Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 16 april 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 7.Samenstelling fracties: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg: zie notulen
 10.Vergaderrooster van het Parlement 2019: zie notulen
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 14.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 17.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 18.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader - Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (debat)
 21.Verpakking en verpakkingsafval - Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - Afvalstoffen - Het storten van afvalstoffen - Procedureregels inzake rapportage op milieugebied (debat)
 22.Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma (debat)
 23.Gendergelijkheid in de mediasector in de EU - Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector (debat)
 24.Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds (debat)
 25.Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen (korte presentatie)
 26.Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (korte presentatie)
 27.Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU (korte presentatie)
 28.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 29.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 30.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (593 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3097 kb)
Laatst bijgewerkt op: 20 juli 2018Juridische mededeling