Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 2. mai 2018 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 5.Tervitus
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 8.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 12.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (vt protokoll)
 13.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 15.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 16.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 19.Tööplaan
 20.Komisjoni otsus 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku paketi kohta (arutelu)
 21.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016) (arutelu)
 22.Presidendivalimised Venezuelas (arutelu)
 23.ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne (arutelu)
 24.Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ (arutelu)
 25.Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis (arutelu)
 26.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (vt protokoll)
 27.Seksuaalvägivalla määratluse rahvusvahelise standardi kohaldamine Hispaanias hiljutise La Manada juhtumi valguses
 28.Lapsrändajate kaitse (arutelu)
 29.Loomkatsete üldine keelustamine kosmeetikatööstuses (arutelu)
 30.Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis (arutelu)
 31.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 32.ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated (lühiettekanne)
 33.Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (lühiettekanne)
 34.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 35.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 36.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (907 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4425 kb)
Viimane päevakajastamine: 29. juuni 2018Õigusalane teave