Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 18 април 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 22–23 март 2018 г. (разискване)
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Състав на политическите групи: вж. протокола
 9.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. (разискване)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Време за гласуване
  12.1.Определяне на периода за провеждане на деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner) (гласуване)
  12.2.График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (гласуване)
  12.3.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon) (гласуване)
  12.4.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon) (гласуване)
  12.5.Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (A8-0131/2018 - Helga Stevens) (гласуване)
  12.6.Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол) (A8-0132/2018 - Helga Stevens) (гласуване)
  12.7.Опаковки и отпадъци от опаковки (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) (гласуване)
  12.8.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) (гласуване)
  12.9.Отпадъци (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) (гласуване)
  12.10.Депониране на отпадъци (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) (гласуване)
  12.11.Процедурни правила при докладването в областта на околната среда (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) (гласуване)
  12.12.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (B8-0214/2018) (гласуване)
  12.13.Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (B8-0184/2018, B8-0185/2018) (гласуване)
  12.14.Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (A8-0112/2018 - Marietje Schaake) (гласуване)
  12.15.Годишни доклади за 2015 г. и 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (A8-0141/2018 - Mady Delvaux) (гласуване)
  12.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции (A8-0137/2018 - Joachim Zeller) (гласуване)
  12.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (A8-0130/2018 - Joachim Zeller) (гласуване)
  12.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - осми, девети, десети и единадесети Европейски фонд за развитие (A8-0123/2018 - Barbara Kappel) (гласуване)
  12.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (A8-0105/2018 - Derek Vaughan) (гласуване)
  12.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0116/2018 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  12.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (A8-0122/2018 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  12.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  12.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (A8-0097/2018 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  12.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (A8-0117/2018 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  12.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (A8-0128/2018 - Marco Valli) (гласуване)
  12.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (A8-0100/2018 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  12.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (A8-0099/2018 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  12.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (A8-0115/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (A8-0074/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (A8-0069/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (A8-0106/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (A8-0068/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (A8-0098/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (A8-0066/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (A8-0083/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (A8-0067/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (A8-0085/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (A8-0086/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (A8-0090/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (A8-0107/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (A8-0091/2018 - Indrek Tarand) (гласуване)
  12.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (A8-0087/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (A8-0088/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (A8-0096/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (A8-0103/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (A8-0081/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (A8-0078/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (A8-0079/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (A8-0101/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (A8-0080/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (A8-0111/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (A8-0084/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (A8-0102/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (A8-0092/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (A8-0113/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (A8-0109/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (A8-0093/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (A8-0108/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (A8-0082/2018 - Bart Staes) (гласуване)
  12.61.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (A8-0071/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
  12.62.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (A8-0070/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
  12.63.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие ECSEL (A8-0072/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
  12.64.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) (A8-0073/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
  12.65.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (A8-0075/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
  12.66.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (A8-0095/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
  12.67.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR (A8-0077/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
  12.68.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) (A8-0076/2018 - Brian Hayes) (гласуване)
 13.Обяснение на вот
  13.1.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (A8-0110/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.2.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)
  13.3.Опаковки и отпадъци от опаковки (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)
  13.4.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)
  13.5.Отпадъци (A8-0034/2017 - Simona Bonafè)
  13.6.Процедурни правила при докладването в областта на околната среда (A8-0253/2017 - Francesc Gambús)
  13.7.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (B8-0214/2018)
  13.8.Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (B8-0184/2018)
  13.9.Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (A8-0112/2018 - Marietje Schaake)
  13.10.Годишни доклади за 2015 г. и 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (A8-0141/2018 - Mady Delvaux)
  13.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции (A8-0137/2018 - Joachim Zeller)
  13.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (A8-0089/2018 - Ingeborg Gräßle)
  13.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (A8-0115/2018 - Bart Staes)
  13.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (A8-0114/2018 - Bart Staes)
 14.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 17.Внасяне на документи: вж. протокола
 18.Трансфер на бюджетни средства: вж. протокола (кратко представяне)
 19.Кеймбридж Аналитика и Фейсбук: Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на гражданите като отбранителна линия срещу манипулация на изборите (разискване)
 20.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (разискване)
 21.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (разискване)
 22.Биологично производство и етикетиране на биологични продукти (разискване)
 23.Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (разискване)
 24.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)
 25.Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)) (разискване)
 26.Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 28.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1598 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6987 kb)
Последно осъвременяване: 5 септември 2018 г.Правна информация