Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 19 april 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (debatt)
 5.Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (debatt)
 6.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Vitryssland
  6.2.Filippinerna
 7.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande): se protokollet
 8.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  8.1.Situationen på Gazaremsan
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Vitryssland (RC-B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018) (omröstning)
  10.2.Filippinerna (RC-B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018) (omröstning)
  10.3.Situationen på Gazaremsan (RC-B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018) (omröstning)
  10.4.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri) (omröstning)
  10.5.Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (omröstning)
  10.6.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (A8-0048/2017 - Daniel Dalton) (omröstning)
  10.7.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (A8-0311/2015 - Martin Häusling) (omröstning)
  10.8.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs) (omröstning)
  10.9.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2019 – Avsnitt I – Europaparlamentet (A8-0146/2018 - Paul Rübig) (omröstning)
  10.10.Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (omröstning)
  10.11.Gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  10.12.Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (B8-0186/2018) (omröstning)
  10.13.Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (B8-0189/2018) (omröstning)
  10.14.Kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet (B8-0194/2018, B8-0196/2018) (omröstning)
  10.15.Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (A8-0127/2018 - Paulo Rangel) (omröstning)
  10.16.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A8-0049/2018 - Ramon Tremosa i Balcells) (omröstning)
  10.17.Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (B8-0188/2018, B8-0195/2018) (omröstning)
  10.18.Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (omröstning)
  10.19.Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (B8-0190/2018) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.2.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (A8-0048/2017 - Daniel Dalton)
  11.3.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (A8-0311/2015 - Martin Häusling)
  11.4.Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (B8-0186/2018)
  11.5.Ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som främjar demokrati, rättsstatlighet och grundläggande värden inom Europeiska unionen (B8-0189/2018)
  11.6.Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (A8-0127/2018 - Paulo Rangel)
  11.7.Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (B8-0188/2018, B8-0195/2018)
  11.8.Genomförandet av direktivet om den europeiska skyddsordern (A8-0065/2018 - Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  11.9.Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning (B8-0190/2018)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Större interpellationer (debatt)
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Framställningar: se protokollet
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (671 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3243 kb)
Senaste uppdatering: 26 september 2018Rättsligt meddelande