Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 23 октомври 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Избор на заместник-председател на Европейския парламент: вж. протокола
 7.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 10.Решение за започване на междуинституционални преговори (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне): вж. протокола
 15.Внасяне на документи: вж. протокола
 16.Ред на работа
 17.Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ (разискване)
 18.Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици - Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества I (разискване)
 19.Законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, действащи в името на обществения интерес (кратко представяне)
 20.Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността (кратко представяне)
 21.Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС (кратко представяне)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация