Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκλογή αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) (συζήτηση)
 15.Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (συζήτηση)
 16.Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (συζήτηση)
 17.Οι διωγμοί των χριστιανών στον κόσμο (συζήτηση)
 18.Προστασία των παράκτιων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων: η περίπτωση της Posidonia oceanica (συζήτηση)
 19.Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (συζήτηση)
 20.Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου