Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Η κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΕΑΕC) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (ψηφοφορία)
  9.2.Υπαγωγή της ακρυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (ψηφοφορία)
  9.3.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
  9.4.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  9.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ιταλία (A8-0281/2017 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  9.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  9.7.Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (ψηφοφορία)
  9.8.Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (ψηφοφορία)
  9.9.Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (ψηφοφορία)
  9.10.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105: Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους (B8-0497/2017) (ψηφοφορία)
  9.11.Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (ψηφοφορία)
  9.12.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής σχετικά με τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα που υπόκεινται σε ειδικούς όρους που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (B8-0502/2017) (ψηφοφορία)
  9.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017: δημοσιονομικοί πόροι της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· πίνακες προσωπικού του ACER και της SESAR2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (ψηφοφορία)
  9.14.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (ψηφοφορία)
  9.15.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική (A8-0268/2017 - Javi López) (ψηφοφορία)
  9.16.Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ: συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σκάνδαλο «Dieselgate»: Ενίσχυση των προτύπων της ΕΕ για τα το περιβάλλον, την υγεία και τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συνάρτηση με τις πρόσφατες δράσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Αυστρίας Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων (άρθρο 153α του Κανονισμού)
 15.Πυρασφάλεια κτιρίων (συζήτηση)
 16.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (συζήτηση)
 17.Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (συζήτηση)
 19.Τυφώνας «Ίρμα» (συζήτηση)
 20.Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών (συζήτηση)
 21.Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (συζήτηση)
 22.Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής - Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων - Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1091 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5210 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου