.Fremtidigt Erasmus+-program (forhandling)
 22.Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile - Aftalen mellem EU og Chile om handel med økologiske produkter - Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Chile (Kroatiens tiltrædelse) (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1091 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5210 kb)
Juridisk meddelelse