Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 14 mars 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 4.Det amerikanska beslutet att införa tullar på stål och aluminium (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Debatt med Portugals premiärminister, António Costa, om Europas framtid (debatt)
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Omröstning
  8.1.Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (omröstning)
  8.2.Järnvägstransportstatistik (A8-0038/2018 - Karima Delli) (omröstning)
  8.3.Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  8.4.Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (omröstning)
  8.5.Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (omröstning)
  8.6.Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (B8-0136/2018) (omröstning)
  8.7.Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Tysklands ansökan – EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (omröstning)
  8.8.Sammansättning av det särskilda utskottet för ekonomisk brottslighet, skatteflykt och skatteundandragande (omröstning)
  8.9.Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (omröstning)
  8.10.Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (omröstning)
  8.11.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (omröstning)
  8.12.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (B8-0134/2018, B8-0135/2018)
  9.2.Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  9.3.Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)
  9.4.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)
  9.5.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga tjänster (debatt om en aktuell fråga)
 14.Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak och Martina Kušnírová (debatt)
 15.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas - Gemensam bolagsskattebas (debatt)
 16.USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (debatt)
 17.Företagens sociala ansvar (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 19.Europass: ram för kompetens och kvalifikationer (debatt)
 20.Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (debatt)
 21.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning - Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (debatt)
 22.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 24.Anslagsöverföringar: se protokollet
 25.Inkomna dokument: se protokollet
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1069 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5001 kb)
Senaste uppdatering: 16 juli 2018Rättsligt meddelande