Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (συζήτηση)
 5.Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (συζήτηση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Λευκορωσία
  6.2.Φιλιππίνες
 7.Αίτηση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  8.1.Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Λευκορωσία (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (ψηφοφορία)
  10.2.Φιλιππίνες (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (ψηφοφορία)
  10.3.Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (ψηφοφορία)
  10.4.Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  10.5.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (ψηφοφορία)
  10.6.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (ψηφοφορία)
  10.7.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (ψηφοφορία)
  10.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (ψηφοφορία)
  10.9.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (ψηφοφορία)
  10.10.Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (ψηφοφορία)
  10.11.Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  10.12.Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (B8-0186/2018) (ψηφοφορία)
  10.13.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0189/2018) (ψηφοφορία)
  10.14.Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (ψηφοφορία)
  10.15.Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (ψηφοφορία)
  10.16.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (ψηφοφορία)
  10.17.Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (ψηφοφορία)
  10.18.Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (ψηφοφορία)
  10.19.Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (B8-0190/2018) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (B8-0186/2018)
  11.5.Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-0189/2018)
  11.6.Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (B8-0190/2018)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (671 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3243 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 26 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου