Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 13 september 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Anslagsöverföringar: se protokollet
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Tillståndet i unionen (debatt)
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 9.Omröstning
  9.1.Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) (A8-0260/2017 - Roberts Zīle) (omröstning)
  9.2.Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) (omröstning)
  9.3.EU:s politiska förbindelser med Indien (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
  9.4.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) (omröstning)
  9.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien (A8-0281/2017 - Jens Geier) (omröstning)
  9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (A8-0278/2017 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  9.7.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) (omröstning)
  9.8.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins) (omröstning)
  9.9.Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (A8-0065/2017 - Jussi Halla-aho) (omröstning)
  9.10.Invändning i enlighet med artikel 105: Kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (B8-0497/2017) (omröstning)
  9.11.Invändning i enlighet med artikel 106: utkast till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4 (B8-0498/2017) (omröstning)
  9.12.Invändning i enlighet med artikel 106: utkast till kommissionens genomförandeförordning (EU) .../... om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (B8-0502/2017) (omröstning)
  9.13.Förslag till ändringsbudget nr 3/2017: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2 (A8-0282/2017 - Jens Geier) (omröstning)
  9.14.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (A8-0264/2017 - Bodil Valero) (omröstning)
  9.15.EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (A8-0268/2017 - Javi López) (omröstning)
  9.16.Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.EU:s politiska förbindelser med Indien (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda)
  10.2.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling)
  10.3.Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)
  10.4.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (A8-0264/2017 - Bodil Valero)
  10.5.EU:s politiska förbindelser med Latinamerika (A8-0268/2017 - Javi López)
  10.6.Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 14.Dieselgate: skärpning av EU:s miljö-, hälso- och konsumenträttsstandarder i samband med aktuella åtgärder i medlemsstaterna, bl.a. Tyskland och Österrike (debatt om en aktuell fråga) (artikel 153a i arbetsordningen)
 15.Brandsäkerhet i byggnader (debatt)
 16.Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (debatt)
 17.Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 (debatt)
 18.Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande (debatt)
 19.Orkanen Irma (debatt)
 20.En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd (debatt)
 21.Framtiden för Erasmus+-programmet (debatt)
 22.Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile - Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter - Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1091 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5210 kb)
Rättsligt meddelande